ralc.co.il

true

דיווח על הכנסות מהשכרת דירות - עד 30.1.2016

הילמן ושות', רואי חשבון

 |  12.01.2016

דיווח למס  על הכנסות מהשכרת דירות ונכסים מסחריים

הילמן ושות', רואי חשבון

הכנסות מהשכרת נכסים הן הכנסות פסיביות וזוכות לשיעורי מס שונים כהכנסות שלא מיגיעה אישית, כאשר הכנסות מהשכרה למגורים זוכות לשיעורי מס מועדפים, עד כדי פטור מוחלט ממס.

שיעורי המס המיוחדים חלים על הכנסות מהשכרה שאינן מגיעות לכדי "עסק". ככלל - לאבחנה בין הכנסה מעסק להכנסה שאינה מעסק חשיבות מרובה, שכן הכנסות מעסק מזכות באפשרות לקיזוז הפסדים ובשיעורי מס רגילים. בניגוד להכנסה שאינה מעסק המתחייבת בשיעורי מס המתחילים מ- 31% (למעט משכירי נכסים בני 60 ומעלה הממוסים בשיעורי מס רגילים על הכנסתם זו). בפסיקה נקבעו מספר אבחנות ביחס להכנסה מהשכרה מתי היא מגיעה לכדי עסק או לא ומקובל לחשוב כי מספר הנכסים המושכרים מהווה את הקריטריון העיקרי לפיו תוגדר הכנסה הנובעת מ"עסק" או לא.

נזכיר כי בפקודת מס הכנסה נכלל סעיף (ס' 8 ב') הקובע כי הכנסה מדמי שכירות תחויב במס על בסיס התקבול בפועל. הסעיף קובע כי ההכנסה תיכלל בשנה שבה נתקבלה, גם אם מדובר בהכנסה מראש, וההוצאות בגינה יותרו לניכוי מכל מקור הכנסה שהוא בשנת המס שבה הוצאו. מקובל לחשוב כי הסעיף מתייחס לא רק להכנסה בכסף אלא גם להכנסה כשווה כסף - כלומר שווי שיפוצים שביצע השוכר אם כי במקרה זה יש מספר פסיקות סותרות ביחס למועד ההכרה בהכנסה בשל שיפוצים שביצע השוכר (אם כי אין מחלוקת שם מהווים הכנסה בידי המשכיר).

 

השכרה למגורים - מסלולי מיסוי

פטור ממס

הכנסות יחיד מהשכרת דירות למגורים ליחידים, או לגופים שנקבע לגביהם בתקנות כי הפטור חל עליהם, עד לתקרת הכנסה חודשית מהשכרת דירות למגורים של 5,070 ₪, (60,840 ₪ בשנת 2015 כולה) פטורות ממס בשנת 2015. נזכיר, כי לפי המנגנון לחישוב הסכום הפטור, שבהוראת הפטור ממס הכנסה, על ההכנסות למגורים, הרי הפטור ממס יקטן בכל סכום שבו יעלו הכנסות אלו מעל סכום התקרה לאותה שנה (במנגנון לפיו הסכום העודף על התקרה יוכפל בשתיים ויחוייב במס). דהיינו, החלק העודף יחויב במס הכנסה מלא.

הפטור האמור הוא ממס הכנסה מהכנסה הנובעת מהשכרת דירת מגורים העונה על הדרישות הבאות:

הדירה מיועדת לשמש למגורים לפי טיבה.

הדירה איננה רשומה בספרי העסק של המשכיר או איננה חייבת ברישום כאמור ;

הדירה מושכרת לשוכר שהוא יחיד. ניתן גם להשכיר לחבר בני אדם, אך נדרש כי עיקר פעילותו של חבר בני האדם תהיה למטרות של מתן דיור לזכאים שקבע משרד הבינוי, לקליטת עליה, לבריאות ולסעד ופעילותם אינה לצורכי רווח ובלבד שהתקבל אישור מנהל רשות המסים לחבר בני האדם השוכר.

הדירה משמשת לשוכר למגורים בלבד, ברשותו של המשכיר ישנה הצהרה בכתב על כך או לחילופין חוזה שכירות לפיו ברור כי הדירה משמשת לשוכר למגורים בלבד .

נזכיר גם כי במונח "יחיד" נכללים היחיד, בן זוג המתגורר עימו וילד מתחת גיל 18.

הכנסה חודשית משכר דירה כוללת את ההכנסות מכל דירות המגורים המושכרות על ידי המשכיר.

לאור העובדה שבעלי עסקים המנהלים בבית השוכרים דירה למגוריהם רוצים לנכות חלק מדמי השכירות כהוצאה בעסק, מומלץ למי שמכיר דירת מגורים לא להסתפק בהכללת סעיף ההשכרה למגורים בלבד בחוזה אלא לקבל על כך אישור מהשוכר. בית המשפט פסק כי עצימת עין של משכיר כמוה כידיעה על קיום העסק והפטור ממס בגין הכנסה נשלל (עמ"ה 538/03 - יוסף גרעין).

נזכיר כי אם השוכר ירצה לדרוש בניכוי את דמי השכירות ששילם, יחולו הוראות צו מס הכנסה (קביעת דמי שכירות כהכנסה לעניין ניכוי במקור), התשנ"ח-1998, ותקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלום דמי שכירות), התשנ"ח-1998 הדורשים ניכוי מס במקור מדמי השכירות המשולמים. אי יישום הוראות אלו יגרור אי התרת הוצאה (סעיף 32א לפקודה).

 

תשלום מס בשיעור 10%

משכירי דירות למגורים שאינם זכאים לפטור ממס או שהכנסתם עולה על הסכום הפטור, רשאים, לפי סעיף 122 לפקודה, לשלם 10% מס סופי על ההכנסה, בלא יכולת לתבוע ניכוי הוצאות בגינה. שיעור מס זה מותנה בכך שההכנסה אינה הכנסה מעסק ושהמס שולם תוך 30 יום מתום שנת המס בה היתה להם הכנסה כנ"ל או שהיחיד משלם מקדמות חודשיות.  בינואר 2003 הוסרה המגבלה לסכום ההכנסה משכירות המאפשר בחירה במסלול זה.

יודגש כי בעת מכירת הנכס שלא בפטור ממס שבח יופחת מעלות הדירה לצורך חישוב מס שבח סכום הפחת שהיה ניתן לנכות מההכנסה גם אם נבחר מסלול החיוב במס בשיעור 10%.

מומלץ לכל מי שיש לו הכנסה מהשכרת דירה למגורים ולא שילם מקדמה באופן שוטף בשנת המס, לבדוק במהלך חודש ינואר האם הכנסתו עומדת בגובה הסכום הפטור או שחרגה ממנו. במידה וחרגה מהסכום הפטור יש  לשלם עד סוף חודש ינואר 2016 את סכום המקדמה המחושב.

 

מיסוי רגיל וניכוי הוצאות

מסלול אפשרי נוסף הוא תשלום מס בשיעורים הרגילים על ההכנסה מדמי שכירות בניכוי הוצאות שהוצאו בייצור אותה הכנסה.

עיקר ההוצאות בדרך כלל הן להוצאות פחת שניתן לבחור בהן בשני מסלולים – פחת בשיעור שנתי של  2%  צמוד למדד לפי הוראות תקנות מס הכנסה (שיעור פחת על דירה מושכרת למגורים) - התשמ"ט -1989 או פחת בשיעור  4%  על החלק הבנוי בניכוי מרכיב הקרקע  (בד"כ מופחתים 2/3 מסך העלות)  צמוד למדד המחירים  מ – 1982 או מועד הרכישה, כמאוחר שבהם, עד סוף 2007). הוצאה משמעותית  נוספת היא ריבית על ההלוואה לרכישת הדירה.

במידה ונוצר הפסד מההשכרה הוא ניתן לקיזוז בשנים הבאות מהכנסות מאותה דירה.

 

נזכיר כי לאחר תיקון חוק מס שבח מקרקעין מכירת מרבית דירות המגורים מתחייבת במס שבח ויש כדאיות בקיזוז הפסדים שנוצרו מהשכרה כנגד השבח ממכירה.

עם זאת יש לזכור כי בחירה במסלול  הרגיל מחייבת פתיחת תיק במס הכנסה והגשת דוח שנתי על  ההכנסות בניגוד למסלול ה - 10% שחוסך הגשת דוח.

לכל מי שבוחר במסלול זה נזכיר כי לפי הוראות סעיף 8ב' לפקודה מתחייבות הכנסות מדמי שכירות במס בשנה בה נתקבלו - גם אם מדובר בהכנסות מראש.

 

דמי שכירות מנכס מחוץ לישראל

החל משנת 2003 חייבות במס גם הכנסות מהשכרת נכסים הנמצאים מחוץ לישראל. סעיף 122א לפקודה מחייב הכנסות אלו במס בשיעור 15%, במידה ואין מדובר בהכנסה מעסק. במקרה זה אין זכות לניכוי הוצאות שהוצאו ביצור ההכנסה, למעט פחת (ויש לשים לב לכך שלכאורה אין מגבלות על שיעורי הפחת וניתן לקבוע את שיעורו לפי הוראות החלות בארץ בה נמצא הנכס), וכן אין זכאות לזיכוי בגין מס ששולם בארץ בה נמצא הנכס.

ניתן לבחור בתשלום מס רגיל ובמקביל לנכות הוצאות ולקבל במקביל זיכוי ממיסי החוץ ששולמו.

 

בנכס בחו"ל אין אבחנה בין השכרה למגורים והשכרת נכס עסקי.

לכל מי שמשכיר נכסים בחו"ל נזכיר כי הכדאיות בבחירת מסלול זה או אחר נבחנת ספציפית לפי שיעורי המס, שיעורי ניכוי במקור והוראות אחרות החלות בארץ בה נמצאים הנכסים ויש לבחנה מעת לעת לאור שינויים בשיעורי המס ובהוראות אלו.

 

דמי שכירות פטורים ממס לפי סעיף 9 ד' לפקודה.

לפטור זה זכאים יחידים  שעונים על כל התנאים המצטברים הבאים: תושבי ישראל, בעבר היו בעלי  הכנסה מיגיעה אישית מעסק או ממשלח יד בישראל אשר הנכס המושכר (בשלו נדרש הפטור) שימש בידיהם להפקת הכנסה זו, מלאו להם בגבר - 65 שנים ובאישה 60 שנה,  אין להם הכנסות מקצבה הפטורה לפי סעיפים 9א או 9ב לפקודה  ואין להם הכנסות מריבית בפיקדון בתאגיד בנקאי שבגינה בקשו פטור לפי סעיפים 125ד או 125ה לפקודה. כן נדרש כי הכנסת השכירות לא תשולם ע"י גוף קשור או קרוב.

ההכנסה עליה חל הפטור היא ההכנסה החייבת (ללא קיזוזי הפסדים, הוצאות ופטורים), מדמי שכירות ממקרקעין ,מבנים ונכסים אחרים אשר שימשו בידי המשכיר במישרין להפקת הכנסתו מיגיעה אישית מעסק או ממשלח יד בישראל והינם בבעלות המשכיר ולא בבעלות גוף משפטי אחר. כן נדרש כי דמי השכירות אינם משולמים לנישום ע"י קרובו, חברה בשליטתו או חברה בשליטת קרובו.

סכום הפטור הוא  מכפלה של 35% מדמי השכירות כאמור, ב - 2% לכל שנת מס שבה שימש הנכס את הנישום במישרין להפקת הכנסתו מיגיעה אישית מעסק או ממשלח יד בישראל (להלן: "הותק") עד לתקרה של 35 שנים. סכום דמי השכירות הפטורים לשנת מס לא יעלה על סכום התקרה בסעיף 9א לפקודה, כשהוא מוכפל ב- 12.

 

טבלה מסכמת

 

פטור ממס

שיעור מס מוגבל (10%)

תקנות פחת בגין השכרת דירות  (מס שולי)

מסלול רגיל – מס שולי

המשכיר

יחיד  - הכנסה שלא מעסק

יחיד  - הכנסה שלא מעסק

כל אדם

כל אדם הכנסה מכל מקור

השוכר

יחיד או חבר בני אדם מיוחד שנקבע לעניין זה

 

כל אדם

כל אדם

כל אדם

הנכס

דירה המיועדת למגורים

 

דירה מיועדת למגורים

דירה המיועדת למגורים

כל מבנה

מיקום הנכס

בישראל

 

בישראל

אין התייחסות

בכל העולם

תקרת הכנסה

סכום שתעדכן מדי שנה.

 

אין

אין

אין

ניכוי פחת והוצאות אחרות

אם אין גלישה מעבר לתקרה - ההכנסה פטורה ואין ניכוי  הוצאות כלל.

אם יש גלישה - יותר  חלק יחסי מהפחת והוצאות אחרות.

 

אסור לנכות כל הוצאה.

יינתן ניכוי פחת בשיעור 2% לפי שווי דירה מתואם כולל מרכיב הקרקע. ויוכרו הוצאות אחרות.

יינתן פחת בשיעור 4% מהמחיר המקורי של הדירה בניכוי מרכיב הקרקע וניכוי נוסף בשל פחת. יוכרו הוצאות.

 

הגשת דוח

אין חובת הגשה

אין חובת הגשה אם שולם המס

יש חובת הגשה

יש חובת הגשה.

 

 

חבות בדמי ביטוח לאומי על הכנסות מהשכרה למגורים

סעיף 350(א) (7) לחוק ביטוח לאומי  קובע כי דמי שכירות למגורים, בארץ ובחו"ל, שחל עליהם שיעור מס מוגבל (פטור, 10% בארץ ו - 15% בחו"ל) פטורים מתשלום דמי ביטוח. בחוזר ביטוח לאומי נקבע כי הכנסות מדמי שכירות למגורים בישראל יהיו פטורות ממס ללא תקרת סכום, גם באותם מקרים בהם יחול תשלום מס, וזאת בהתאם לחוות דעת משפטית שנתקבלה.  הכנסות מהשכרת נכס לעסק, כולל השכרת דירת מגורים לעסק אינן פטורות מדמי ביטוח.

כל האמור בחוזר הוא לשם הדרכה כללית בלבד. אין להסתמך על האמור בחוזר מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה. משרדנו עומד לשירותכם למתן הבהרות נוספות.

 

 

                                                                                                                           

 

 

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-4309-דיווח-על-הכנסות-מהשכרת-דירות-עד-30-1-2016.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú