ralc.co.il

true

מצגת: תכנוני מס בצל המשבר הכלכלי

18.12.2008

מימוש הפסדים, היבטי קיזוז, הגבלות קיזוז, שימוש בקיזוז לצורך סיווג משיכות, סיווג ההכנסה המתקבלת,
קיזוז הפסדים מנדל"ן, מימוש ערבויות, פטור מניכוי מס במקור, ירידת ערך מלאי וניצול הפסדים,
בכירים פורשים, עוגמת נפש ואי תחרות, הסכם למתן שירותים, סיווג תקבולים, הכרה בנכסים אחרים.
ארז שגיב, עו"ד רו"ח


לצפייה במצגת לחץ כאן

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-2013-מצגת-תכנוני-מס-בצל-המשבר-הכלכלי.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú