ralc.co.il

true

חיוב בביטוח לאומי על רווחים/הפסדים מחב' משפחתית

רמי אריה עו"ד ורו"ח

 |  27.08.2017

חיוב בביטוח לאומי על רווחים או הפסדים מחברה משפחתית

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 

אין התאמה בין דיני מס הכנסה להוראות חוק הביטוח הלאומי, בעניין חיוב בעל מניות מייצג בגין הכנסה חייבת או הפסד מחברה משפחתית. חברה משפחתית היא יציר פקודת מס הכנסה ואילו לעניין חוק ביטוח לאומי, אין לצרף את ההכנסה החייבת ממנה או את הפסדיה להכנסת בעל המניות המייצג. לפי סעיף 373א לחוק ביטוח לאומי בתחולה משנת 2008 יחול חיוב בביטוח לאומי על רווחי חברה משפחתית בשיעור מופחת של 12%, בלי קשר ישיר להכנסותיו של בעל המניות. 

סוגיה זו נדונה בפסק הדין שנתן בית הדין האזורי לעבודה בירושלים בעניין דהוקי (ב"ל 19049-11-13, שלמה דהוקי - המוסד לביטוח לאומי, ניתן ביום 2.8.2017), המחזיק במניות חברה משפחתית (להלן: "החברה") ואשר הוכר כ-"נישום מייצג" בחברה.

דהוקי דווח בין השנים 1990-2003 כשכיר לסירוגין בחברה. כמו כן, הודיע למוסד לביטוח לאומי כי הינו עובד עצמאי החל משנת 2004.

בדו"חות החברה למס הכנסה לשנים 2006-2010 דווחו הפסדים ניכרים, אשר הוכרו על ידי מס הכנסה. באותן השנים נתן דהוקי שירותי ייעוץ לחברה, אשר מצד אחד דווחו בדו"חותיו האישיים למס הכנסה כהכנסות מדמי ניהול, ומצד שני הוכרו כהוצאות בדו"חות החברה.

ההכנסה החייבת של דהוקי באותן השנים הייתה אפס, בשל ייחוס הוצאות החברה אליו בהיותו הנישום המייצג.

בית הדין מפנה לחוק הביטוח הלאומי, אשר הינו חוק סוציאלי הכופה את הביטוח על מי שהחוק מגדירו כ"מבוטח" בענפי הביטוח השונים. החיוב בדמי ביטוח מוטל לפי סעיף 345(א) לחוק, המגדיר את "ההכנסה השנתית" כהכנסות מהמקורות המפורטים בסעיפים 2(1) עד 2(8) לפקודת מס הכנסה, לאחר שנוכו ההוצאות הקשורות במישרין בהשגת ההכנסה.

הוראות סעיף 64א לפקודת מס הכנסה לעניין חברה משפחתית, אינן מבטלות את היותה של החברה המשפחתית אישיות משפטית נפרדת מבעלי מניותיה, לרבות מבעל מניות שנקבע כ-"נישום המייצג" לצורך הפקודה. סעיף זה, מאפשר ייחוס "הכנסה חייבת" ו-"הפסד" של חברה משפחתית לנישום המייצג. אולם הוא אינו חל לעניין חוק ביטוח לאומי.

הוצאות של החברה המשפחתית אינן "הוצאה הקשורה במישרין בהשגת ההכנסה", לעניין קביעת "הכנסתו השנתית" לצורך תשלום דמי ביטוח כ"עובד עצמאי" לפי סעיף 345 לחוק   ולכן אינן יכולות להיות מוכרות לעניין חישוב דמי הביטוח.

בבית הדין הארצי לעבודה בעניין וייס (דב"ע מט/0-98, המוסד לביטוח לאומי – מתתיהו וייס, ניתן ביום 12.9.1991), נקבע תוך הסתמכות על פסיקת בית המשפט העליון, כי מעמדה המיוחד של החברה המשפחתית והוראות סעיף 64א לפקודה, מיוחדים לתחום דיני מס ההכנסה.

לאור האמור, נישום מייצג של חברה משפחתית, המדווח למס הכנסה על הכנסותיו מהחברה כהכנסותיו האישיות או כהספדיו האישיים, אינו רשאי לעשות כך לעניין חוק הביטוח הלאומי. בחוק זה בתחולה משנת 2008 קיימת הוראה מיוחדת לעניין חיוב רווחי חברה משפחתית לפי סעיף 373א לחוק.

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-4849-חיוב-בביטוח-לאומי-על-רווחים-הפסדים-מחב-משפחתית.aspx

© כל הזכויות שמורות