ralc.co.il

true

כיצד תשלם פחות מס על שווי רכב צמוד?

02.11.2010

כיצד תשלם פחות מס על שווי רכב צמוד?

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

חברות רבות מעמידות לרשות עובדיהם רכב צמוד המשמש הן לצרכים פרטיים והן לצורכי עבודה. מחד, ברוב המקרים המעביד נושא בכל הוצאות החזקת הרכב לרבות קניה או ליסינג, ביטוח, רישוי, טיפולים ודלק. מאידך, העובד זוכה לטובת הנאה, שכן נחסכות ממנו כל ההוצאות השונות הקשורות בקניית רכב ומכירתו.

לפי סעיף 2(2)(א) לפקודת מס הכנסה, כל הכנסה של שכיר מעבודתו לרבות טובת הנאה חייבת בתשלום מס הכנסה. שווי השימוש הרכב צמוד נועד לשקף את טובת ההנאה הגלומה בשימוש הפרטישעושה העובד ברכב שהעמיד לרשותו המעביד.

כלי רכב שעלו על הכביש עד ליום 31.12.09, נחלקו לשבעה קבוצות מחיר לפי מחירון היבואן. ברישיון הרכב מופיעה קבוצת המחיר אליה משתייך הרכב. לכל קבוצה נקבע שווי שימוש חודשי בהתאם לקבוצת המחיר של הרכב (להלן: "שיטת הקבוצות").

החלמיום 1.1.2010 מיושמת שיטת חישוב ליניארית לקביעת שווי השימוש ברכב צמוד בהתאם למחירון הרכב לצרכן. שווי השימוש שייזקף לעובד כטובת הנאה נגזר כאחוז ממחיר המחירון של הרכב (להלן: "השיטה הלינארית").

החל מחודש ינואר 2011, יועלה שווי הרכב הצמוד בשיטת הקבוצות בשיעור של כ- 20% ואילו שווי השימוש לרכב בשיטה הליניארית יועלה ל- 2.5% ממחירו לצרכן.

לדוגמא:

שנת 2010

שנת 2011

סוג הרכב

מחיר קנייה

שווי שימושלפי שיטת הקבוצות

שווי שימוש לפי השיטה הליניארית

שווי שימושלפי שיטת הקבוצות

שווי שימוש לפי השיטה הליניארית

מזדה 3

118,500

2,330

2,420

2,800

3,040

יונדאי I30

116,500

2,330

2,800

2,380

2,990

*** השווי לשנת 2011 בשתי השיטות עדיין כפוף לשינויים במדד המחירים לצרכן ו/או למחירון הרכב בינואר 2011.

אז איך משלמים פחות מס ....

אני סבור כי מתווה למיסוי שווי רכב צמוד, המשולב על מערכת פילוח אופי הנסיעות ברכב על בסיס יומן רכב או GPS , אשר תותקן ברכב הצמוד לעובד ותמדוד את השימוש הפרטי בפועל ברכב צמוד של העובד, יאפשר חיסכון משמעותי ביותר במיסוי שווי רכב צמוד ואף בחבות הביטוח הלאומי בגינו, על בסיס החקיקה, הפסיקה והצדק, בתנאי שיתמלאו התנאים הבאים:

v מתווה מיסוי יבוסס על חוות דעת מקצועית-משפטית המבוססת על המצב העובדתי הנכון והרלבנטי לכל העושה בה שימוש באופן ספציפי. חוות הדעת תקבע כי ניתן לזקוף טובת הנאה לעובד בשל השימוש ברכב צמוד שהעמיד לרשותו המעביד, לפי שימוש פרטי בפועל ברכב, ולא לפי תקנות שווי הרכב כלשונן כיום.

v מתווה המיסוי יכלול ייעוץ וליווי מלאים, כולל ייצוג ודיונים עם אנשי רשות המיסים בישראל לפי הצורך.

v מתווה המיסוי יכלול פיתרון למצב שבו רשות המיסים תכיר באופן חלקי בתכנון המס או בכלל לא, באופן שתכוסה חבות המס ככל שתיווצר בדיוני השומה. לרבות: "הסכם מעביד-עובד", אשר יכסה את זכויות וחובות המעביד ו/או העובד ביחס לחישוב שווי השימוש לפי מתווה המיסוי.

v מתווה המיסוי וחוות הדעת יתבסס על מערכת פילוח אופי נסיעות הרכב הדומה ליומן רכב שבו נרשמת כל נסיעה ברכב, אשר תותקן ברכב העובד ותמדוד את יחס נסיעותיו העסקיות לעומת נסיעותיו הפרטיות ברכב.

v יינתן גילוי מלא ונאות ליישום חוות הדעת בדיווחי החברה לרשויות המס.

אני מציע לא להמתין לינואר 2011 אלא לפעול מיידית ליישום הזכויות להפחתת נטל המס על שווי רכב צמוד בהתאם לחקיקה ולפסיקה בנושא .

*** הערה לכל המגיבים החוששים,אני מפנה אתכם לפסק דין של בית המשפט העליון, שניתן אך לפני שלושה חודשים בלבד(לחץ כאן לפסק הדין)מדובר בהלכה של בית המשפט העליון העדכנית ביותר ומדברת בעד עצמה, גם בדבר הזכות שיש לחישוב מדויק של טובת ההנאה לעובד מהרכב הצמוד.

בברכה

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-2530-כיצד-תשלם-פחות-מס-על-שווי-רכב-צמוד.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú