ralc.co.il

true

אזהרה למעבידים שלא ישלמו ביטוח פנסיוני

17.01.2008מעביד שלא ישלם לביטוח פנסיוני לעובדיו – צפוי לתביעה גדולה

רמי אריה עו"ד (רו"ח)

כל המעסיק עובדים, לרבות עובדים במשרה חלקית, עובדי משק בית ואפילו פרי- לנסרים ונותני שירותים קבועים שיש להם יחסי עובד-מעביד עם המעביד, חייב להפקיד בעבור עובדים אלו, לקופת ביטוח פנסיוני החל מינואר 2008 ואילך, אחרת הוא מסתכן בתביעה גדולה.

חובה זו נובעת מצו ההרחבה החל על כל המעסיקים במשק, להפקיד לכל עובד שעובד אצלם תשעה חודשים לפחות, לביטוח פנסיוני, אפילו באם ותק זה נצבר בשנה הקודמת.

מעסיקים שלא יפקידו בעבור עובדיהם לביטוח פנסיוני, עלולים למצוא עצמם נתבעים על ידי עובדים אלו בהגיעם לגיל פרישה, בשל ההפקדות שלא הופקדו, ההצמדה והרווחים שהיו צפויים להיצבר בקופת הביטוח, ולמעשה בשל כל הקצבאות שאותו עובד היה זכאי לקבל מקופת הביטוח באם המעביד היה מפקיד בעבורו כדין. לפי הפסיקה האחרונה יוכלו העובדים לתבוע אפילו את זיכויי המס שיכלו לקבל ממס הכנסה אילו המעביד היה מפקיד עבורם לקופה פנסיונית באופן סדיר.

עובד שייפגע או יורשיו אם חלילה ילך לעולמו, יהיו זכאים לתבוע את המעביד, כבר בקרות האירוע הביטוחי, לפי הסכום שהיו צפויים לקבל מקופת הביטוח.

החובה לביטוח פנסיוני היא בנוסף לחובה לתשלום דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות לעובדים. כאן הכלל הוא כי עובד שלא בוטח כחוק על ידי מעבידו, תובע את ביטוח לאומי, אשר מצידו חוזר בתביעת שיבוב למעביד לגבי כל סכומי הגימלאות והקצבאות שישולמו לעובד לפי חוק הביטוח הלאומי.

נציין, כי משרדנו טיפל בעבר במקרה שבו נתבע מעביד על ידי ביטוח לאומי, בשל העסקת עובדת משק בית, אשר הועסקה אצלו בשנות ה- 70 ולאחר 30 שנה כשהגיעה לגיל 60 שנים, הגישה תביעה לקצבת זקנה למוסד לביטוח לאומי. ביטוח לאומי טען כי חסרים לו דיווחים על העסקתה בכל התקופה הרלבנטית ולכן הוציא תביעת שיבוב למעביד, באמצעות בית הדין לעבודה (בל 2700/2002), לקבלת החזר מלא מהמעביד של קצבאות הזקנה שישולמו לאותה עובדת באם תוכיח תביעתה בבית הדין. באותו מקרה, הצלחנו לקבל פס"ד שביטל את תביעת השבוב בטענה של רישומים בלתי מספיקים במוסד לביטוח לאומי עצמו. אולם, מאז הוציא המוסד לביטוח לאומי הנחיות חדשות לרישומים מדויקים גם של פרטי זהותם של עובדי משק בית.

לסיכום, מעביד שלא ישלם לביטוח פנסיוני כמו גם דמי ביטוח כחוק לעובדיו, לרבות עובדי משק בית, עובדים חלקיים ופרי-לנסרים שהם שכירים בפועל, צפוי יהיה לתביעות גדולות מהעובדים בבוא העת – ראו הוזהרתם.

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-1623-אזהרה-למעבידים-שלא-ישלמו-ביטוח-פנסיוני.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú