ralc.co.il

true

טבלה מסכמת את שיעורי המס שיחולו על רווחים מקרן נאמנות

14.10.2007

טבלה מסכמת את שיעורי המס שיחולו על רווחים מקרן נאמנות

מחזיק היחידה

קרן נאמנות חייבת

קרן נאמנות מעורבת

קרן נאמנות פטורה

לשנים 2003-2005

מיום 1.1.06 ואילך

לשנים 2003-2005

מיום 1.1.06 ואילך

לשנים 2003-2005

מיום 1.1.06 ואילך

יחיד

פטור

פטור

15% (1)

בוטלה

25%

20% (1))

חברה שהיתה מחוץ לחוק התיאומים

רווח הון – 25%

חלוקת רווחים – מס חברות

רווח הון – 25%

חלוקת רווחים – מס חברות

15% (1)

25%

רווח הון – 25%

חלוקת רווחים – מס חברות

חברה בתחולת חוק התיאומים

מס חברות

מס חברות

מס חברות

מס חברות

מס חברות

(1) שיעור המס המופחת יינתן רק אם היחיד לא תבע ניכוי הוצאות ריבית והפרשי הצמדה בשל היחידה.

(2) עפ"י הפרשנות של המחלקה המקצועית בנציבות וכך גם עוצבו הטפסים לשנת 2006 (נספח ג' ונספח ג(1)) שיעור המס נקבע על פי מועד הרכישה כלומר נייר שהיה בתחולה של סעיף 6 לפני ביטולו (נרכש לפני 2006) שיעור המס בעת המכירה יהיה מס חברות (נספח ג(2)) ואילו נייר שלא היה בתחולה של סעיף 6 לפני ביטולו (נרכש בשנת 2006 ואילך) שיעור המס בעת המכירה יהיה 25%.

מס' סידורי 100017

כל הזכויות שמורות למיסים ועסקים בע"מ

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-1321-טבלה-מסכמת-את-שיעורי-המס-שיחולו-על-רווחים-מקרן-נאמנות.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú