ralc.co.il

true

אושרה הגשת ערר בגין עסקה שנעשתה לפני 20 שנים

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  23.01.2019

אושרה הגשת ערר בגין עסקה שנעשתה לפני 20 שנים

רמי אריה, עו"ד רו"ח

אדם המוכר מקרקעין חייב בדיווח למנהל מיסוי מקרקעין בגין העסקה בתוך 30 ימים ממועד ביצוע העסקה. אך כאשר העסקה דווחה רק לפקיד השומה ומוסתה על ידו, ולמרות שהיא לא דווחה למנהל מיסוי מקרקעין, יתאפשר לאותו אדם להגיש ערר על שומת מנהל מיסוי מקרקעין גם באיחור של 20 שנים לאחר מועד ביצוע העסקה.

בעניין חברת יעולה (ע"א 4876/17, חברת יעולה השקעות ומסחר בנדל"ן בע"מ נ' מנהל מיסוי מקרקעין ירושלים,  ניתן ביום 24.12.2018 ),  קבע בית המשפט העליון כי קיים "טעם מיוחד" להארכת מועד להגשת ערר, זאת בהתאם לעובדות ולנסיבות המקרה. למרות העובדה כי מדובר    ב-" עסקה " אשר נעשתה בשנת 1996 - לפני למעלה מעשרים שנה.

מדובר בערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים (ו"ע 13485-04-17, יעולה השקעות ומסחר בנדל"ן בע"מ נ' מס שבח מקרקעין , ניתן ביום 22.5.2017 ),  אשר קבע כי לא נמצאה הצדקה לבקשה להארכת מועד להגשת ערר.

מדובר בעסקה במקרקעין אשר נמכרו בשנת 1996, ודווחה למס הכנסה. רק בשנת 2012 הוציא מנהל מיסוי מקרקעין שומה לגבי העסקה.  

חברת יעולה טענה, כי המנהל השתהה בין 16 ל-19 שנים עד להוצאת השומה בשנת 2012. יתרה מכך, השומה אשר הוצאה הייתה שגויה. על כן, בשנת 2016 המנהל ביטל את השומה וקבע שומה חדשה, אשר גובהה כרבע בלבד מגובה השומה המקורית.

חברת יעולה הוסיפה וטענה, כי לנוכח השיהוי הכבד בהוצאת השומה, נוצרו לה נזקים ראייתיים קשים וקושי לאתר מסמכים, עקב היעדר החובה לשמור ספרים מעבר ל-7 שנים.

המנהל התנגד להארכת המועד, וטען כי חברת יעולה, היא זו שהפרה את חובתה הקבועה בחוק, להגיש הצהרה על עסקת מכירת הזכויות במקרקעין. זאת לאחר שנשלחו לה דרישות להצהיר עליה. לכן, נקבעה לה שומה לפי מיטב שפיטה.

חברת יעולה הגישה לבית המשפט המחוזי בקשה להארכת מועד להגשת ערר על החלטת המנהל, אולם בית המשפט המחוזי דחה בקשה זו. על החלטה זו הוגש ערעור לבית המשפט העליון.

בית המשפט העליון קבע, כי ניתן להכיר ב-" טעם מיוחד " להארכת המועד להגשת ערר, זאת בשל העובדות הבאות: העסקה דנן נעשתה בשנת 1996 - לפני למעלה מעשרים שנה, בגין העסקה שולם מס רווח הון, מתנהל הליך מקביל לפי סעיף 95א לחוק מיסוי מקרקעין, סכום הקנסות לבדו עומד על כ-20 מיליון ₪, השומה הופחתה לרוכשת ב-30 מיליון ₪, על פי השומה הנוכחית אין התחשבות בשווי הרכישה (למרות קיומה של מחלוקת האם טענה זו הועלתה בהשגה אם לאו).

בית המשפט העליון קיבל את הערעור וקבע כי התיק יוחזר אל בית המשפט המחוזי לשמיעת הערר.

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5222-אושרה-הגשת-ערר-בגין-עסקה-שנעשתה-לפני-20-שנים.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú