ralc.co.il

true

זכאות להחזרי מס בלו ששולם על סולר

30.08.2005
‏כ"ה אב תשס"ה
‏30 אוגוסט 2005
החזר בלו על סולר - דברי הסבר - רשות המיסים בישראל.

1. זכאות להחזר בלו ששולם
א. בהתאם לצו בלו על דלק (פטור) התשס"ה - 2005 (להלן הצו) *החל מ- 1/9/2005 ועד ל- 1/9/2009 יועלה הבלו על הסולר עד להשוואתו לזה המוטל על בנזין.
ב. עוסקים הרשומים כעוסק מורשה במס ערך מוסף יהיו זכאים להחזר בלו ששולם על סולר לגבי רכבים / ציוד ששימשו לייצור הכנסה מחשבוניות מס שהוצאו להם כדין ע"י עוסק שעיסוקו מכירת דלק (חברת דלק או תחנת דלק). ההחזר לא יעלה על תקרות שיקבעו ויפורסמו ברשומות. להלן סוגי הזכאות:
 • המשמש כחומר בעירה לייצור במפעל תעשייתי ובלבד שאינו משמש בגנרטור או ברכב מנועי.
 • המשמש ספינת דיג כמפורט בצו.
 • המשמש לציוד הנדסי כהגדרתו בסעיף 1 לחוק רישום ציוד הנדסי, תשי"ז - 1957.
 • המשמש לרכב מנועי המפורט להלן בעל רישיון רכב תקף
 • 1) רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר 10,000 ק"ג או יותר, לבעל רישיון מוביל.
  2) רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 4,500 ק"ג ואינו עולה על 10,000 ק"ג.
  3) אוטובוס שמשקלו הכולל המותר עולה על 5,000 ק"ג.
  4) טרקטור המשמש רק לצורכי חקלאות.
  * הצו פורסם בקובץ תקנות שיעורי מק"ח עמ'1433 - התשס"ה
  וניתן לצפייה באתר.
 • המשמש לרכב מנועי המפורט להלן בעל רישיון רכב תקף
 • 1) מונית.
  2) אוטובוס ציבורי זעיר.
  3) רכב הוראת נהיגה.
  2. אופן הדיווח - דו"חות
  עוסק זכאי ידווח דו"ח תקופתי ובו יפרט את מספרי הרישוי של הרכבים / ציוד ששימשו בייצור הכנסה, את כמות הסולר שנצרכה לכל רכב / ציוד בנפרד ואת סכום הבלו להחזר. ניתן לעיין
  בדברי הסבר למילוי דו"ח תקופתי.

  מועדי דיווח
  דו"ח תקופתי להחזר בלו (חודשיים או ארבעה חודשים) יוגש בין הראשון לחודש
  ל- 15 בחודש שלאחר התקופה המתייחסת בדו"ח.
  דוגמא - דו"ח 9-12/05 יוגש החל מ- 1/1/2006 ועד 15/1/2006. ההחזר יתבצע לחשבון הבנק של הזכאי לפי הרשום במס ערך מוסף עד 30 יום לאחר הגשת הדו"ח, אלא אם עוכב מסיבות המפורטות בצו. אם לזכאי אין חשבון בנק בקובץ מע"מ, עליו לפנות לתחנת מע"מ בו מתנהל תיקו ולעדכן נתון זה.

  3. מסלולי דיווח
  מיצגך הרשום לצורכי מע"מ הינו המייצג גם לצורכי החזרי בלו על סולר אלא אם
  תודיענו אחרת בכתב.
  א.

  עוסק זכאי, שיש לו עד חמישה רכבים/ ציוד, ידווח דו"ח לתקופת שימוש בת ארבעה חודשים באחת מן הדרכים הבאות:

 • משלוח בדואר
 • שאילתא באמצעות מייצג המחובר לש.ע.מ. (שרות עיבודים ממוכנים).
 • ב.

  עוסק זכאי, שלו למעלה מחמישה רכבים/ ציוד, ידווח דו"ח לתקופת שימוש בת חודשיים באחת מן הדרכים הבאות:

 • מדיה מגנטית (תקליטור) תכלול פרטים על מספרי רישוי הרכבים, כמות ליטרים וסכום דרישה להחזר.
  קליטת דוח באמצעות תקליטור תעשה ביחידות המע"מ או אצל מייצג מקושר לשע"מ.
 • להלן נוהל להכנת קובץ לקליטת דיווח תקופתי במדיה מגנטית:

  נוהל הכנת קובץ לקליטת דיווח תקופתי במסגרת הסדרי סולר
  עבור דיווח לעוסק בודד

 • 1. הקובץ יכיל נתוני דיווח בהתאם לתקופת הדיווח.
  2.

  הקובץ יהיה באורך 40 בתים:

  א. רשומת הפתיחה.
  ב. רשומות לכלי רכב/צמ"ה המדווחים.
  ג. רשומת הסגירה/

  רשומת הפתיחה כמספר כלי הרכב / צמ"ה
  רשומה לכלי רכב/צמ"ה
  רשומה לכלי רכב/צמ"ה
  ...............................
  רשומת הסגירה

  3. כל רשומה חייבת להסתיים בסימן סיום הרשומה (CRLF).
  4.

  שדות נומריים חייבים להיות בפורמט נומרי מלא עם אפסים מובילים
  לדוגמה שדה נומרי באורך 10 שערכו 123 , יכיל 0000000123


  רשומת הפתיחה
  מהות השדה אורך הערות
  סימון רשומה 1 יכיל "O"
  רווח (FILLER) 1 תו " " (ASCII 32)
  מספר עוסק מורשה 9
  רווח (FILLER) 1 תו " " (ASCII 32)
  תקופת הדיווח מ- 6 במבנה MMYYYY
  רווח (FILLER) 1 תו " " (ASCII 32)
  תקופת הדיווח עד- 6 במבנה MMYYYY
  רווח (FILLER) 15 תוים " " (ASCII 32)

  רשומה לכלי רכב / צמ"ה
  מהות השדה אורך הערות
  סימון רשומה 1 יכיל "R"
  רווח (FILLER) 1 תו " " (ASCII 32)
  מספר רישוי 7
  רווח (FILLER) 1 תו " " (ASCII 32)
  צריכת הסולר בליטרים 10
  רווח (FILLER) 20 תו " " (ASCII 32)

  רשומת הסגירה
  מהות השדה אורך הערות
  סימון רשומה 1 יכיל "X"
  רווח (FILLER) 1 תו " " (ASCII 32)
  סה"כ סכום להחזר 10
  רווח (FILLER) 1 תו " " (ASCII 32)
  מספר רשומות כלי רכב / צמ"ה לעוסק 5
  רווח (FILLER) 1 תו " " (ASCII 32)
  סיכום בקרה של צריכת הסולר לעוסק 12
  רווח (FILLER) 9 תו " " (ASCII 32)
  4. דו"ח באמצעות מערכת תדלוק אוטומטי
  עוסק זכאי לדווח דוח תקופתי דו - חודשי, לגבי כל מספר רכבים/ ציוד שברשותו על שימוש בסולר באמצעות מערכת תדלוק אוטומטי של חברות הדלק.
  דיווח במסלול זה הוא אך ורק לרכב המתדלק באמצעות תדלוק אוטומטי בלבד.
  עוסק המעוניין במסלול זה מתבקש
  לחתום על הרשאה בשני עותקים המצורפת בזה. עותק אחד יש לשלוח לחברת הדלק והשני ליחידת הדלק בממונה אזורי מע"מ נתניה.

  5. דיווח באמצעות האינטרנט
  אנו נערכים לדווח באמצעות האינטרנט. ניתן לבדוק בחדשות האתר לגבי מועד הפעלת היישום.
  בדיווח דרך האינטרנט יש להצטייד בסיסמא בדומה להגשת דו"חות מע"מ באינטרנט.
  פניות ושאלות במוקד הטלפוני: 02-5687800.
  הוסף למועדפים
  קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-503-זכאות-להחזרי-מס-בלו-ששולם-על-סולר.aspx

  © ëì äæëåéåú ùîåøåú