ralc.co.il

true

דואר מרשות המיסים יגיע מעתה לכתובת במשרד הפנים

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  14.07.2019

דברי הדואר מרשות המיסים יגיעו מעתה לכתובת במשרד הפנים

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

ביום 11.7.2019 הודיעה רשות המסים, כי החל מעתה, מכתבים אשר יישלחו מכלל רשויות המס יישלחו אל עוסקים/נישומים/מנכים יחידים, לכתובתם למשלוח דואר המעודכנת ברשות האוכלוסין במשרד הפנים בלבד. לכן, חשוב לוודא שהכתובת במשרד הפנים מעודכנת ולוודא הסדרה של משיכת הדואר מכתובת זו באופן שוטף. לפי הוראות המס, האחריות לאי משיכת דואר שנשלח לכתובת כדין, והנישום לא קיבל אותו - חלה על הנישום.

בהיעדר כתובת למשלוח דואר במרשמי רשות האוכלוסין, ישלח הדואר לכתובת המגורים.

הוראה זו חלה מיידית.

יחד עם זאת, עוסק/נישום/מנכה יכול לבקש, שמכתבים שהוגדרו מראש על ידי רשות המסים, יישלחו לכתובת המייצג. לשם כך, יש להגיש בקשה בכתב, למשרד בו מתנהל התיק הרלבנטי, למשלוח דברי הדואר האמורים לכתובת המייצג, כפי שהיא מעודכנת במרשם המייצגים, כפי שנהוג כיום.

למען הסר ספק, הוראה זו אינה חלה על תאגידים.

 

לצפייה בהודעת רשות המסים - לחץ כאן

 

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5321-דואר-מרשות-המיסים-יגיע-מעתה-לכתובת-במשרד-הפנים.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú