ralc.co.il

true

פינת המס אצל גבי גזית – נסיעות לעבודה ושווי רכב צמוד

14.08.2011

פינת המס אצל גבי גזית – נסיעות לעבודה ושווי רכב צמוד

רמי אריה עו"ד רו"ח

פינת המס בתוכניתו של גבי גזית ברדיו FM103 עסקה השבוע בנושא נסיעות לעבודה ושווי רכב צמוד לפי פרשנות גמישה. עו"ד רו"ח רמי אריה המתארח מידי שבוע בתוכנית זו, הסביר כי:

  1. כל עובד שכיר זכאי לקבל נסיעות לעבודה וחזרה ממעבידו, לפי עלות נסיעותיו, עד תקרה של 24.4 ש"ח ליום (נכון לשנת 2011) – כך נקבע בצו ההרחבה של שר העבודה והרווחה. קביעה זו חלה בכל מקום בו מתקיימים יחסי עובד מעביד, ולפי פסיקת ביתי המשפט, גם במקרים בהם מתקיימים "מעין" יחסים אלו. דמי נסיעה חייבים במס הכנסה וביטוח לאומי.
  2. לפי תקנות מס הכנסה, הוצאות החזקת רכב עבודה של עצמאים, מוכרות למס בשיעור של מינימום של 45% מהוצאות החזקת הרכב.
  3. ברפורמת שווי רכב צמוד של מס הכנסה, נקבע כי על עובדים שכירים לשלם מס הכנסה וביטוח לאומי, על סכומי שווי שימוש פרטי ברכב לפי אומדנים שקבע שר האוצר. בפסק דין מעלה אדומים נקבע כי מדובר ב-"חזקה ניתנת לסתירה". דהיינו: ניתן לתת פרשנות גמישה לסכומי השווי שיש לרשום בשכר העובדים על פי הנסיעות בפועל, בתנאי שייעשו רישומים מסודרים לנסיעות העבודה ביומן נסיעות ויהיה פיקוח עליהם.

הקישו כאן להאזנה לראיון המלא בתוכנית של גבי גזית

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-2772-פינת-המס-אצל-גבי-גזית-נסיעות-לעבודה-ושווי-רכב-צמוד.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú