ralc.co.il

true

מדרגות מס וסכומי ניכויים וזיכויים מעודכנים 2019

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  16.01.2019

לוח עזר לחישוב מס הכנסה לשנת 2019
רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

ביום 8.1.2019 פרסמה רשות המסים את מדרגות המס, וסכומי ההוצאות, הניכויים והזיכויים
המותרים והמעודכנים
 לחישוב המס לשנת 2019 .

 

לצפייה בעדכונים וההוראות לשנת 2019 – לחץ כאן

 

תוכן עניינים

 

 

 

עמודים

פרק א'– דברי הסבר

3-10

 

1.

מדרגות המס שולי ליחידים לשנת 2019

 

 

2.

מדרגת המס לחיוב במס יסף

 

 

3.

נקודות זיכוי להורים לילדים קטנים – הוראת שעה

 

 

4.

תקרת פטור לרווח מהימורים, הגרלות או פעילות נושאת פרסים

 

 

5.

נקודות זיכוי ליחיד שסיים לימודים לתואר אקדמי או תעודת מקצוע

 

 

6.

שיעור ריבית

 

 

7.

זיכוי בגין עבודה במשמרות

 

 

8.

זיכוי לתושבי יישובי ספר

 

 

9.

טופס 101

 

 

10.

טופס 106

 

 

11.

הארכת תוקף אישורי תאום מס

 

 

12.

זיכוי בגין תרומות לשכירים - בתלוש השכר

 

 

 

 

 

פרק ב'– סכומים מתואמים ליום 1 בינואר 2019 ואילך

11-14

 

1.

שווי נקודת זיכוי שנתית

 

 

2.

הפקדות לקופות גמל ולקרנות השתלמות

 

 

3.

הטבות מס ביישובי ספר

 

 

4.

מענקים פטורים ממס

 

 

5.

ניכוי בגין תרומות למוסדות ציבור

 

 

6.

תקרת הכנסה חייבת של נטול יכולת

 

 

7.

פטור ממס בגין הכנסת עיוור ונכה

 

 

8.

ניכוי מריבית

 

 

9.

הוצאות לינה מוכרות בארץ

 

 

10.

הכרה בהוצאות למתנדב במוסד ציבורי

 

 

11.

הכרה הוצאות החזקת טלפון שאינו נייד

 

 

12.

מזונות לתושב חוץ

 

 

13.

סכום המחייב קטין בהגשת דוח

 

 

14.

ניכויים לפי חוק עידוד השקעה באנרגיה

 

 

15.

פטור מהגשת דוח שנתי

 

 

16.

הכרה בהוצאות נסיעה לחו"ל

 

 

17.

ניכוי מתשלום בעד שירותים או נכסים

 

 

18.

ניכוי מתשלום בעד מסחר ביהלומים

 

 

 

 

 

פרק ג' – שווי השימוש

15

 

1.

שווי שימוש ברכב המעביד

 

 

2.

שווי שימוש בטלפון נייד

 

 

 

 

 

פרק ד' – הטבות מס לתושבי אילת ולכוחות הביטחון

16

 

1.

תושבי אילת

 

 

2.

כוחות הביטחון

 

 

 

 

 

פרק ה' – מס שכר והיטל על העסקת עובדים זרים

16

 

1.

מס שכר מלכ"ר

 

 

2.

מס שכר מוסד כספי

 

 

3.

היטל העסקת עובדים זרים כללי

 

 

4.

היטל העסקת עובדים זרים בענף החקלאות

 

 

5.

היטל העסקת עובדים זרים בענף התעשייה והבניין

 

 

6.

היטל העסקת עובדים זרים בענף המסעדות האתניות

 

 

 

 

 

פרק ו' – ניכוי מס הכנסה מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה

17

 

1.

שכר סופרים

 

 

2.

סוגי שכר

 

 

3.

משיכות מקרן השתלמות

 

 

4.

תשלום למעביד מקופות גמל

 

 

5.

תשלום שלא כדין מקופת גמל

 

 

6.

7.

8.

עמלת ביטוח

דמי שכירות מקרקעין

עבודות הלבשה, מתכת, חשמל ואלקטרוניקה ועבודות הובלה

 

 

9.

עיבוד יהלומים ומסחר ביהלומים

 

 

10.

עבודות בניה והובלה

 

 

11.

עבודה ותוצרת חקלאית

 

 

12.

דיבידנד

 

 

13.

תשלום לתושב חוץ

 

 

14.

שירותים או נכסים

 

 

15.

דמי השאלה

 

 

16.

השתכרות או רווח שמקורם בהימורים, הגרלות או פעילות נושאת פרסים

 

 

 

 

 

פרק ז' – דוגמאות למתן נקודות זיכוי על פי מצב משפחתי

18

 

 

 

 

 

 

 

 

לצפייה בכלל ההוראות והעדכונים לשנת 2019 – לחץ כאן

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5217-מדרגות-מס-וסכומי-ניכויים-וזיכויים-מעודכנים-2019.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú