ralc.co.il

true

הליך גילוי מרצון – הוראת שעה

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  13.12.2017

הליך "גילוי מרצון"– הוראת שעה

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 

רשות המסים פרסמה ביום 12.12.2017, נוהל "גילוי מרצון" חדש, אשר מטרתו לעודד נישומים, עוסקים, יחידים, בעלי תפקידים בתאגידים ומייצגים אשר עברו עבירות על חוקי המסים, לתקן את דיווחיהם ולדווח נתוני אמת. במסגרת ההליך רשות המסים מוכנה להתחייב שלא ינקטו הליכים פליליים נגד הפונים להליך גילוי מרצון, בכפוף לתנאים המפורטים בנוהל.

הפניה בהליך זה הינו בתוקף עד ליום 31.12.2019, למעט פניה בהליך אנונימי אשר בתוקף עד ליום 31.12.2018 .

על מנת לפנות לרשות המסים על פי הנוהל, על המבקש לעמוד בתנאים אשר כוללים בין היתר, גילוי מרצון כן,מלא ובתום לב, במועד הפניה למען הליך גילוי מרצון לא נערכה חקירה או בדיקה בעניין, לרבות לגבי בן/בת זוג של המבקש וחברות בשליטתם.

בקשה לגילוי מרצון תוגש לסמנכ " ל בכיר לחקירות ומודיעין של רשות המסים, הגילוי יכלול את כל המידע הרלוונטי לבקשה, ובין היתר, שמות המבקשים, שנות המס הרלבנטיות, מקור ההכנסה, פירוט סכום ההכנסה שהושמטה ואומדן המס לתשלום.

המבקש ישלם את המס במועד שייקבע על - ידי הגורם הרלוונטי, ויכלול תשלום קרן, הצמדה, ריבית וקנסות אזרחיים על - פי קביעת הגורם.

למבקש ישנה אפשרות לפנות בבקשה אנונימית במסגרת הליך של גילוי מרצון , כאמור עד ליום 31.12.2018.

בבקשה אנונימית, יחתום ב"כ המבקש על טיוטת הסכם שומה המתייחס להכנסות וחבות המס בתוך 180 יום מקבלת הבקשה ע"י הגורם המוסמך. במועד החתימה על הטיוטה, יגלה ב"כ המבקש את שמו ואת מספר ת.ז של המבקש להמשך הבדיקה והטיפול בבקשה.

במידה ולא ימסרו הפרטים כאמור במועד שנקבע, תוכל הרשות להשתמש בנתונים שנמסרו בבקשה כראיה בכל הליך פלילי ואזרחי.

כמו כן, למבקש ישנה אפשרות לפנות ל-"מסלול מקוצר", כאשר סך ההון שנכלל בבקשה אינו עולה על 2 מיליון ₪ וההכנסה החייבת הנובעת ממנו אינה עולה על 0.5 מיליון ₪.

ניתן להגיש את הבקשה במסלול המקוצר בצירוף דוחות ו/או דוחות מתקנים. עם אישור הבקשה, יונפק לפונה שובר תשלום. ככל שהמס ישולם תוך 15 ימים, לא יפתח כנגד המבקש הליך פלילי בנוגע למידע אשר מסר.

 

לצפייה בנוהל גילוי מרצון  - לחצו כאן

 

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-4934-הליך-גילוי-מרצון-הוראת-שעה.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú