ralc.co.il

true

זכאות לדמי לידה לעצמאית שילדה

19.07.2004

זכאות לדמי לידה של עצמאית

רו"ח א.  י.  שואל:

עצמאית העוסקת בעריכת דין ילדה.

לאותה עורכת דין יש שותף אשר ממשיך להפעיל את העסק ולכן תיווצר הכנסה לאותה עצמאית בתקופת חופשת הלידה.

להלן השאלות:

א.         האם הכנסת השותפות בתקופת חופשת הלידה יכולים להיזקף אף אליה ללא שלילת זכאותה לדמי לידה.

ב.          האם אותה עצמאית יכולה לדרוש כהוצאה גם הוצאות אישיות שלה כרכב או פלאפון אשר משמש אותה לצורך העסק גם בתקופת הלידה?

 

עו"ד, רו"ח רמי אריה משיב:

התנאים לקבלת דמי לידה לעובדת עצמאית שילדה, הינם, תקופת אכשרה מינימאלית של עבודה כקבוע בסעיף 50 לחוק הביטוח הלאומי, והפסקת עבודתה של היולדת, בהיותה בהריון שהסתיים בלידה לפי סעיף 48 לחוק. לצורך קבלת דמי לידה, אין מבחן הכנסות.

מכאן, כי ניתן גם בתקופת חופשת הלידה שבגינה מקבלים דמי לידה, להמשיך ולהשתכר מרווחי השותפות, ובלבד שהעובדת עצמה אינה עובדת בשותפות בתקופה זו. בכל מקרה לביטוח לאומי הזכות לבדוק, באם העובדת עבדה או לא עבדה, בתקופה הרלבנטית. נציין, כי זהו דין דומה החל אף לגבי עובד עצמאי היוצא למילואים ומקבל תגמולי מילואים.

עצם הגעתה של העובדת מפעם לפעם בכדי לשמור על האינטרסים שלה כשותפה בשותפות, לא תיפגע גם היא בזכותה לקבלת דמי לידה ובלבד, שאין בתדירות ההגעה ובשמירת האינטרסים בשותפות, לרבות שמירת המוניטין ופעולות אחרות בשותפות, משום עבודה לשמה.

שמירת האינטרסים יכולה להתבטא גם בהמשך אחזקת הרכב והפלאפון המשרתים אותה בעבודה, לצורך המשך שמירת הקשר עם משרדה. בהוצאות אלו ממילא נושאת השותפות עצמה, וזכות השותפים לקבוע את הוצאותיהם בתקופת העדרה של השותפה. מכיוון ואין אנו עוסקים כאן בשאלת מס הכנסה, הרלבנטיות היחידה לשאלת ההוצאות, היא בכך שתדירות גבוהה של שימוש ברכב ובפלאפון יכולים להעיד, כי העובדת המשיכה לעבוד בשותפות באופן סדיר גם בתקופת חופשת הלידה ואז לא תהא זכאית לדמי לידה.   

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-310-זכאות-לדמי-לידה-לעצמאית-שילדה.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú