ralc.co.il

true

עברות מס הן גניבה לכל דבר

21.09.2008

עברות מס הן גניבה לכל דבר

רמי אריה עו"ד רו"ח

ביום 18.9.2008 קבע בית המשפט המחוזי בחיפה בתיק פלילי 3864/05, וינברג אליעזר נ' מדינת ישראל , כי יש לראות עברות מס כגניבה לכל דבר. כדלקמן:

1. המערער וינברג ערער על פסק דינו של בית המשפט השלום בחיפה מיום 4.5.2008, המערער הועמד לדין בפני בית משפט השלום בחיפה (ת"פ 3864/05) על פי כתב אישום שבו חמישה פרטי אישום שונים, בגין עבירות על חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 (להלן – "החוק") ופקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן – "הפקודה").

2. במסגרת הסדר טיעון הורשע המערער על פי הודאתו. המאשימה הבהירה כי תעמוד על הטלת מאסר בפועל וכן על הפעלת המאסר המותנה שהיה תלוי ועומד כנגד המערער. לאחר שמיעת ראיות לעניין העונש ולאחר קבלת תסקיר של שירות המבחן למבוגרים הטיל בית המשפט עונש של 16 חודשי מאסר לריצוי בפועל; הפעלת עונש המאסר המותנה בן 6 חודשים חלקו בחפיפה, כך שבסה"כ ירצה המערער 20 חודשי מאסר בפועל ; מאסר על תנאי וקנס בסך של 60,000 ש"ח.

3. בערעור לבהמ"ש המחוזי ביקש המערער להפחית מחומרת העונש שהוטל עליו על ידי בית המשפט השלום. נטען כי בתקופה הרלוונטית לכתב האישום ניהל המערער (הנאשם) עסק עצמאי לביצוע עבודות חשמל והיה רשום כעוסק מורשה לענין החוק ולענין הפקודה, החל מחודש נובמבר 1977, אך לא הגיש דיווחים כדין למע"מ ולמס הכנסה. בין השנים 2000 עד 2003 השמיט הכנסות בסכום כולל של 635,028 ₪ מהדוחות שהגיש ומפנקסי החשבונות שניהל.

4. המערער השתמש בשתי סדרות של פנקסי חשבוניות מס במקביל, שנשאו מספרים זהים. הגיש 18 דוחות תקופתיים כוזבים בכך שלא דיווח על מלוא עסקאותיו וזאת במטרה להשתמט מתשלום מס. הפרש העסקאות שלא דווחו הינו בסך של 645,682 ₪ שהמס בגינו הוא 116,642 ₪.

5. בשנות המס 2000-2003 פעל המערער במרמה, עורמה ותחבולה בכך שבדין וחשבון על הכנסותיו לשנות המס הצהיר המערער בכזב על מחזור הכנסות כולל נמוך בכמה מאות אלפי ש"ח לעומת המחזור בפועל שהיה לו באותן שנים.

6. בהמ"ש של הערעור מחליט לדחות את הערעור. בכך שהמערער הסיר את המחדלים הוא לא עשה כל "טובה" לאיש. מדובר בחוב שהמערער חב לרשויות המס ועצם אי העברת הכספים לרשויות הוא הוא העבירה. העבירות בהן עסקינן הפכו למכת מדינה. בית המשפט העליון חזר והדגיש פעמים רבות כי יש להתייחס בחומרה לעבירות של השתמטות מתשלומי מס אמת.

7. יש לראות בעבירות מס, מסוג אלו, כעבירות גניבה לכל דבר וענין. עברייני המס מבצעים גניבה, פשוטו כמשמעו, מהקופה הציבורית. ראוי להבהיר זאת מאחר והתדמית המוצגת במקרים של עבירות מס, היא תדמית שאינה עבריינית. לא ניתן לראות במי שעובר עבירות מס באופן שיטתי, כאדם נורמטיבי. יש לראותו ולהתייחס לעבירות באותה חומרה, כשם שמתייחסים למי שחוזר וגונב כספים או רכוש אחר.

8. העובדה שהמחדל הוסר, אכן נלקחת בחשבון כשיקול לקולא. כך גם נהג בית משפט קמא. עם זאת, יש להדגיש כי הסרת המחדל אינה מרפאת את הפגם שבהתנהגות הנאשם. העובדה שנישום מרשה לעצמו שלא לדווח על הכנסות או עסקאות, ובפועל לא לשלם את המס, ולמעשה לקחת אשראי כספי מהמדינה, בניגוד לחוק, אינה נרפאת ואינה הופכת לכשרה אם מוחזרים הכספים לאחר שנים. אשר על כן, ראויה המדיניות של החמרה וענישתם של עברייני המס. להסרת המחדל יש לתת משקל ראוי ואולם לא מרכזי. הערעור נדחה.

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-1942-עברות-מס-הן-גניבה-לכל-דבר.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú