ralc.co.il

true

חבות ביטוח לאומי על הכנסות מנכס בית

02.03.2004

תשובה לידע למידע

חבות ביטוח לאומי על הכנסות מנכס בית במצבים שונים

רו"ח ד' ש' שואל:

מהם שיעורי דמי ביטוח לאומי ומס בריאות החלים על הכנסות מנכס בית ?

במצב א'

גבר בן 59 שמשכורתו כ- 200,000 ש"ח בשנה.

במצב ב'

גבר בן 64 שאינו עובד

במצב ג'

אישה בת 64 שהיא גם עצמאית וגם שכירה

במצב ד'

מה שיעור דמי הביטוח לאחר גיל 65 .

רו"ח רמי אריה רו"ח ועו"ד - משיב:

הכנסות מנכס בית חייבות בביטוח לאומי, בידי מי שאינו עובד שכיר ואינו עובד עצמאי לפי סעיף 345 סייפא, לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה – 1995, או בידי מי שהוא עובד שכיר או עובד עצמאי, שהכנסותיו הפסיביות לפי סעיף 2 לפקודה, שוות או עולות על הכנסותיו כשכיר או ממשלח ידו, מכוח תקנות 14 או 15 לתקנות הביטוח הלאומי.

סעיף 345 לחוק קובע כדלקמן:

" (א) עובד עצמאי יראו כהכנסתו השנתית את הכנסתו מהמקורות המפורטים בפסקאות (1) ו-(8) של סעיף 2 לפקודת מס הכנסה, ומי שאינו עובד ואינו עובד עצמאי יראו כהכנסתו השנתית את הכנסתו מהמקורות המפורטים בסעיף 2 האמור, והכל - בשנת המס שבעדה משתלמים דמי הביטוח (להלן - השנה השוטפת), ולאחר שנוכו ההוצאות הקשורות במישרין בהשגת ההכנסה ".

כאמור בסייפא לסעיף 345 (א), תחושב ההכנסה החייבת בביטוח לאומי, לאחר ניכוי ההוצאות הקשורות במישרין בהשגת הכנסה. בפסיקה נקבע, כי מקום שלא נקבעו הוראות אחרות לעניין ייחוס הוצאות והכנסות, יחולו ההוראות שבכללים החשבונאים המקובלים ולכן ניתן לנכות מההכנסה מנכס הבית הוצאות רלבנטיות ופחת.

היישום לענייננו:

במצב א'

המדובר בעובד שכיר, לגביו תחול תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי. משמע, אם סך הכנסותיו האקטיביות (במקרה שלפנינו - ממשכורת), גבוהות מסך הכנסותיו הפסיביות (במקרה שלפנינו - מנכס בית), הרי הכנסותיו מנכס הבית יהיו פטורות מדמי ביטוח. חשובה ההדגשה על בחינת מכלול ההכנסות האקטיביות מול כל ההכנסות הפסיביות, ובכללם הכנסות מדיבידנד, מהפרשי הצמדה וריבית וכיוצ"ב באותה שנת מס.

במצב ב'

גבר בן 64 שאינו עובד, חייב בביטוח לאומי על כל הכנסותיו לפי סעיף 2 לפקודת מס הכנסה, ובכללם גם על הכנסותיו מנכס בית, שהיא הכנסה לפי סעיף 2(6) לפקודה. כאמור, בסעיף 345 סייפא לחוק הביטוח הלאומי.

במצב ג'

אישה בת 64 שהיא גם עצמאית וגם שכירה, פטורה מביטוח לאומי מכל הכנסותיה הפסיביות ובכללם גם מהכנסותיה מנכס בית. שכן, לגביה לא תחול תקנה 15 בהיותה מעל גיל 60. בנוסף, היותה גם שכירה וגם עצמאית מחיל עליה את תקנה 13 לתקנות הביטוח הלאומי, אשר אינה מכילה הוראות בדבר חבות ביטוח לאומי על הכנסות פסיביות, על מבוטח שהתקנה חלה עליו.

במצב ד'

לאחר גיל 65 אין חבות ביטוח לאומי על הכנסות פסיביות כלל.

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-130-חבות-ביטוח-לאומי-על-הכנסות-מנכס-בית.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú