ralc.co.il

true

מדריך לפיצויים עקב נזקי מלחמה ופעולות איבה

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 |  01.02.2017

מדריך לפיצויים עקב נזקי מלחמה ופעולות איבה

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 

ביום 26.1.2017 פרסמה רשות המיסים מדריך מעודכן לאזרחים שרכושם נפגע בפעולות מלחמה ואיבה, המבהיר ומפרט כיצד יש לפעול לצורך מיצוי זכויותיהם, כמפורט להלן.

הגשת תביעה בעת מלחמה/פיגוע

סמוך לזמן האירוע, מיד כשמתאפשר על ידי כוחות הביטחון, מגיעים אנשי קרן הפיצויים (מס רכוש) ברשות המסים לאזור הפיגוע בלוויית שמאים ומהנדסים. הצוותים עוברים בין הדירות/ העסקים / המשרדים שנפגעו, מסבירים לניזוקים מהן הזכויות ומנחים אותם כיצד למלא את טפסי התביעה.

כמו כן, יכולים הניזוקים לפנות למשרדי מיסוי מקרקעין הקרובים למקום מגוריהם/עסקיהם ולהגיש תביעה עצמאית, כפי שמפורט להלן .

הגשת תביעה במקרים אחרים

בעת קרות נזק שלא בעת מלחמה/מבצע לחימה כגון: נזק שמקורו בזריקת אבנים, ירי מנשק קל, בקבוק תבערה וכדומה, ואם אנשי קרן הפיצויים (מס רכוש) לא מגיעים לשטח, על הניזוקים להגיע לאחד ממשרדי מיסוי מקרקעין ומס הכנסה המפורטים מטה עם אישור משטרה המאשר כי הנזק שנגרם לרכוש הינו עקב פעולות איבה, בנוסף יש להמציא את המסמכים הר"מ בהתאם לאופי הנזק (רכב, מבנה וכו'). פקיד מיסוי מקרקעין או מס הכנסה יפתח תביעה בגין אותו נזק ויפנה אתכם לגורם המתאים לצורך המשך טיפול.

הגשת תביעה מקוונת

ניתן להגיש תביעה מקוונת לנזק ישיר באמצעות יישום אינטרנטי, הזמין במחשבים, בטלפונים סלולריים ובאפליקציית הרשות. היישום כולל סרטון הדרכה המציג את תהליך מילוי התביעה והגשתה . הגשת התביעה היא קלה ונוחה ויש למלא נתונים כגון: סוג התביעה (רכב/חקלאות ועוד) וסוג הנזק הישיר (פרטי/עסקי) וכן לפרט את פרטי הנזק והניזוק .

(עם זאת, במקרים של נזקים משמעותיים, רצוי להיעזר בעו"ד הבקיא בעניין תביעות נזק לפי חוק מס רכוש וקרן הפיצויים – ר.א. ).

ניתן לשמור כטיוטה את נתוני התביעה עד לאישורה הסופי ושליחתה לרשות. עם שליחת התביעה המקוונת מתקבל מספר תביעה, וניתן לברר באמצעותו את התקדמות הטיפול בתביעה.

נזקי מבנה

המדינה לקחה על עצמה לפצות אתכם, על פי חוק, על נזק שנגרם למבנה כתוצאה מפעולת מלחמה. זאת על מנת להשיב את המצב לקדמותו מהר ככל שניתן.
עובדי קרן הפיצויים (מס רכוש) בסיוע אנשי מקצוע יבקרו אצלכם ויערכו שמאות. השמאות תסייע לקביעת הפיצויים הכספיים על מנת לשקם את הנזק בסיוע בעלי מקצוע, על פי בחירתכם .

נזקים לחפצי בית בדירות מגורים

אם נפגעו חפצים בביתכם הרי שבהתאם לתקנות, הפיצויים בגין חפצי בית מתבצע לפי מחירון של סוגי "חפצי בית" וגודל המשפחה. בכל מקרה, אין זכאות לפיצויים בגין אובדן כסף מזומן והמחאות, תכשיטים וחפצי אומנות שנפגעו באירוע.

מחירון מעודכן של "חפצי בית" נמצא במדריך קרן פיצויים: "ביטוח רשות של חפצים ביתיים בפני נזקי מלחמה". לידיעתכם, ניתן להרחיב את כיסוי הביטוח של "חפצי בית" באמצעות תשלום פרמיה סמלית באמצעות מילוי "טופס הצהרה מקוון" באתר רשות המסים בישראל.
שווי הפיצויים בגין חפצי הבית שנפגעו ייקבע בהתאם לשווי התיקון. במקרה שלדעת מנהל קרן הפיצויים (מס רכוש) החפץ אינו ניתן לתיקון - שווי הפיצויים יהא בהתאם לשוויו של חפץ ביתי דומה חדש במקומו .

נזקים לכלי רכב

בעלי כלי רכב שניזוקו בפעולת איבה יפנו לעובדי קרן הפיצויים במקום, לצורך אומדן הנזק ויופנו מידית לתיקון הנזק בכל מוסך שייבחרו ובתנאי שהשמאי מטעם קרן הפיצויים (מס רכוש) יאשר את התיקון לפני ביצוע.

בעת הפנייה לקרן הפיצויים יש לצרף לטופס התביעה את המסמכים הבאים :
רישיון רכב; אישור משטרה (הכולל: מספר הרכב וחתימת חוקר וקצין משטרה), ייפוי כח (אם מגיש התביעה אינו בעל הרכב – את טופס ייפוי הכח ניתן להוריד מאתר רשות המסים), הסכם ליסינג (אם הרכב בבעלות ליסינג לטווח ארוך), הסכם שכירות (לבעלי מוניות), אישור מחברת ביטוח (תיקון מעל 10,000 ₪ יש צורך לצרף אישור חברת הביטוח על העדר תביעה), צילום שיק / אישור מהבנק  מחשבון הבנק על שם הניזוק .

נזקים לעסק

ציוד ומלאי בעסקים: כיסוי הנזקים של ציוד עסקי שנפגע הנו, על פי חוק, בהתאם לשווי השוק של הציוד (שווי ממוכר מרצון לקונה מרצון בשוק החופשי) במצבו לפני הפגיעה). עליכם להוכיח את בעלותכם על התכולה שנפגעה .
לגבי מלאי, הנכם זכאים לפיצויים בהתאם לשווי עלות המלאי שנפגע (ללא מע"מ) לאחר שהמצאתם הוכחות כי המלאי היה בבעלותכם .
להוכחת הנזק עליכם להמציא :
רשימת הציוד/המלאי שנפגע .
דוחות כספיים או מסמכים המעידים כי הציוד/המלאי בבעלותכם (חשבוניות רכישה, דוחות מלאי מאושרים על ידי רו"ח וכיו"ב).
אישורי מס הכנסה על ניכוי מס במקור.
צילום שיק / אישור מהבנק  מחשבון הבנק על שם הניזוק .
את כל החומר יש להעביר לשמאים המועסקים על ידינו בהתאם לדרישתם, וזאת בנוסף לכל המסמכים שיידרשו בהתאם לצורך .

עוברי אורח שנקלעו לפעולת איבה

אם נקלעתם לפעולת איבה וחפצים אישיים שהיו עמכם נפגעו , עליכם לפנות לאנשי קרן הפיצויים (מס רכוש) הנמצאים בשטח ו/או לאחד ממשרדי מיסוי מקרקעין ומס הכנסה המפורטים מטה, יחד עם אישור משטרה המאשר כי הנזק שנגרם לרכוש הינו עקב פעולות איבה. השתדלו להציג את החפצים שנפגעו על מנת שניתן יהיה לבצע הערכה לנזק שנגרם.

מועדים להגשת תביעה

הודעה על נזק יש להגיש בתוך שבועיים מיום קרות הנזק .
תביעה לפיצויים יש להגיש בתוך שלושה חודשים מיום קרות הנזק .

חשוב לדעת

אין לפנות ציוד, מלאי, פסולת או כל חפץ אחר שנמצא בעסק/בבית מגורים, ללא תיאום מוקדם עם שמאי קרן הפיצויים ברשות המסים.   בכל מקרה, אין זכאות לפיצויים בגין אובדן (או גניבה) של כסף מזומן והמחאות שנפגעו באירוע .

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-4697-מדריך-לפיצויים-עקב-נזקי-מלחמה-ופעולות-איבה.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú