ralc.co.il

true

הנחיות להקלות באגפי המס בעקבות מבצע "צוק איתן"

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 |  17.08.2014

הנחיות להקלות באגפי המס בעקבות מבצע "צוק איתן"

רמי אריה , עו"ד ורו"ח

 

ביום 3.8.2014, פורסמו שלוש הנחיות למתן הקלות מיסוי למייצגים ולאזרחים, עקב המצב הביטחוני הנובע ממבצע צוק איתן, לגבי אגפי המיסוי הבאים:

1.        מיסוי מקרקעין

2.        מס הכנסה

3.        מס ערך מוסף

ההנחיות ניתנו על ידי מירי סביון, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המיסים, למנהלי המשרדים באגפי המיסים האמורים לעיל, והן כוללו את ההקלות הבאות:

לאור המצב הביטחוני עקב מבצע צוק איתן, ומתוך מטרה להקל ככל האפשר על ציבור הנישומים והמייצגים המגויסים, מתבקשים שלושת אגפי המיסוי האמורים, לגלות התחשבות בציבור בכל הנוגע לעמידה במועדים הקבועים בחוק, לרבות:

  1. התחשבות בעת קבלת החלטות בבקשות לביטולי ריבית וקנסות בבגין אי עמידה במועדי תשלום ו/או דיווח.
  2. התחשבות במתן ארכות להגשת השגות וערעורים.
  3. התחשבות במתן ארכות להגשת מסמכים נוספים.

כמו כן, יש להשתדל לתת פתרונות במסגרת החוק ליתר הבעיות הנובעות מאי עמידה במועדים, אי המצאת מסמכים, וכד'.

יש לברך על מתן הנחיות אלו אשר נותנות הקלות של ממש לציבור אשר נבצר ממנו להגיש דיווחים במועד לאחד ממערכי המס, בשל היות המייצג או העוסק במילואים, או מסיבות הנובעות מהמצב הביטחוני.

 

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-3826-הנחיות-להקלות-באגפי-המס-בעקבות-מבצע-צוק-איתן.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú