ralc.co.il

true

עד 27.9.2012 ניתן להצטרף למבצע גילוי מרצון על חשבונות והכנסות מחו"ל

01.09.2012

עד 27.9.2012 ניתן להצטרף למבצע גילוי מרצון

על חשבונות והכנסות מחו"ל

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

הננו מפנים את תשומת הלב, כי מבצע ההקלות לעניין דיווח על הכנסות מחו"ל מחשבונות בנקים, השכרת נדל"ן והכנסות פסיביות אחרות, עומד להסתיים מייד לאחר יום כיפור, ביום 27.9.2012.

מדובר בהארכה של המבצע שהיה אמור להסתיים ביום 30.6.2012, וכרגע לא נראה שצפויה ארכה נוספת.

במסגרת המבצע לגילוי מרצון, הודיעה רשות המיסים כי המדווחים על נכסים והכנסות בחו"ל יקבלו פטור מהליכים פליליים, פטור מהפרשי הצמדה למדד ומריבית על חבויות המס שהם חייבים ככל שהם חייבים ופטור מלא מקנסות. בנוסף, ניתן להגיש את הבקשות לגילוי מרצון באופן אנונימי עד קבלת קביעת רשות המיסים מה חבות המס שתחול על המדווח. כך שמדובר במבצע אטרקטיבי ביותר לדווח כחוק ולהלבין נכסים בחו"ל באופן שיאפשר שימוש בהם בישראל ובחו"ל ללא חשש לעברה פלילית ולמס כבד ורטרואקטיבי.

במידה והפונה בחר להיכנס בשערי נוהל גילוי מרצון, יהיה עליו להגיש בקשה לגילוי מרצון מפורטת לפי כל הוראות הנוהל.

אנו ממליצים לנצל את המבצע לגילוי מרצון ללא נקיטת סנקציות פליליות וללא חיוב בהצמדה וריבית על חבויות המס,  לתושבי ישראל המחזיקים בחו"ל כספים, רכוש, הון וכיו"ב, אשר הכנסותיהם בגינם לא דווחו בישראל.

מניסיוננו בהגשת בקשות לגילוי מרצון במסגרת המצע עד כה עולה, כי חבויות המס לתשלום עקב הדיווח במבצע הינן נמוכות המיוחד, לאחר בחירת חלופת מס אופטימאלית למדווח ולאור ההקלות שבמבצע. 

למידע נוסף בעניין אופן הגשת הבקשה לגילוי מרצון, ניתן לפנות למשרדנו בדוא"ל  rami@ralc.co.il

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-3071-עד-27-9-2012-ניתן-להצטרף-למבצע-גילוי-מרצון-על-חשבונות-והכנסות-מחו-ל.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú