ralc.co.il

true

סוף למשיכות הבעלים ולשימוש אישי בכספי החברה

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 |  17.12.2014

סוף למשיכות הבעלים ולשימוש אישי בכספי החברה

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

רשות המסים בישראל רוצה לשים סוף למשיכות החופשיות של כספים מתוך רווחי החברה שלהם, בלא שמשולם מס מלא בגין משיכות אלו. כל זאת במסגרת המאבק ב-"חברות הארנק" דהיינו: חברות אשר צוברות עודפים גבוהים ללא שימוש ואשר סעיף 77 לפקודת מס הכנסה חל לגביהן. אלו חברות מעטים בעלות רווחים צבורים שאינן מחלקת דיבידנדים מטעמי חיסכון במס.

בכוונת רשות המסים לטפל בהקדם בנושאים הבאים:

1.       משיכת כספים ו/או נכסים בעין מהחברה על ידי בעל מניות או קרובו.

2.       הפקדת כספי החברה בפיקדונות בבנקים כבטחונות להלוואות אותן נטלו בעלי המניות.

3.       משכון נכס מנכסי החברה או העמדתו כבטוחה לחוב של בעל המניות או קרובו.

4.       רכישת דירת מגורים על ידי החברה המשמשת את בעל המניות או קרובו.

 

לגבי משיכות הבעלים מהחברות שבשליטתם מתגבשות ההצעות הבאות:

א.      משיכה של כספים מהחברה, למשך תקופה העולה על שנתיים תיחשב כחלוקת דיבידנד, (במידה ויש כספים ראויים לחלוקה בחברה) , או כמשכורת (במידה ואין רווחים ראויים לחלוקה בחברה).

ב.      יום אירוע המס יחול שנתיים לאחר המשיכה. הדיווח יעשה באמצעות הדוחות הכספיים שיוגשו, על הפרש הזמן בין אירוע המס לתשלומו, תחול הצמדה וריבית על המס.

ג.        האמור יחול על משיכות בעלים מעבר ל-100,000 ₪.

ד.      לגבי הלוואות עומדות, לפני כניסת התיקון לתוקף, יינתנו לבעלים אפשרות להחזיר אותן תוך שנה, וככל שלא יוחזרו הן ייחשבו כמשיכת בעלים עם החזרתן לחברה.

ה.      הלוואות לפי סעיף (ד) שלא יוחזרו בתוך שנה, ייחשבו כדיבידנד שחולק. מועד תשלום המס בגינו יידחה ל-3 שנים, כאשר על תקופה זו לא יחולו הפרשי הצמדה וריבית.

 

לגבי רכישת דירת מגורים ע"י חברה שבשליטתו או ע"י קרובו הוחלט:

א.      התיקון יחול רק לגבי בעל שליטה המחזיק מעל 25% שליטה.

ב.      התיקון יחול על דירות מגורים שעלותן, או עלותן המופחתת, היא מעל 2.5 מיליון, ובמידה וקיימת משכנתא - הסכום הנ"ל יחושב לאחר הפחתת המשכנתא.

ג.        אירוע המס יחול לאחר 3 חודשים בהם בעל השליטה מתגורר בדירה, כאשר שווי הדירה נטו, ייחשב כדיבידנד החייב במס.

ד.      בעל המניות יוכל להמשיך לגור בדירה לאחר תשלום המס בגין שווי הדירה נטו כדיבידנד, ללא חיוב נוסף, כל עוד הוא לא משך את סכום הדיבידנד נטו.

ה.      במקרה בו בעל המניות ימשוך את כספי הדיבידנד, הרי שהוא יצטרך לשלם לחברה שכ"ד לפי שווי שוק, ולא פחות משכ"ד שנתי בשיעור 4% משווי הדירה.

ו.        לגבי דירות ישנות אשר היו בחברה והועמדו לרשות בעל השליטה לפני היום הקובע, תינתן לגביהן אפשרות לבעל המניות תוך 3 שנים להימנע מתשלום מס על שווי הדירה כדיבידנד.

במקרה כזה ישלם בעל המניות לחברה, תוך תקופה של 3 שנים, דמי שכירות ראליים לפי המחירים הנהוגים בשוק.

לאחר חלוף 3 שנים, במידה ובעל השליטה ימשיך להחזיק בדירה, הרי הוא יחויב בתשלום מס דיבידנד לפי השווי הנוכחי של הדירה, אך תינתן לו שנה נוספת לתשלום המס.

 

מדובר בתיקוני חקיקה שכרגע נמצאים בשלב הרעיון בלבד, וטרם קיבלו ביטוי בהצעת חוק כלשהי, אך כדאי לדעת מראש את הצפוי, בבחינת הקדם תרופה למכה.

 

 

 


הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-3950-סוף-למשיכות-הבעלים-ולשימוש-אישי-בכספי-החברה.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú