ralc.co.il

true

עודפים בקופות מרכזיות לפיצויים - ייחשבו כהכנסה חייבת במס

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  19.10.2017

עודפים בקופות מרכזיות לפיצויים - ייחשבו כהכנסה חייבת במס

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 

מעסיקים שימו לב, כי לפי עמדת רשות המסים כפי שפורסמה ביום 11.6.2017 בחוזר מס' 4/2017 , שעניינו יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים, עודפים בקופות מרכזיות לפיצויים ייחשבו כהכנסות חייבות של המעסיק החל משנת 2018 ואילך.

מדובר בחוזר אשר בא להסדיר ולקבוע כללי מיסוי לעניין כספים הצבורים בקופות אלה. חוזר זה מחליף את חוזר מס הכנסה מס' 7/2016 .

נזכיר כי לאור תיקון 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, החל מתאריך 1.1.2011 לא ניתן היה להפקיד לקופה מרכזית לפיצויים. ממועד זה לכל עובד חייבת להיות קופה אישית לפיצויים על שמו.

לפי החוזר דנן, הסכום העודף אשר נצבר בקופה המרכזית, יהווה הכנסה בידי המעסיק בהתאם להוראות סעיף 3(ד) לפקודה.

קיזוז הפסדים עסקיים כנגד הכנסה זו, ייעשה רק בהתקיים התנאים המצטברים הבאים:

1.       הסכום אשר נמשך אינו עולה על סכום העודף בקופה המרכזית.

2.       אין הכנסה אחרת ממנה ניתן לקזז את ההפסד.

3.       המשיכה בוצעה בהתאם לתקנות קופות גמל, חוזרי שוק ההון ותקנון הקופה.

במקביל, ההפקדות השוטפות במרכיב הפיצויים תותרנה בניכוי בהתאם להוראות סעיף 17(5) לפקודה. במידה ולא ינוצל העודף בקופה המרכזית לטובת ההפקדות השוטפות, לא תותר ההוצאה בניכוי עבור כל ההפקדות לעובדי המעסיק, וזאת עד לגובה העודף שלא נוצל כאמור.

בדיקת עודף הכספים המצויים בקופה המרכזית והשימוש בהם כאמור, ייעשו אחת לשנה עד לתאריך 31 במרץ של השנה העוקבת.

הוראות החוזר לעיל יחולו במקרים בהם הבעלות על הקופה המרכזית היא של המעסיק עצמו. במקרים בהם הייתה העברת פעילות אגב מיזוג או העברת נכסיםיחולו ההוראות הבאות:

1.       בהעברת עובדים אגב מיזוג - בכפוף לאישור בהחלטת מיסוי על ידי רשות המסים, אשר במסגרתה ניתנה התייחסות לסוגיית העברת העובדים, יראו בקופה המרכזית לפיצויים כחלק מנכסי החברה המעבירה. לפיכך, החלטת המיסוי תהווה אישור אוטומטי של העברת הבעלות בקופה המרכזית לפיצויים כחלק מהעברת הנכסים בפטור בתהליך המיזוג, מהחברה המעבירה לחברה הקולטת.

במקרה בו למיזוג לא ניתן אישור בהחלטת המיסוי, תפנה החברה הקולטת למחלקת קופות גמל בחטיבה המקצועית להסדרת העברת הבעלות בקופה המרכזית בתוך ששה חודשים ממועד פרסום החוזר.

2.       בהעברת עובדים במהלך מכירת הפעילות לאחר שהוסדרה העברת חבות הפיצויים (בהתאם לחוזר מס הכנסה מס' 6/2011 ), תוך העברת סכומים מהקופה המרכזית לקופות אישיות העובדים המועברים, יראו את הסכומים שנותרו בקופה המרכזית לאחר ביצוע ההעברה ונפדו, כהכנסה החייבת של הבעלים אשר מכרו את הפעילות, בהתאם להוראות סעיף 3(ד) לפקודה, וכן לעניין קיזוז ההפסדים כאמור לעיל.

יתרות בקופות מרכזיות לפיצויים של מעסיקים לשעבר, שכבר אינם מעסיקים עובדים, יראו בהם כהכנסה בשנת המס 2018, וזאת אף אם הכספים לא נמשכו על ידם.

החל מיום 1.1.2019, על הריבית ורווחים אחרים הנצברים במסלול השקעה, יחולו שעורי המס והוראות ניכוי המס במקור החלים על הכנסות שהופקו או נצמחו במישרין בידי הבעלים של הקופה המרכזית.

לדעתנו , מדובר בעמדה פרשנית חדשה של רשות המיסים, אשר לא בהכרח תעמוד גם בביקורת שיפוטית אם יהיה צורך לבחון אותה, אך בהחלט כדאי להיערך לגביה בהתאם.

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-4888-עודפים-בקופות-מרכזיות-לפיצויים-ייחשבו-כהכנסה-חייבת-במס.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú