ralc.co.il

true

עדכוני חקיקה ופסיקה - גרשון נוימן, רו"ח

15.12.2004

תאריך: 14/11/04

מספרנו: 41125

ידיעון 5/04

1. מס הכנסה ומס שבח

1.1. חוקים ותקנות

1.1.1. תוקנו תקנות מס הכנסה בנושא הגדלת שיעורי הפקדות למכשירי חסכון פנסיונים.

1.1.2. תקנות מס הכנסה (קביעת מכירה שלא מרצון), התשס"ה –2004 –

פורסמו תקנות המגדירות "מכירה שלא מרצון" על פי סעיף 103 לפקודת מס הכנסה.

על פי התקנות במסגרת "מכירה שלא מרצון" נוספו הגדרות נוספות.

(קובץ תקנות 6347 מיום 16.11.04).

(תוקף התקנות 1.1.03).

1.2. חוזרים והוראות ביצוע

1.2.1. פורסמה הודעה למייצגים, על פיה כל מייצג יקבל בפקיד השומה, בו מתנהל תיקו, רשימת לקוחותיו עם ליקויים וזאת כדי שנוכל להיערך לקראת משלוח אישורים על פטור מניכוי במקור, האמור להתבצע בחודשים 12/04 עד 02/05.

1.2.2. פורסמה הודעה בדבר חיבור מייצגים לש.ע.מ. בהנחה וזאת עד ליום 31.12.04.

1.2.3. פורסם מדריך למוכר זכות במקרקעין.

המדריך נמצא באתר רשות המיסים.

1.2.4.פורסם מדריך למוכר דירה בפטור ממס שבח.

המדריך נמצא באתר רשות המיסים.

1.3. פסקי דין

1.3.1. עמ"ה 7050/03 –משה סמי נגד פקיד השומה –

נקבע, כי מועד ההתיישנות של שומה, שבגינה הוגשה השגה, הינו שנה מיום ההשגה (פקיד השומה טען, כי המועד הקובע הוא המועד בו הפעיל פקיד השומה את שיקול דעתו בעניין ההשגה ולא המועד בו יצא הצו תחת ידיו). עמדה זו נדחתה על ידי בית המשפט.

1.3.2. עמ"ה 1029/00 (בש"א 7748/01) –ניאגו יצחק ורחל נגד פקיד שומה כפר סבא –

בית המשפט המחוזי קבע, כי במקום שהליך ההשגה הושלם ונפרשה התמונה במלואה על ידי הנישום, הן בהשגה והן בנימוקי הערעור, אין מקום שלא לאפשר להם לעיין במסמכים שבידי פקיד השומה, לפני הגשת תצהירים עיקריים.

1.3.3. עמ"ה 1055/03 –ורדי אילן נגד פקיד שומה פתח תקוה –

בית המשפט המחוזי קבע, כי שינוי קיצוני בעמדת המשיב (פקיד השומה) בין שלב א' לשלב ב', או פתיחת נושאים שהנישום כלל לא השיג לגביהם וכו', מצריך הסבר כגון שבשלב א' נעלמו מעיני פקיד השומה פרטים חיוניים או כי נציג פקיד השומה טעה בפירוש לדין או לנתונים שהוצגו.

משכך, אין לומר כי פקיד השומה כפוף לחלוטין לנושאים הנידונים בשלב א'.

במקרה הזה, שינוי בטענות פקיד השומה נעשו על פי הדיווח של הנישום (רווח הון) ולכן אין פקיד השומה כפוף לעמדתו הראשונית כי מדובר בדיבידנד.

1.3.4. בש"א 7278/04, עמ"ה 648/02 –חברת ק.א. בוני מטרסדורף והסביבה בע"מ נגד פקיד שומה ירושלים –

בית המשפט המחוזי קבע, כי לאחר שהפכה שומה לסופית, הדרך היחידה לשוב ולעיין בשומה ולתקנה, בין אם לבקשת הנישום ובין אם ביוזמת פקיד השומה, נתונה לסמכותו של הנציב, בהתאם לסעיף 147 לפקודה, שכן הליך זה נועד למעשה לסייע בגביית מס אמת בדרך של תיקון ההליכים שנעשו בשלבים הקודמים של הטיפול בחוק.

הוצאת שומה מתוקנת, שלא על פי הקבוע בחוק (סעיף 147) אינה תופסת והיא בטלה בשל היעדר סמכות, אולם היא אינה מבטלת את השומה המקורית שהוצאה לנישום.

1.3.5. העברת נכס משועבד, ללא תמורה (ללא העברת החוב), פטורה ממס שבח.

ועדת הערר קבעה, כי העברת נכס עליו רובץ משכון או משכנתא, וזאת מבלי להעביר את החוב עצמו, מהווה העברה ללא תמורה, אשר פטורה ממס שבח לפי סעיף 70 לחוק.

(ו"ע 1053/00 –עזר נעמי ואחרים נגד מס שבח ת"א 2).

1.4. כללי

1.4.1. מיסוי אג"ח הנסחרות בחו"ל –

סגן מנהל רשות המיסים אמר בועידת ישראל לעסקים, כי כללי האצבע של רשות המיסים בנוגע למיסוי אגרות חוב בחו"ל, אשר יזכו לשיעור מס של 15% החל מיום 1.1.05 (בהנחה שהחוק החדש יעבור בכנסת) הם:

א. הוצעו לציבור הרחב ואינן מוגבלות בסחירות.

ב. הונפקו על פי תשקיף או קיבלו פטור מתשקיף, על פי חוק.

ג. איגרות החוב נסחרות לפחות בין 3 עושי שוק.

ד. עושי השוק נמצאים במדינת אמנה.

ה. מערך הסליקה מתבצע במסלקה מסודרת ומאושרת על פי דין.

ו. איגרות החוב נושאות ריבית (לרבות ריבית בשיעור אפס, אך הונפקו בפרמיה או בנכיון).

לגבי מיסוי נגזרים, שיעור המס עליהם ייקבע בהתאם לנכס הבסיס ממנו המכשירים גוזרים את התשואה.

2. מע"מ

2.1. חוזרים והוראות ביצוע

2.1.1. פורסם מדריך לפטור מותנה.

המדריך נמצא באתר רשות המיסים.

2.2. פסקי דין

2.2.1. בית המשפט העליון קבע, כי עורך דין, אשר נתן שירותים משפטיים לשתי חברות גרמניות, אשר צורפו להליכים משפטיים שהתנהלו בארץ, בשל הודעות צד ג' שקיבלו, יחויב בתשלום מע"מ, בשיעור רגיל, משום שהשירותים המשפטיים שניתנו לחברות הזרות, היו ביחס לנכס הנמצא בישראל.

בית המשפט דחה את הטענה, לפיה יש הבדל בין השירותים הניתנים בשל תביעה לאלה הניתנים בהגנה (ע.א 9303/03).

2.1.2. בית המשפט המחוזי קבע, כי יותר בניכוי מחצית מס התשומות בגין שכר טרחת עו"ד, בהליך פלילי, אם יזוכה הנישום.

(ע"ש 1018/03 –צנעני בן ציון נגד מ.ע.מ. רחובות).

2.1.3. ע"ש 913/97 –מסגרית קינג נגד מנהל מס ערך מוסף גוש דן –

בית המשפט קבע, כי הפעלת שיקול דעת מוטעה של מנהל מס ערך מוסף, אינה עילה לתיקון השומה, בשלב בו היא תוקנה –סמוך למועד ההוכחות שנקבע בערעור על השומה –מאחר ומנהל מס ערך מוסף יכול היה לבחון את עמדתו ביחס לנישום בשלבים מוקדמים, הן בשלב ההשגה והן בעת ניסוח עמדתו בכתב התשובה לערעור.

3. ביטוח לאומי

3.1. חוזרים

3.1.1. חוזר הביטוח הלאומי מיום 23.11.04 מציין כי החל מחודש ינואר 2005 יחולו שינויים בדיווח עבור עובדים "תושבי ישראל", עובדים "תושבי חוץ" ו"גמלאים בפרישה מוקדמת".

החוזר מציין את קודי הדיווח החדשים בגין תשלום הפרשי שכר, תשלום נוסף והפרשי פנסיה.

4. דיני עבודה

4.1. פסקי דין

4.1.1. אין מתקיימים יחסי עובד מעביד בין חבר קיבוץ לבין הקיבוץ.

(עב (חי) 1263/02 –חנה רייך גולדשמידט נגד קיבוץ איילון).

4.1.2. לבית הדין לעבודה יש סמכות שיפוט עניינית לפסוק פיצוי ללא הוכחת נזק וסעדים אחרים, לפי פרק ב' לחוק העוולות.

(בר"ע 1528/04 –SEC-Aפתרונות אבטחה מתקדמים בע"מ נגד חיים גל ואחרים).

4.1.3. בית המשפט המחוזי בת"א חייב את המוסד לביטוח לאומי בתשלום דמי הודעה מוקדמת לעובדים, אשר מעבידם נמצא בהליכי פרוק.

4.1.4. בית הדין האזורי לעבודה הטיל קנס בסך 62,640 ש"ח והתחייבות על סך 200,000 ש"ח על חברת "אפל הנדסה קבלנית", לאחר שהורשעה במסגרת עסקת טיעון בהעסקת עובדים זרים בעבודות בניה שלא כדין.

4.1.5. נותן שירותים –יחסי עובד-מעביד –

בית הדין הארצי לעבודה קבע, כי במקרה זה, למרות שנותן השירותים –מנהל חשבונות –נתן שירות לחברה במשך 22 שנים והעבודה התבצעה במשרדי החברה, ועבודה זו היוותה 70% מעבודתו כמנהל חשבונות (שאר ה30%- היו עבור לקוחות אחרים), לא התקיים הפן השלילי ולכן אין יחסי עובד-מעביד.

ראוי לציין, כי דעת מיעוט של כבוד השופטת ברק, גרסה אחרת.

(ע"ע 232/03 –ליבוביץ נגד ימית שמירה אבטחה ושירותים).

4.1.6. הענקת שכר שונה לעובדים בעלי נתונים שווים –

בית הדין הארצי לעבודה קבע, כי אין להגביל את זכותו של המעביד לקבוע תנאי שכר שונים לעובדים זהים. קביעה שכזו, פוגעת בעקרון חופש ההתקשרות וחופש החוזים, מעבר למידה הדרושה, ובנוסף, היא מתעלמת מהצורך להתאים את תנאי העבודה והשכר למציאות המשתנה.

(עב 5817-5821/00 –עובדי אל-על נגד חברת אל-על).

4.1.7. מעידת עובד בחצר ביתו איננה תאונת עבודה –

בית הדין האזורי לעבודה פסק, כי מעידת עובד בחצר ביתו, בדרך חזרה מהעבודה, איננה תאונת עבודה.

(ב"ל 2984/02 –אהרון עדיאל נגד המוסד לביטוח לאומי).

4.1.8. אימתי יוכרו תשלומים לקופת גמל כתשלומים על חשבון פיצויי פיטורים?

במקום בו משתלמים תשלומים לקופת גמל, הם יוכרו כתשלומים על חשבון פיצויי פיטורים רק בשעה שבתקנון הקרן, שבה מופקדים הכספים, נקבעה הזיקה בין הפיטורים והזכות לקבלת הכספים. בכל מקרה אחר, הכספים שנצברו בקופת הגמל אינם כספים שנועדו לתשלום פיצויי פיטורים.

(עב(ים) 4463/01 –מנחם דרזנר נגד אלק' סי. אל. אלומיניום קונסטרקשן בע"מ).

4.1.9. פרילנסרים ברשות השידור נחשבים כעובדי הרשות –

בית הדין הארצי לעבודה קבע, כי עובדים שהועסקו כפרילנסרים וכעובדי חברות הפקה עבור רשות השידור, נחשבים עובדי רשות השידור ומתקיימים בינם לבין הרשות יחסי עובד ומעביד.

בית הדין פסק, כי "רשות השידור הכתיבה העסקת העובדים בתאגידים שבהם חברות קש למתן שירותים".

(ע"ע 300245/97).

4.1.10. עובדת בהריון תקבל פיצויי פיטורין למרות שהמעסיק קיבל היתר לפטרה.

פיטוריה של עובדת על רקע היותה בהריון מהווה הפרת חוזה שלא בתום לב ולכן מזכים את העובדת בפיצויים בגין הפרת חוק עבודת נשים וחוק הפרת הזדמנויות.

בית הדין האזורי לעבודה ביטל את ההיתר לפטר את העובדת וקבע לה פיצויים בגין הפרת הסכם, תשלום דמי הודעה מוקדמת, פיצויי פיטורין ודמי הבראה.

4.1.11. עובד רשאי לעקל חשבון פיצויים של מעביד בקרן מרכזית לפיצויי פיטורין –

בית הדין הארצי לעבודה קבע בפסק דין תקדימי, כי בהתקיים תנאים מסוימים זכאי עובד להטיל עיקול על חשבון פיצויים של מעביד בקרן המרכזית לפיצויי פיטורין.

(ע"ע 309/03 –לוי נגד קרן מרכזית לפיצויי פיטורין ואחרים).

4.1.12. תשלום פיצויי פיטורין בגין פרמיה –

בית הדין הארצי לעבודה קבע, כי כאשר הפרמיה המשולמת לעובד והנכללת במשכורתו על פי חוזה העבודה, ואשר שולמה כאחוז מהכנסת העובד, היא בגדר "שכר קיבולת" ולכן יש להכלילה בחישוב דמי ההודעה המוקדמת ופיצויי הפיטורין.

(ע"ע 170/03 יוסי עזרא נגד יה"ב פרוייקטים ומחשוב (1971) בע"מ ואחרים).

4.1.13. שרטט עצמאי הוכר כעובד –

בית הדין הארצי לעבודה קבע, כי שרטט אשר הועסק על בסיס יחסי מזמין-קבלן, ייחשב כעובד, מהטעמים הבאים:

השרטט ביצע את עבודתו באופן אישי בתחומי המפעל, השרטט החתים כרטיס נוכחות.

למרות שהשרטט עבד גם במקומות אחרים, אין בעובדה זאת לשלול ממנו את מעמד העובד.

לעומת זאת, כל השכר העודף שקיבל השרטט כעצמאי, יקוזז מן הסכומים שהמעביד יידרש לשלם כעת, עקב קביעת מעמד השרטט כעובד.

(ע"ע 182/99 –בנימין בן יעקב נגד קיוליך אנד סופה (ישראל) בע"מ).

5. כללי

5.1. הסדר בין "אקו"ם" לבין הממונה על ההגבלים העסקיים, מר דרור שטרום.

עיקרי ההסדר:

5.1.1. בתי עסק קטנים ובינוניים –כולל מלונות ובתי קפה –ישלמו 80% מגובה התמלוגים ששילמו עד כה.

5.1.2. חברות סלולר ותקליטים ימשיכו לשלם את אותם סכומים ואקו"ם לא תפנה לבית המשפט כנגדן.

5.1.3. אם אקו"ם תדרוש מהמשתמשים סכומים גבוהים מאלה ששילמו, היא תגיש תביעה רגילה, אשר תועבר לבורר.

5.1.4. אקו"ם תאפשר ליוצרים ישראלים להיות חברים בה, מבלי למסור לה ייצוג בלעדי בכל יצירותיהם.

5.2. בית המשפט הכיר בזכותו של הומוסקסואל לרשת את דירת בן זוגו הערירי.

(ע.א 003245/03).

5.3. האחריות על תיק מניות שעוקל לטובת כיסוי חוב של לקוח היא גם על הבנק –

בפסק דין תקדימי, קבע בית המשפט המחוזי כי כאשר בנק מודיע ללקוח שהוא יקזז את חובו לבנק כנגד מכירת תיק ניירות הערך שלו, אך בפועל אינו מוכר את התיק וערך התיק צונח, הבנק אחראי להפסד באותה מידה שאחראי לה הלקוח ועליו לספוג מחצית מהפסדי הלקוח.

(ת.א. 1052/97).

5.4. ריבית החשב הכללי –

החל מיום 25.11.04 שיעורי הריבית של החשב הכללי הם:

סוג הריבית

שנתי

חודשי

ריבית החשב הכללי (היסטוריה)

5.4%

0.45%

ריבית בגין איחור בהעברת כספים מהמערכת הבנקאית (היסטוריה)

9.9%

0.825%

ריבית פיגורים (היסטוריה)

11.9%

0.9917%

ריבית מצטברת תחושב לפי חישוב רבעוני קלנדרי (מתוך חוזר אגף החשב הכללי ביום 25.11.04).

האמור בידיעון זה אינו מהווה חוות דעת או ייעוץ מקצועי.

זוהי סקירה מקוצרת של אינפורמציה המתפרסמת בכלי התקשורת השונים.

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-375-עדכוני-חקיקה-ופסיקה-גרשון-נוימן-רו-ח.aspx

© כל הזכויות שמורות