ralc.co.il

true

פריסת תשלומים למס דיבידנד מוטב

רמי אריה עו"ד רו"ח

 |  25.09.2017

רשות המיסים תאפשר פריסת תשלומים בגין מס דיבידנד מוטב

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 

במסגרת הוראת השעה בחוק ההתייעלות, ניתן לחלק דיבידנד עד ליום 30.9.2017 בשיעור מס הכנסה מופחת של 25%, מרווחים שנצברו בחברה עד ליום 31.12.2016, בכפוף לתנאים שפורטו בחקיקה .

ביום 25.9.2017 פרסמה רשות המסים הודעה לפיה תאפשר לנישומים פריסה של 12 תשלומים בגין החיוב במס מדיבידנד מוטב. התשלומים בפריסה יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק.

שימו לב, כי המועד האחרון לחלוקת הדיבידנד המוטב בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה שתינתן עד ליום 30.9.2017. אולם, מועד הדיווח לפקיד השומה ותשלום המס יכול שייעשה עד ליום 19.10.2017 או בתשלום בפריסת תשלומים כאמור.

סמכות פקידי השומה לאשר פריסת תשלומים וקבלת המחאות בהתאם לפריסה, הינה מהמועד החוקי להגשת הדו"ח ועד ליום 14.11.2017 בלבד. לאחר מועד זה, לא תאושר פריסת תשלומים וגביית החובות תיעשה בהתאם לקבוע בחוק.

ראו מאמרנו בעניין השיקולים בעד ונגד חלוקת הדיבידנד המוטב - כאן!

 

 

 

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-4865-פריסת-תשלומים-למס-דיבידנד-מוטב.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú