ralc.co.il

true

חיוב במע"מ בגין מכירה "יד שנייה"

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  19.02.2019

חיוב במע"מ בגין מכירה "יד שנייה"
של דירה, רכב ונכסים אחרים

רמי אריה, עו"ד רו"ח

סעיף 5 לחוק מע"מ קובע כי חיוב מע"מ בגין מכר נכסים משומשים ייעשה רק על הרווח אשר נבע ממכירתם, ולא על מלוא השווי שלהם, כפי שמקובל בעסקאות מכר. הוראות הסעיף חלות על מכר דירת מגורים בידי עוסק במקרקעין, מכר דברי אמנות ונכסים משומשים מסוימים שהוגדרו בתקנות מע"מ.

החיוב במע"מ בגין נכסים אלו, יחול רק על ההפרש שבין מחיר המכירה שלהם, לבין מחיר הרכישה שלהם, כדלהלן:

"מס ערך מוסף על דברי אמנות ונכסים משומשים

5.  (א)  שר האוצר רשאי לבקש סוגים של דברי אמנות ושל נכסים משומשים למעט דירת מגורים שהמס עליהם, כשהם נמכרים בידי מי שעסקו מכירת נכסים כאלה, יהיה לא ממחירם המלא אלא מההפרש שבין מחירם בעת המכירה לבין מחירם בעת הרכישה. קבע שר האוצר כאמור לא ינוכה מס התשומות שהוטל על מכירתם לעוסק או על יבואם בידיו.

     (ב)   במכירת דירת מגורים בידי עוסק במקרקעין שרכש אותה ממי שאינו מלכ"ר, מוסד כספי או עוסק, המס עליה יהיה לא ממחירה המלא אלא מההפרש שבין מחירה בעת המכירה כאמור לבין מחירה בעת הרכישה; לענין זה, עוסק – למעט עוסק שעל פי דין לא היה רשאי לנכות את מס התשומות בשל רכישת דירת המגורים. "

 

ע"פ הסמכות אשר הוקנתה לשר האוצר לפי סעיף זה, הותקנה תקנה 2 לתקנות מע"מ, המוסיפה לדברי האמנות והדירות המשומשים, גם מכירת רכב פרטי משומש, אופנוע משומש או טרקטורון משומש, בידי עוסק אשר עסקו קניית רכב משומש ומכירתו. גם במכירת כלי רכב אלו, החיוב במע"מ יהיה על ההפרש שבין מחיר הרכב בעת המכירה לבין מחירו בעת הרכישה.

ביום 31.12.2018 פורסמה החלטת מיסוי שמספרה 5566/18, אשר ניתנה ללא הסכם ועוסקת בחבות במע"מ במכירת כלי שייט משומשים.

מדובר בחברה המעוניינת לרכוש כלי שייט משומשים בעסקאות טרייד-אין מאנשים פרטיים אשר אינם רשומים כ-"עוסק" לעניין חוק מס ערך מוסף ולמכור אותם. החברה ביקשה להחיל את הוראות סעיף 5(א) לחוק מע"מ גם על עסקאות מכירת כלי שיט ישן שנרכש בעסקת טרייד-אין מאדם פרטי, כך שהמס ישולם על ההפרש בין מחירו של כלי השיט המשומש בעת המכירה לבין מחיר רכישתו במסגרת עסקת הטרייד-אין, ולא על מחיר המכירה המלא.

המחלקה המקצועית במע"מ קבעה כי היות וכלי שייט וציוד ימי אינם נמנים עם הנכסים המנויים בסעיף 5(א) לחוק ובתקנות על פיו, הרי לגביהם לא יחולו הוראות סעיף 5(א) לחוק מע"מ, ומחיר העסקה בשל מכירתם יהא בהתאם למלוא מחיר מכירת כלי השייט המשומשים ולא רק על הרווח מהמכירה.

נראה כי במקרה זה, ניתן להימנע מתשלום מע"מ במכירת כלי שייט משומש וכל נכס משומש אחר, על ידי מתן שירותי תיווך בין הקונים לבין המוכרים, במקום לקנות את הנכס המשומש בעסקת טרייד-אין ולמכור אותו.

חבל שחוק מע"מ יוצר אילוץ של גורמים מסחריים לפעול באופן היוצר עיוות כלכלי ופוגם ביעילות הכלכלית במשק.

 

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5239-חיוב-במע-מ-בגין-מכירה-יד-שנייה.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú