ralc.co.il

true

לקראת שנת המס החדשה - טיפים לניהול עסק מצליח

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 |  02.12.2014

לקראת שנת המס החדשה - טיפים לניהול עסק מצליח
רמי אריה , עו"ד ורו"ח

שום דבר לא ברור מאליו בניהול עסקים, מרוויחים או מפסידים?

לכן, כדאי לחזור ולשנן כמה טיפים טובים שיעזרו בניהול עסק מצליח:

ניהול כולל של כל היבטי העסק
במהלך ניהול העסקים ושגרת העבודה השוטפת והבלתי פוסקת, נתקלים בשורה ארוכה של דרישות ומצבים הדורשים מענה מבעל העסק. המנהל והאנשים שעובדים ביחד אתו, נדרשים למלא את התפקיד שלהם על הצד המוצלח ביותר, עד שלעיתים נדמה כי הם לוליינים ממש. על מנהל העסק למלא מגוון של תפקידים הדורשים ממנו, מלבד הידע המקצועי בתחום שבו העסק עוסק, לרכוש ולו ידע מינימאלי בנושאים כמו ניהול כספים, ניהול משאבי אנוש וכוח האדם של העסק, שווק ויחסי ציבור לקידום העסק, יכולת ניהול משא ומתן עם לקוחות, ספקים ועובדים, הבנה מסוימת בתחום הביטוחים, פסיכולוגיה, ראיית חשבון, משפטים, מחשבים, תחזוקה ועוד כהנה וכהנה דרישות שכדאי לכל בעל עסק לרכוש ידע בהם כללי ככל שיהיה אבל שיהיה.

בדיקת רווחיות ופעילות בשנה החולפת

הדוחות הכספיים אינם מיועדים רק לצורך הבאת נתוני הפעילות הכספית לבעלי העסק ואף לא רק לצורך גיבוש תכנוני מס. ניתוח אנליטי של נתוני הפעילות לחודשים שכבר חלפו בשנת המס, בתוספת צפי ריאלי לחודשים שנותרו, יאפשר זיהוי קשיים עסקיים שהתהוו במהלך השנה, איתור שינויים בהיקף האשראי ללקוחות העסק, קבלת אשראי מספקיו, יחסי הון חוזר, שינויים בהיקפי המלאי וכדומה. השוואה היחסים הפיננסיים של השנה שחלפה לשנים קודמות, תאפשר זיהוי שינויים בפעילות, בהכנסות, ברווח התפעולי, הגולמי וברווח השנתי הכולל.

אין זה מספיק לבדוק הנתונים רק במישור הכולל הכספי, כפי שהם מוצגים בדוחות הכספיים. כדאי לרדת לעומקם של שינויים מהותיים שחלו בפעילות העסקית השנה לעומת שנים קודמות, על ידי השוואה של הפעילות העסקית לפי חודשים, במהלך השנה ולעומת חודשים מקבילים אשתקד, זיהוי שינויים בפעילות עם לקוחות העסק, זיהוי פלחי שוק, עונתיות ואף שינויים ברמות שכר העובדים, ובהוצאות השונות.


הצבת יעדים אסטרטגיים לשנה החדשה

כעת הזמן לקבוע יעדים אסטרטגיים לפעילות העסקית לפחות למשך שלוש השנים הקרובות. קביעת יעדים אסטרטגיים הינה חיונית לצורך חידוש התנופה העסקית. שמירה על הקיים בתנאים הכלכליים של היום משמעותה נסיגה לאחור. יוזמות חדשות, כיווני פעילות יצירתיים וגיבוש יעדים לכל אחת משנות הכספים הקרובות יאפשרו חשיבה צעד אחד קדימה.

גיבוש יעדים אסטרטגיים חייב להיות צמוד למציאות. מכאן, שאין לגבש יעדים לא ריאליים שאינם ניתנים להשגה. רצוי לגבש יעדים אפשריים להשגה, אך עדיין בעלי מעוף. כגון, גיבוש קווי מוצרים חדשים, הקמה או סגירה של סניפים, השקעות במחקר ובפיתוח, התרחבות לקהלי יעד חדשים וכו'.

בכל מועד ובעיקר בתום השנה, נוצרת הזדמנות טובה ללמוד מחדש את הסביבה העסקית שבה פועלת החברה, לבחון מגמות שאירעו השנה בסביבה זו, ולנסות לאמוד מגמות חדשות בסביבה העסקית. איתור שיועיל לקידום העסק בשנים הקרובות.


גיבוש תקציב לשנה החדשה

ברוב העסקים הגדולים התקציב הפך להיות כלי עבודה חיוני בגיבוש תחזית הפעילות לשנת הכספים הבאה. במגזר הציבורי הכנת תקציב הינה הכרחית, אולם, פעמים רבות תלושה מהמציאות האמתית. תקציב שמוכן רק על בסיס הכפלת תוצאות השנה במקדם לשנה החדשה, אינו תקציב שיבשר קידום עסקי.

הכנת התקציב צריכה לבוא מלמטה, ממנהלי המחלקות וצרכי פעילותם, מדרישות הלקוחות וצרכי השוק, משינויים צפויים במחירי חומר הגלם ובמחירי המוצרים. בניית התקציב מאפשרת בדיקה מחדש של הוצאות העסק, שכר וכוח אדם, ביטוחים, הוצאות פרסום וכו'. לא רק על בסיס מה שהיה, אלא גם על בסיס של מה שאנו רוצים שיהיה.


רשויות המיסוי

לשותפים הבכירים של העסק המייצגים את המדינה יש דרישות רבות לגבי אופן הניהול העסקי של כל עסק לעניין מע"מ ומס הכנסה. במסגרת דרישות אלו, יש לבדוק את שיטת ניהול החשבונות הנדרשת מהעסק ובכל שנת כספים חדשה על פי נתוני השנה הקודמת. אלו פנקסי וספרי חשבונות חדשים יש להוסיף בניהול העסק ואלו לגרוע. הוראות אלו נגזרות מהיקף המחזור הכספי של העסק בשנת הכספים שחלפה ומספר עובדיו.

כדאי לוודא את השינויים הנדרשים לפי הוראות אלו לגבי כל עסק, בתאום עם יועץ המיסוי שלו. כדאי לזכור ולשלב הערת בעלות על מוצרים שסופקו וטרם שולמו, בהתאם לפס"ד קידוחי הצפון. הערה כזו תבטיח משיכת המוצרים חזרה בשל חדלות פירעון של הלקוח.

תכנון מס שייערך לקראת תום שנת המס ונקיטת פעולות נכונות לחיסכון במס, יכולים להביא להקטנת נטל המס שיחול על הארגון העסקי בצורה משמעותית. הערכות נכונה לסוף שנת המס יכולה לתרום להפחתת נטל המס, או לדחיית המס לשנות המס הבאות ולניצול הטבות מס בשנת המס, אשר יאבדו, במידה ולא ייעשה בהן שימוש באותה שנת מס, היות ואין הן ניתנות לדחייה לפי הוראות חוקי המס. כדאי להיעזר לעניין זה במומחה מס.


עצמאי או חברה

כאשר מדובר בהשקעות משמעותיות ובמיוחד כשיש בהן גם מרכיב סיכון מסוים, מקובל לבצע את ההשקעה באמצעות חברה בע"מ. השקעה כזו מקטינה את הסיכון החל על המשקיע ומצמצמת אותו אך ורק לגבי סכום ההשקעה עצמה לרבות ערובות ובטחונות שנתן בהקשר אליה. השקעה כזו באמצעות חברה מנטרלת את הסיכונים הנוספים העלולים לנבוע מכישלון ההשקעה שעלול להביא לצבירת התחייבויות נוספות אשר יחולו על המשקיע ישירות באם ישקיע באופן אישי כיחיד.

הבדלי המיסוי - שיעור המס לחברה נכון לשנת 2014 – 26.5%, שיעור המס ליחיד עד – 51% (יש לשקול את נקודת האיזון במיסוי היחיד מול מיסוי החברה).

תוך כדי המעבר לחברה, יש לבחון את הביטי המיסוי במכירת הפעילות ומוניטין העסק לחברה, מה שיכול ליצור יתרונות מיסוי משמעותיים לבעלי העסק.


הכנסות

מחזור ההכנסות שנבעו בשנת הכספים האחרונה, ראוי לבדיקה מדוקדקת. שינויים במחזור ההכנסות במהלך השנה יכולים להעיד על עונתיות המכירות. זיהוי העונתיות יאפשר התמודדות טובה יותר, על ידי הגברת המכירות בחודשים החלשים בדרך של מבצעי מכירות, או מכירת מוצרים משלימים. ניתן לבדוק האם מולאו יעדי המכירות שנקבעו בתחילת השנה ? בדיקה זו, ראוי שתעשה לא רק ברמה העסקית הכללית, אלא ברמת הענף, המוצר, מקום המכירה, איש המכירות וכו'.

בעקבות הבדיקה ניתן לחשוב על פעילויות קידום מכירות נוספות ואפקטיביות, או הפסקת פעילויות כאלו שנעשו בעבר ולא היו אפקטיביות. כדאי לשקול שינויים בשיטת תשלום עמלות המכירה לסוכנים, שינויים נדרשים בתמהיל המוצרים וגיוון נוסף או מיקוד בקהל הלקוחות.


הוצאות מוכרות למס

כלל יסוד בתכנוני מס קובע כי תכנון המס הטוב ביותר לחיסכון במס אינו רלבנטי כאשר העסק אינו רווחי (למעט, כאשר רוצים לנצל הפסדים שנוצרו לצורך חיסכון במס עתידי). בנוסף, הגדלת הוצאות מוכרות לצורכי מס משמעה גם מימון עצמי בחלק ההוצאה לפי משלים שיעור המס המוטל על הרווחים העסקיים. שכן, יש לזכור כי כדי ליהנות מזיכוי המס בגין ההוצאה, עדיין אנו נדרשים לתשלום ההוצאה כולה. תשלום זה לא בהכרח משתלם, למרות זיכוי המס על ההוצאה המוכרת, בשל חוסר התועלת היחסית בהוצאה נטו, בתמורה להגדלת רווחיות העסק בעתיד. בארגונים מפסידים, בוודאי ובוודאי, שאין טעם להקדים הוצאות לצורכי מס.


לסיכום

תום שנת הכספים מחייבת היערכות לצורכי עריכת הדוחות הכספיים לסוף השנה, ולצורך עמידה בדרישות שונות של שלטונות המס. כדאי וצריך לנצל היערכות זו, שהינה כורח, כאבן דרך להפקת לקחים מניסיון השנה שחלפה ולתועלת שיפור הביצועים העסקיים בשנת הכספים החדשה, שתבוא עלינו לטובה.

 

רמי אריה עו"ד רו"ח, מומחה לדיני מיסים ולניהול עסקים, יו"ר צוות התגובות של פורום המיסים בלשכת עורכי הדין בישראל ומנהל מקצועי של אתר "מיסים ועסקים"  www.ralc.co.il

 

 

 

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-3935-לקראת-שנת-המס-החדשה-טיפים-לניהול-עסק-מצליח.aspx

© כל הזכויות שמורות