ralc.co.il

true

בית המשפט אינו מתיר "רכישת הפסדים"

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  22.02.2018

בית המשפט אינו מתיר "רכישת הפסדים"

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

בית המשפט העליון דחה את ערעורה של חברת קפיטל (ע"א 7578/16, אי-אונליין קפיטל (אי.או.סי) בע"מ נ' פקיד שומה תל אביב 3, ניתן ביום 7.2.2018) והותיר את קביעת בית המשפט המחוזי על כנה . לפיה, לא יותרו הפסדים שנוצרו בחברה מרווחים שנוצרו לאחר שנרכשה על ידי בעלי מניות חדשים. החברה שהבעלות עליה התחלפה אינה רשאית לקזז את ההפסדים שצברה החברה בעבר, בטרם רכישת מניותיה, אפילו אם הרכישה נועדה לצורך השתלטות על "שלד בורסאי".

קפיטל הוקמה בשנת 1999 ומניותיה נרשמו למסחר בבורסה בשנת 2000. בשנת 2002, הפסיקה קפיטל את פעילותה עקב קשיים כלכליים, המסחר במניותיה הושעה ונצברו אצלה הפסדים עסקיים בסך של כ- 36,000,000 ₪ והפסדים הוניים בסך של כ- 21,000,000 ₪.

בחודש אוקטובר 2003, רכשה "קבוצת גולן" 84.75% מהון המניות המונפק של קפיטל תמורת 1,490,000 ₪. בסמוך לכך העבירה "קבוצת גולן" אל קפיטל את הפעילות השיווקית, שעד אז בוצעה באמצעות חברה אחרת שבשליטתה.

מהרווחים שהיו לקפיטל מהפעילות האמורה בשנים 2004 עד 2008 קוזזו כל ההפסדים העסקיים הצבורים שהיו לה. בשנים 2004-2006 קיזזה קפיטל הפסדים בסך של כ- 21,000,000 ₪ מבלי שפקיד השומה הפעיל את סמכותו לבדוק את דיווחיה, בתוך התקופה אשר נקבעה לכך בדין.

לגבי השנים 2007-2008, השתמש פקיד השומה בסמכותו לפי סעיף 86 לפקודה ולא התיר לקפיטל קיזוז הפסדים עסקיים מועברים בסך 8,718,458 ₪ ו-6,813,858 ₪.

בית המשפט העליון קבע כעת כי אמנם מדובר ברכישת "שלד בורסאי" על ידי בעלי מניות חדשים, אך המטרה הדומיננטית לרכישת החברה הייתה לשם קיזוז הפסדיה ולא מטעם מסחרי, ומשכך מדובר בעסקה מלאכותית וההפסדים לא יותרו בניכוי מרווחי החברה החדשים.

 

 

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-4992-בית-המשפט-אינו-מתיר-רכישת-הפסדים.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú