ralc.co.il

true

מיזוג חברות

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 |  11.01.2016

מיזוג חברות והתרת קיזוז הפסדים הדדי לפי סעיף 103 לפקודה

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

ביום 31.12.2015 פרסמה רשות המיסים החלטת מיסוי 4362/15 בנושא "מיזוג חברות בהתאם להוראות סעיף 103 לפקודה - החלטת מיסוי בהסכם", לפיה, ניתן אישור למיזוג חברה בת אל תוך חברת האם ללא חבות מס בגין העברת הפעילות של חברת הבת לחברת האם.

החברה הקולטת הינה חברה ציבורית תושבת ישראל אשר מניותיה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב והיא מחזיקה במלוא המניות של החברה הנקלטת.

"החברה הנקלטת" הינה חברה פרטית תושבת ישראל העוסקת אף היא במתן שירותים באותו תחום בו עוסקת החברה הקולטת.

לחברה הקולטת אין זכויות במקרקעין וזכויות באיגוד מקרקעין כמשמעותן בחוק מיסוי מקרקעין.

החברה הנקלטת והחברה הקולטת ביקשו להתמזג ביניהן, כך שהחברה הנקלטת תעביר את כל הנכסים וההתחייבויות שלה לחברה הקולטת ולאחר מכן תתחסל, בכפוף לסעיף 103ג לפקודה.

מיזוג החברות נעשה לתכלית עסקית וכלכלית, ומטרתו העיקרית הינה לאפשר ניהול ותפעול מאוחד של עסקיהן ולא לשם הימנעות ממס או הפחתת מס בלתי נאותה.

החלטת המיסוי ותנאיה:

ניתן אישור למיזוג לפי סעיף 103ט(ד) לפקודה ובהתאם לתקנות בתקנות מס הכנסה (מיזוג חברות שמתקיימים ביניהן יחסים מיוחדים) התשנ"ה - 1995 (להלן: "התקנות"), ובכפוף לתנאים הקבועים בסעיף 103ג לפקודה ובהחלטת המיסוי.

נקבע כי מועד המיזוג הינו 30.9.2015 וזאת בהתאם לסעיף 103א(ב) לפקודה ובהתאם להוראות חוזר מס הכנסה 16/2002.

הותר קיזוז הפסדי החברה הנקלטת והחברה הקולטת עד למועד המיזוג, לפי הוראות סעיף 103ח לפקודה והוראות סעיף 1ג לחוזר.

 

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-4306-מיזוג-חברות.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú