ralc.co.il

true

נדרשות ראיות של ממש להוכחת רילוקשיין לב"ל

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  27.02.2018

נדרשות ראיות של ממש כדי להוכיח רילוקשיין לביטוח לאומי

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

שהייה בחו"ל במשך ארבע שנים, אינה מבטיחה כי לא יחול מס הכנסה וביטוח לאומי על ההכנסות שנתקבלו בחו"ל, כל עוד נראה כי "מרכז החיים" נשאר בישראל ולא הייתה כוונה של ממש להגר מישראל ואף לא נעשו פעולות של ממש להעברת מרכז החיים מישראל לחו"ל.

בעניין הוכהויזר (ב"ל 69967-09-16, נועם הוכהויזר נ' המוסד לביטוח לאומי, ניתן ביום 28.1.2018), נדונה טענתו של הוכהויזר  שהינו אזרח ישראל וגם בעל אזרחות של ארצות הברית, לפיה בשנת 2011 לאחר שחרורו משירות סדיר בצה"ל, נסע לארה"ב וחזר ממנה בשנת 2015 ובתקופה זו לא היה תושב ישראל ולכן אינו חייב בדמי ביטוח בגין הכנסותיו מחו"ל בגין תקופה זו.

אלא, שמסתבר כי במהלך התקופה הוכהויזר חזר לישראל שבע פעמים כמפורט בתעודת בירור פרטים על נוסע שניתנה על ידי משרד הפנים על סמך הרישום בביקורת הגבולות. אין חולק כי הוכהויזר לא הודיע לביטוח לאומי או לכל רשות ישראלית אחרת, על כוונתו לעזוב את ישראל ולהעתיק את מרכז חייו לארצות הברית. בכל תקופת היעדרותו של התובע מישראל היה לו חשבון "רדום", ללא פעילות בבנק בישראל. שבוע לאחר הגעתו של הוכהויזר לארה"ב הוא פתח חשבון בנק, ובהמשך היה לו חשבון בנק נוסף אחר.

בית הדין קבע כי לעניין "מרכז חייו" של אדם נפסק כי הזיקה למקום שבו נטען שהוא מרכז החיים צריכה "שלא יהיה בה מהזמניות או מהארעיות" (דב"ע מה/04-73 עיאדה סנוקה – המוסד), בנוסף, מסעיפים 324 ו – 324א לחוק הביטוח הלאומי עולה המסקנה שעצם שהייתו של אדם מחוץ לישראל במרביתה של שנה, אינה כשלעצמה שוללת את מעמדו כתושב ישראל ((עב"ל 83/06 ג'אן טיץ נ המוסד) (עב"ל 48134-10-12 המוסד נ' יאסמין מחרום)).

עיון מדוקדק בעדותו של הוכהויזר מעלה שהגם שננקטו על ידו פעולות שיכולות להתיישב עם כוונה להשתקע בארה"ב, לא זו הייתה מטרתו לטווח ארוך, ושהייתו בארה"ב היוותה עבורו תקופה שבה שאף להתבסס כלכלית, מבלי לנתק את זיקתו לישראל כמרכז חייו.

ממכלול העדויות עולה כי מבחינתו הסובייקטיבית הוא סבר שיש מעין "חלון" של זמן שבו אדם יכול להפנות את מירב מאמציו ללימודים, וכי מעבר לגיל מסוים יש חשש "לאחר את הרכבת".

בית הדין מצא כי הראיות שהוכהויזר צירף לתצהירו אינן תומכות במסקנה שהוא העתיק את מרכז חייו לארה"ב, התקשרות עם ספק אינטרנט בחו"ל וביטוח בריאות אצל מעביד, הינם צורכי חיים שוטפים. מעדותו של הוכהויזר עצמו עולה כי מטרת שהייתו בארה"ב הייתה להגשים את ה"חלום שלי לחזור עם דולרים מארה"ב".

לאור האמור, הוכהויזר לא הרים את הנטל להוכיח את טענתו כי שהייתו בארה"ב היוותה העתקת מרכז חייו מישראל לארה"ב.

אשר על כן, אדם הרוצה להגר מישראל ברילוקישיין מלא ולהפסיק להיות תושב ישראל, חייב לנקוט בכל הפעולות הנדרשות להוכחת העברת מרכז החיים לחו"ל, לפי המבחנים שנקבעו בפסיקה, לרבות הודעה לביטוח לאומי מראש על העתקת מרכז החיים לחו"ל. מוצע לקבל ייעוץ, המלצות וחוות דעת מראש לצורך כך.

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-4993-נדרשות-ראיות-של-ממש-להוכחת-רילוקשיין-לב-ל.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú