ralc.co.il

true

קביעת שווי "מחירי העברה" במתן שירות למלכ"ר בחו"ל

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  13.03.2019

קביעת שווי "מחירי העברה" במתן שירות למלכ"ר בחו"ל

רמי אריה, עו"ד רו"ח

שימו לב, כי הוראות קביעת מחירי העברה הוגנים חלים גם בעסקאות שבין חברות בישראל לבין מלכ"רים בחו"ל.

בעסקה בין-לאומית, אשר בה מתקיימים בין הצדדים לעסקה יחסים מיוחדים, קיים חשש כי "מחיר ההעברה" אשר נקבע לנכס, לזכות, לשירות או לאשראי, אינו הולם את מחיר השוק שהיה נקבע בין מוכר מרצון לקונה מרצון אשר אין ביניהם יחסים מיוחדים. זאת, גם אם מדובר בתמורה למתן שירותים לישות העוסקת בפעילות ציבורית.

ביום 14.2.2019 פורסמה החלטת מיסוי שמספרה 3006/19, העוסקת בקביעת מחיר השוק בגין עסקה למתן שירותים מחברה ישראלית לישות זרה העוסקת בפעילות ציבורית (מלכ"ר).

הישות הינה תושבת מדינה זרה המוחזקת ע"י תושבים זרים. הישות עוסקת בפעילות ציבורית, על כן בהתאם לאופי פעילותה ישות זו פטורה ממס במדינת תושבותה.

הישות הזרה, הקימה חברה תושבת ישראל במטרה לספק שירותים לישות הזרה. לחברה הישראלית משרד בישראל וכ-3 עובדים. מייסדי הישות הזרה מגיעים בתדירות נמוכה לישראל, לצרכי מעקב אחרי פעילות החברה בישראל וכן נמצאים בקשר ישיר עם עובדי החברה הישראלית.

השירותים אשר מספקת החברה הישראלית לישות הזרה, כוללים בין היתר: פרסום תכניותיה הרבות והגברת המודעות, ארגון כנסים ואסיפות לצורך הסברה, שמירת קשר ומעקב אחר יישום התכניות, טיפול בהסדרת ביקורי אישים מהישות הזרה בישראל.

הסדר המס אשר יחול לגבי מתן השירותים לקרן (לישות הזרה), הינו כדלקמן:

  1. שיטת מחירי העברה שנבחרה היא "שיטת שיעור הרווחיות", ושיעור "הרווח התפעולי" אשר נקבע הינו של 10% מסך כל ההוצאות הישירות והעקיפות.
  2. "הרווח התפעולי" הינו כפי שנקוב בדוחות החשבונאיים של החברה ולפני התאמת ההוצאות כנדרש בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה.
  3. לחברה לא ייווצרו הוצאות מימון מעל 10% מסך הרווח התפעולי על פני תקופת האישור.
  4. האישור ניתן לתקופה של שלוש שנים.

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5255-קביעת-שווי-מחירי-העברה-במתן-שירות-למלכ-ר-בחו-ל.aspx

© כל הזכויות שמורות