ralc.co.il

true

הרצאה מוקלטת ומצגת: "קיזוז הפסדים לאן?"

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  12.11.2017

ההרצאה מוקלטת בנושא   :

" קיזוז הפסדים לאן ? "

 

ראו:  הרצאה מוקלטת של עו"ד ורו"ח רמי אריה

חלק מפאנל מרצים במושב הראשון של:

 ועידת המיסים השנתית של לשכת רואי חשבון בישראל

שהתקיימה ביום 9.11.2017, במלון דן, תל אביב

בין היתר, על הכרה בהפסדים לצרכי מס, חובות רעים (ס'17(4) לפמ"ה),

הפסדים עקב מתן הלוואות לחברות קשורות ולחברות בנות,
הפסד שנזקף לבעל השליטה מירידת ערך השקעה בחברה נכדה,

עקרונות הוכחת עסקה מלאכותית, הסתמכות על שומות,

הזכות לתיקוני דוחות בהליכי שומה ובהליכים משפטיים ועוד...

 

לצפייה בהרצאה המוקלטת -  לחצו כאן 

 לצפייה במצגת ההרצאה - 
  לחצו כאן 

 

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-4911-הרצאה-מוקלטת-ומצגת-קיזוז-הפסדים-לאן.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú