ralc.co.il

true

פטור ממס ללשכות וארגונים מקצועיים

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 |  23.05.2016

הנחיות לקבלת פטור ממס בגין הכנסות של ארגונים מקצועיים

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

ארגון מקצועי הפועל לצורך עידוד ופיתוח של עוסקים בענף/מגזר כלכלי מסוים, אינו נחשב כ-"מוסד ציבורי" פטור ממס, היות ומטרותיו אינן עונות להגדרת "מטרה ציבורית" לפי סעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה. אולם, ארגון מקצועי יכול להיות פטור ממס על הכנסותיו מפעילותו לטובת חבריו, בהתאם להוראות סעיף 9(2א) לפקודה.

עד היום לא היה נוהל מסודר להוצאת אישורים לארגונים ציבוריים לפי סעיף 9(2א) לפקודה.

ביום 16.5.2016 פורסמה תוספת 1 לחוזר מס הכנסה 12/2002, "הוראת ביצוע - אישור לארגונים מקצועיים מכוח סעיף 9(2א)", המבהירה את אופן הגשת הבקשה והאישורים הנדרשים לקבלת פטור ממס ל-"ארגון מקצועי".

נקבע כי, גופים המבקשים לקבל הכרה כארגון מקצועי, יגישו את בקשתם בטופס בקשה להכרה כארגון מקצועי אשר יוגש למחלקת מוסדות ציבור ומלכ"רים ברשות המיסים.

בקשתם של גופים אלו תיבחן לאור הקריטריונים שנקבעו בפקודה ובחוזר 12/2002, כדלהלן:

  1. בארגון המקצועי חברים שבעים חברים לפחות. או, אם המדינה חברה בארגון, יש בו עוד עשרה חברים נוספים.
  2. כל מטרותיו של הארגון הן: קידום עניינים מקצועיים משותפים, השתלמות מקצועית, ייצוג ציבורי של ציבור בעל משלח יד מסוים, או עוסקים בענף מסוים, או עוסקים במגזר כלכלי מסוים.
  3. כל נכסיו והכנסותיו של הארגון, משמשים לקידום המטרות הנ"ל.
  4. פעילותו של הארגון אינה לשם הגדלת רווחיהם של חברים מסוימים בו. חברי הארגון אינם רשאים למכור את זכותם בארגון.

 

תוקף האישור למעמד "ארגון ציבורי" יהיה מיום קבלתו ועד לשנתיים מתום שנת המס בה הוא ניתן, והוא יוארך בכל פעם לחמש שנים נוספות (למעט מקרים בהם צוין אחרת). יודגש, כי יש להגיש בקשה לחידושו של האישור עד לתאריך 31.7 בשנת המס בה תם תוקף האישור.

בקשה שהוגשה במלואה שלא תטופל תוך שנה ממועד הגשתה יראוה כמאושרת.

ארגונים חדשים שמועד הגשת הבקשה הינו בשנת המס הראשונה לפעילותם, ימלאו בטופס הבקשה את הנתונים הצפויים לשנת המס הראשונה.

החל משנת 2016 רשות המיסים תנפיק אישור לארגון מקצועי לאחר שיפנה ויאושר כאמור לעיל.

החל משנת המס 2016 ואילך, גוף שלא קיבל אישור כארגון מקצועי מאת מנהל רשות המיסים, לא יוכל להצהיר על עצמו כארגון מקצועי בדוחותיו לרשות המסים. אולם, גוף שהגיש בקשה להיחשב כארגון מקצועי וטרם קיבל אישור עד למועד הגשת הדוח השנתי, יהיה רשאי להצהיר על עצמו בדו"ח כארגון מקצועי.

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-4452-פטור-ממס-ללשכות-וארגונים-מקצועיים.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú