ralc.co.il

true

רציפות תקופת המינימום לקבלת פטור במכר דירה יחידה

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  30.01.2019

רציפות תקופת המינימום לקבלת פטור במכר דירה יחידה

רמי אריה, עו"ד רו"ח

פטור ממס שבח בגין מכר "דירה יחידה", ניתן בין יתר התנאים, רק כאשר המוכר הוא בעל הזכות בדירה הנמכרת במשך 18 חודשים לפחות מיום בו הנכס היה לדירת מגורים.

ביום 31.12.2018 פרסמה רשות המסים את החלטת מיסוי מס' 2239/18, בנושא תנאי מינימום לתקופה ההחזקה הקבוע בסעיף 49ב(2) לחוק מיסוי מקרקעין, לאחר עסקת קומבינציה.

החלטת המיסוי עוסקת בבעלת מחצית מדירת מגורים, אשר נרכשה בשנת 2009, המתגוררת בה עד היום.

ביום 29.10.2013 חתמה האישה, יחד עם בן זוגה לשעבר, על הסכם לביצוע פרוייקט תמ"א 38(2) – תכנית חיזוק בדרך של הריסה.

במסגרת הסכם התמ"א נקבע, כי במקום דירתם הישנה יקבלו בני הזוג דירה חדשה בפרויקט.

האישה מעוניינת למכור את זכויותיה בדירה החדשה מיד לאחר סיום הבניה ולנצל את הפטור מכח סעיף 49ב(2) לחוק מיסוי מקרקעין. לשם כך, ביקשה לאשר כי במכירת הדירה החדשה, יש לכלול גם את התקופה אשר החזיקה בדירה הישנה אשר נהרסה, לצורך מניין 18 החודשים הנדרשים לקבלת הפטור לפי סעיף 49ב(2) לחוק.

זאת לפי תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין, בו התווסף תנאי לצורך קבלת הפטור לפי סעיף 49ב(2) לחוק, הקובע כי המוכר צריך להיות בעל הזכות בדירה הנמכרת במשך 18 חודשים לפחות, מיום שהייתה לדירת מגורים.

במסגרת החלטת המיסוי נקבע, בין היתר, כי מגורי האישה בדירת המגורים נשוא הסכם התמ"א כבעלים, טרם הריסת הדירה עונה לתנאי הנדרש לפיו יש לעשות שימוש בדירה כדירת מגורים במשך 18 חודשים לפני המכירה בפטור לפי סעיף 49ב(2) לחוק.

יום הרכישה אשר יקבע למוכרת הינו יום רכישת הדירה המקורית. כך יישמר עקרון רציפות המס.

 

 

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5226-רציפות-תקופת-המינימום-לקבלת-פטור-במכר-דירה-יחידה.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú