ralc.co.il

true

טיפים להמשך קבלת החזרי מע"מ ברכישת כלי רכב

09.04.2005

טיפים להמשך קבלת החזרי מע"מ ברכישת רכב

אימתי יהיה לקבל החזר מע"מ בשל רכישת רכב

רמי אריה עו"ד ורו"ח

רוצים להמשיך ולנכות מע"מ ברכישת רכב פרטי או מסחרי למרות התקנה החדשה של מע"מ שעומדת להיכנס לתוקף בתחילת יוני 2005. כל שעליכם לעשות הוא להקים חברה להסעת נוסעים שתרכוש את כלי הרכב ותפעיל אותם לצורך הסעת העובדים של החברה הקיימת שלכם. שכן, רכישת רכב לצורך הסעת נוסעים על ידי חברת הסעות עדיין תאפשר את ניכוי המע"מ ששולם בעת רכישתם.

אומנם, חברת ההסעות תצטרך להוציא חשבונית מס מידי חודש בשל ההסעות שביצעה בעבור החברה שלכם. אך היות ומדובר בשימוש עסקי תוכלו לנכות את המע"מ שבחשבונית במלואו וחסכתם 17% מערך הרכישה של הרכב. אף אם השימוש ברכב יהיה חלקו עסקי וחלקו פרטי עדיין ניתן יהיה לנכות חלק יחסי מהמע"מ המתייחס לחלק העסקי. עם זאת יש להקפיד שאכן יהיה מדובר בתשלום בעבור הסעות ולא בהשכרת רכב. שכן, השכרת רכב שלא ניתן לקבל מע"מ בעת רכישתו אינה מאפשרת גם את קבלת המע"מ המשולם בעת השכרתו. הקושי הוא באבחנה מהי פעילות הסעה לעומת פעילות השכרה ? באם נאבחן את ההבדל בשאלת מיהו הנהג ? הרי עולה כי יהיה ניתן ליהנות מתכנון המס האמור רק כשהנהג הוא מחברת ההסעות עצמה מה שמגביל מאד את השימוש בתכנון מס זה.

תכנון מס זה כדאי מיום 1.6.2005 שבו עומדת להיכנס לתוקף תקנת מע"מ חדשה אשר אוסרת, לכאורה באופן גורף, את ניכוי המע"מ שישולם ברכישת כלי רכב שמשקלם הכולל עד וכולל 3.5 טון. האיסור לניכוי מע"מ ששולם יחול רק לגבי רכישת רכב פרטי, רכב פרטי דו שימושי, רכב מסחרי אחוד ורכב מסחרי בלתי אחוד במשקל כולל של עד וכולל 3.5 טון.

ניכוי המע"מ ייאסר לגבי רכב כאמור שנמסר לקונה החל מיום 1.6.2005 . במילים אחרות, כל הרוכש רכב שעד היום ניתן היה לקבל החזר בעת רכישתו וגם יקבל אותו עד וכולל חודש מאי 2005 יוכל לקבל את החזר המע"מ ששולם בעת רכישתו.

כדאי לשים לב, כי למרות התקנה עדיין יתכן החזר מע"מ במקרים הבאים:

  1. עדיין ניתן יהיה להמשיך לקבל החזר מע"מ בשל כלי רכב שיירכשו לצורך מכירתם על ידי העוסקים במסחר בכלי רכב.
  2. עדיין אפשר יהיה לקבל החזר מע"מ בשל רכישת כלי רכב המשמשים אך ורק לצורך:

- לימוד נהיגה בבתי ספר לנהיגה.

- השכרת רכב על ידי חברות להשכרת רכב.

- הסעת נוסעים בידי מי שעסקו הסעת נוסעים, כגון מוניות או רכב הסעות.

- סיורים וטיולי שטח בידי מי שעסקו ארגון סיורים.

  1. יש לזכור כי קיימים סוגים נוספים של כלי רכב אשר לא הוגדרו בתקנת מע"מ ככלי רכב שבשל רכישתם אסור לנכות מע"מ. מכאן שלגבי כלי רכב אלו עדיין אפשר יהיה לקבל החזרי מע"מ. המדובר בכלי רכב כגון, רכב עבודה כהגדרתו בפקודת התעבורה וכן אוטובוס לרבות אוטובוס זעיר, אופנוע לרבות קטנוע, אמבולנס, רכב גרר, גרור ומכונה נגררת, מונית זוטובוס, טרקטור, טרקטורון, כסא גלגלים ממונע לנכה, רכב ביטחון, רכב חילוץ, רכב המונע במנוע חשמלי, רכב מדברי, רכב סיור, רכב צידי לאופנוע ותלת אופנוע.
  2. עדיין יהיה לקבל החזר מע"מ מלא בשל רכישת רכב מכל סוג אשר משקלו הכולל עולה על 3.5 טון לצורך עסקי.
  3. כדאי לשים לב, כי בכל מקרה שבו משמש הרכב גם לשימוש פרטי ולא רק לשימוש עסקי הרי גם אם מותר לנכות את המע"מ ששולם בעת רכישתו, הרי יש לנכות רק את חלק המע"מ המתייחס לחלק העסקי בלבד.
  4. ההוראות האמורות יחולו גם לגבי כלי רכב כאמור שנרכשו במסגרת ליסינג מימוני או ליסינג תפעולי.

כדאי לזכור כי גם רכישת רכב מסוג האסור בהחזר מע"מ, לצורך נתינתו כפרס במבצע פרסים לזוכה במבצע או לצורך שימוש בו כרכב חלופי במוסך לשימוש לקוחותיו, אינה מאפשרת קבלת המע"מ ששולם בעת רכישתו, זאת לפי תקדימים שנקבעו בעבר בבהמ"ש. כלומר, לא מטרת רכישת הרכב קובעת את אפשרות קיזוזו של המע"מ אלא הגדרתו של הרכב, למעט החריגים שהוזכרו לעיל.

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-447-טיפים-להמשך-קבלת-החזרי-מע-מ-ברכישת-כלי-רכב.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú