ralc.co.il

true

גילוי מרצון לפני אישור החוק להעמקת גביית המס

16.10.2012

גילוי מרצון לפני אישור החוק להעמקת גביית המס

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

אמנם, המבצע לגילוי מרצון הסתיים בסוף ספטמבר 2012, אולם, בהחלט עדיין כדאי לשקול הגשת בקשה לגילוי מרצון במסלול המונע חשיפה פלילית, לפני שיאושר החוק למלחמה בהון השחור בכנסת, אשר יהפוך את עברות המס לעברות מקור לפי החוק להלבנת הון ובכך יהפוך את עברות המס לעברות שעונשן קשה יותר ויאפשר חילוט מלוא הנכסים שנצברו בדרך של העלמת הכנסות.

ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה ביום 14.10.2012 את טיוטת החוק שהביא שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, המעניקה לרשות המסים כלים חדשים בהתמודדות עם ההון השחור, העמקת גביית המסים והגברת האכיפה. בהצעת החוק כלולים שינויים במרבית חוקי המס, אשר יאפשרו צמצום בהיקף העלמות המס, שיפור וייעול גביית המסים, שיפור באיסוף המידע והדיווח לרשות המסים, וכן מלחמה בתופעת הלבנת ההון וההון השחור.

על מנת לייעל ולהגביר את האכיפה ולצמצם את תופעת ההון השחור כוללת הצעת החוק תיקון לחוק איסור הלבנת הון לפיו יתווספו לעבירות המקור לפי החוק גם עבירות מס עם יסוד נפשי של כוונה לפי חוקי המס השונים. בנוסף, מוצע לתקן את החוק כך שתתאפשר העברה ישירה של מידע מהרשות לאיסור הלבנת הון אל רשות המסים. צעד נוסף שנועד לסייע בהתמודדות עם הכלכלה השחורה הוא תיקון לחוק מע"מ הקובע נכון להיום כי בעסקאות בין עוסקים לא יתאפשר לשלם במזומן בעסקאות שערך הנכסים או השירותים בהן עלה על 20,000 ש"ח. בהצעת החוק מוצע לקבוע כי על הפרת החוק ניתן יהיה להטיל קנס אזרחי בשיעור של 15% מסכום העסקה וכן לקבוע כי סכום המרבי לתשלום מזומן יופחת ל- 10,000 ש"ח.

בתחום של חיזוק יכולת האכיפה והגבייה של הרשות מוצעים, תיקונים לחוקי המס במטרה לאפשר גביית חובות מס בהעברת נכסים ללא תמורה או פעילות בין קרובים וכן התחמקות מתשלום מס על ידי "גלגול חברות". תיקון דומה מתמודד עם התופעה של הברחת נכסים בין בני זוג ומציע לקבוע כי ניתן יהיה לגבות חוב מס בנסיבות של העברת נכסים, ללא תמורה או בתמורה חלקית, כל עוד לא עברו חמש שנים, במקום שלוש כיום, מתום שנת המס שבה היה חוב המס או שבה הועברו הנכסים.

עוד מוצע לתקן את פקודת מס הכנסה כך שבמקרה של חוב מס של חברה, ניתן יהיה לעכב יציאה מן הארץ של מנהל פעיל או בעל שליטה בחברה. כן מוצע לקבוע בחוק הבלו, סעיף לפיו המנהל יהיה רשאי לבקש מבית משפט השלום לצוות על עיכוב יציאה מן הארץ של כל אדם אשר נדרש לשלם בלו ולא עשה כן, או מנהל פעיל בחברה אשר נדרשה לשלם בלו והיה למנהל רשות המסים חשד סביר, כי הבלו לא ישולם.

כמו כן, במטרה לייעל ולשפר את גביית המסים, מוצע לקבוע בחוקי המס סמכויות דומות לסמכויות של המרכז לגביית קנסות, לרבות: הגבלת החייב מלקבל דרכון ישראלי או תעודת מעבר, הגבלת החייב כלקוח מוגבל מיוחד, הגבלת החייב מלעשות שימוש בכרטיס חיוב, הגבלת החייב מלייסד תאגיד, הגבלת החייב מלקבל, מלהחזיק או מלחדש רישיון נהיגה.

לאור ניסיון העבר של משרדנו, ולאור התקיפות הצפויה של רשות המיסים להעמקת גביית המס בעתיד הקרוב, אנו בהחלט ממליצים על פנייה בדרך של גילוי מרצון ודיווח על הון שחור ביוזמת המדווח, באופן שתאפשר לפחות הימנעות מהליך פלילי וסנקציות נוספות על ההכנסות שהועלמו ועל מעלים ההכנסות. פנייה בדרך של גילוי מרצון אמנם אינה תמיד חוסכת מס, אך עשויה לחסוך עינוי דין קשים, הליכים פליליים וסנקציות כספיות רבות.

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-3103-גילוי-מרצון-לפני-אישור-החוק-להעמקת-גביית-המס.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú