ralc.co.il

true

אמנות למניעת כפל מס אינן מגן בפני עסקה מלאכותית

12.01.2008

אמנות למניעת כפל מס אינן מגן בפני עסקה מלאכותית

תקציר פסק דין/ רמי אריה עו"ד רו"ח

בית המשפט המחוזי בת"א דחה ביום 30.12.2007, בקשת חברה, שהעבירה פעילותה לבלגיה, לראות בה כתושבת זרה, וקבע כי תכנון מס לניצול אמנות למניעת כפל מס במטרה עיקרית להפחתת נטל המס מבלי להוכיח טעם כלכלי תוגדר כ" עסקה מלאכותית " עם כל המשתמע בכך. תקציר הפסיקה בתיק בש"א 5663/07 (בעמ"ה 1090/06) ינקו-וייס אחזקות (1996) בע"מ נ' פקיד שומה חולון, כדלקמן:

1. המבקשת, חברה שהתאגדה בישראל בשם ינקו וייס אחזקות (להלן: "החברה"), נרשמה בשנת 1999 כחברה בבלגיה.

2. לאחר כינוס אסיפת בעלי מניותיה בבלגיה, קיבלה החברה החלטה על העברת משרדה הרשום, ניהולה ופעילותה לבלגיה.

3. פקיד השומה טען כי יש לראות ברישום של החברה בבלגיה ובטענת התושבות הזרה שהיא טוענת לה, עסקה מלאכותית, עקב העדר טעם כלכלי של ממש, וכי המטרה העיקרית של פעולות אלו הינה הפחתת מס בלתי נאותה.

4. החברה הציגה בפני בית המשפט אישור " תושבות " לפיו החברה כפופה למיסוי החברות בבלגיה.

5. לטענת החברה, לאור האמנה שנחתמה בין בלגיה לישראל בדבר מניעת כפל מס לגבי מיסים על הכנסה והון (להלן: "האמנה") והוראות סעיף 196 לפקודה, המשיב אינו רשאי או מוסמך להעלות טענה של "עסקה מלאכותית".

6. החברה טענה כי זכותה להגן על קנינה, זכותה לתכנן את צעדיה ולנצל את חוקי המס ובכלל זה את אמנות המס שישראל צד להן, כדי להפחית את חבות המס שתחול עליה.

7. עוד טענה החברה כי פקיד השומה, שולל מהחברה את הטבות המס להן היא זכאית מכוח אמנת המס, וזו הפרת כללי המשפט הבינלאומי הפומבי, והוראות האמנה.

8. החברה הביאה לחיזוק עמדתה את הצעת החוק לתיקון סעיף 196 לפקודת מס הכנסה שפורסמה ברשומות ביום 16.7.2000 (ה"ח 2013) שלבסוף בחר המחוקק שלא ליישמה (להלן: "הצעת החוק"), כדלקמן:

"על אף האמור בסעיף קטן (א), הוכח להנחת דעתו של הנציב או מי שהוסמך על ידו לכך, כי נעשה ניצול לרעה שלהסכם , על מנת להפחית בצורה משמעותית את החיוב או תשלום המס בישראל, רשאי הוא להורות כי לא תחול ההקלה כולה או מקצתה, לפי ההסכם".

9. בית המשפט קבע, כי אמנת מס נועדה בראש וראשונה ליצור מצב שבו נישום, הנלכד ברשת המס של שתי המדינות המתקשרות, לא ייחשף לתשלום כפל מס.

10. עוד נקבע, אין להעניק הטבות מכוח אמנת מס כאשר מדובר בהסדר שמהווה ניצול לרעה של התניות שבה.

11. דוקטרינת "מניעת הניצול לרעה" יכולה שתכיל גם אמות מידה נוספות, וכלים אנטי תכנוניים אחרים, כגון כלי הסיווג מחדש, המהות הכלכלית של העסקה וכיוצא באילו.

12. בשנת 2003 ערך ארגון ה OECD שינוי נרחב של דברי ההסבר לאמנת המודל, שינוי העולה בקנה אחד עם דוקטרינת "מניעת הניצול לרעה". כמו כן, בהתאם להנחית הארגון, פרשנות זו היא בעלת תחולה למפרע.

13. אין בהצעת החוק כדי לתמוך בעמדת מי מהצדדים.

14. נפסק, הבקשה נדחית, יותר לפקיד השומה להעלות במסגרות טענותיו טענת המלאכותיות על אף תחולתה לכאורה של האמנה.

הערת מערכת מיסים ועסקים בע"מ:

יתכן ולאור החלטת בית המשפט הנכבד, יצטרכו חברות זרות שלהם בעלי שליטה תושבי ישראל, לבצע הפרשות בדוחות הכספיים, עד לבירור מצבם המשפטי כנגד אפשרות טענת רשות המיסים כי מדובר ב-" עסקה מלאכותית ".

ראו מאמרנו בדבר "חוקים חדשים בתכנוני מס בינלאומיים"

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-1621-אמנות-למניעת-כפל-מס-אינן-מגן-בפני-עסקה-מלאכותית.aspx

© כל הזכויות שמורות