ralc.co.il

true

נזק למניעת נזקי מלחמה גם הוא "נזק מלחמה" המזכה בפיצוי ממס רכוש

03.01.2011

נזק למניעת נזקי מלחמה גם הוא "נזק מלחמה"

המזכה בפיצוי ממס רכוש

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

ביום 7.12.10, ניתנה החלטה במסגרת ועדת ערר- מס רכוש וקרן פיצויים ( נזק מלחמה ונזק עקיף) וקיבוץ ניר עוז נ' מנהל קרן פיצויים ופעולות איבה. הועדה החליטה כי הנזק שנגרם ליבולים של הקיבוצים עקב צו איסור טיסות ריסוס הינו "נזק מלחמה" ועל כן מגיעים להם פיצויים בגין "נזק עקיף" לפי חוק מס רכוש וקרן הפיצויים, כדלהלן :

  1. קיבוץ נירים וקיבוץ ניר עוז הגובלים עם רצועת עזה הגישו ערר על החלטת מנהל קרן פיצויים ופעולות איבה אשר דחה את תביעותיהם לקבלת פיצויים בגין "נזק עקיף" אשר נגרם להם, בשל צו איסור טיסות בשטחי הקיבוצים הגובלים ברצועת עזה אשר הביא לכך, ששטחים חקלאים רבים הפכו לשטחים שאסור לטוס מעליהם וכפועל יוצא גם לא ניתן היה לרסס אותם (להלן: "תביעות הפיצויים").
  1. תביעותיהם של העוררים נדחו, ע"י מנהל קרן הפיצויים בטענה כי משרד הביטחון לא אישר את היות הנזק "נזק מלחמה", ולא הוציא תעודה עפ"י תקנה 6 לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים, וכן כי המשיב לא שוכנע כי הנזק הנתבע הינו "נזק מלחמה" כמשמעותו בסעיף 35 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א – 1961 (להלן: "החוק").
  2. ועדת הערר קובעת בהחלטתה כי היות שבבסיס איסור טיסות הריסוס היו שיקולים ביטחוניים מובהקים על רקע מידע מודיעני קונקרטי אודות כוונת גורמים עוינים לבצע פיגועי ראווה נגד מטרות ישראליות, וביניהם הכוונה ליירט מטוסים ישראלים בסמוך לגבול עם רצועת עזה, הרי מדובר בנזק מלחמה לכל דבר.
  3. מדובר בהחלטה הקובעת כי גם "פעולת מניעה" יכולה להיחשב כ"פעולת מלחמה" ו/או "פעולת איבה" כהגדרתן בחוק. הועדה החזיקה בדעה כי פרשנות החוק מאפשרת פיצוי ניזוקים אשר נפגעו מפעולות מניעה לפעולות איבה, כפי שאף הוחלט זה מכבר, על ידי ועדת הערר היושבת בירושלים בעד"א 4/08 ממן- מסופי מטען וניטול בע"מ נ' מנהל מס רכוש וקרן פיצויים.
  4. במקרה דנן, כמו במקרים אחרים אפשריים, לו צלחה ידה של המדינה וכוחות הביטחון למנוע פעולת איבה ספציפית ברכה היא, ואין בכך בכדי לאיין את זכות הניזוקים לפיצוי בשל נזקי פעולת המניעה. לדעת ועדת הערר קביעה זו אינה סותרת את ההלכה אשר נקבעה בפרשת רע"א 6904/97 ס.ת.ו בקעות נ' מנהל מס רכוש וקרן פיצויים, שם דחו את התביעה מאחר ולא הוכח כי גניבת הרכב אכן נבעה ממניע של פעולת איבה.
  5. לאור האמור והמפורט לעיל, ובשים לב מיוחד לעובדה שלעוררים נגרם נזק בשל הרצון למנוע פעולת איבה מוגדרת וברורה המתאפיינת ברצון לפגוע בנכס בשל עוינות לישראל, הועדה קיבלה את הערר וקבעה כי העוררים ניזוקו כתוצאה מפעולות מלחמה ו/או איבה כהגדרתן בחוק ופסקו על המשיב לשאת בפיצויים בגין הנזקים אשר נגרמו לעוררים בגין צו האיסור והגבלת טיסות ריסוס באזורם.

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-2592-נזק-למניעת-נזקי-מלחמה-גם-הוא-נזק-מלחמה-המזכה-בפיצוי-ממס-רכוש.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú