ralc.co.il

true

דיווח בגין נקיטת "עמדה חייבת בדיווח" לשנת 2018

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  14.07.2019

דיווח בגין נקיטת "עמדה חייבת בדיווח" לשנת 2018

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

נישומים ומייצגים, צריכים לדעת כי מעתה, אי דיווח על עמדה ברת דיווח, תהווה עברה פלילית של אי דיווח, על כל המשמעויות הנוגעות לכך. בטרם הגשת דיווח שנתי לפקיד השומה, חשוב לעבור על כל רשימת 57 העמדות ברות הדיווח, כדי לוודא האם מתקיימת חובת הדיווח המיוחדת.

ביום 7.7.2019 רשות המיסים פרסמה את טופס מס הכנסה מס' 1346- דיווח בגין נקיטת עמדה חייבת בדיווח , המעודכן לשנת המס 2018. יחיד או חברה אשר הכנסתם בשנת המס, למעט הכנסה מרווח הון, עולה על 3 מיליון ₪, או הכנסתם מרווח הון עולה על מיליון וחצי ₪ בשנת המס, חלה לגביהם חובת דיווח על נקיטת "עמדה החייבת בדיווח".

סעיף 131ה' לפקודה קובע מהם התנאים ל-"עמדה החייבת בדיווח", כדלקמן:

1.       היא עומדת בניגוד לעמדה שפרסמה רשות המסים עד תום שנת המס שלגביה מוגש הדוח.

2.       יתרון המס הנובע ממנה עולה על 5 מיליון ₪ באותה שנת מס או על 10 מיליון ₪ במהלך ארבע שנות מס לכל היותר.

מספר העמדות החייבות בדיווח לשנת המס 2018 עומד על 57 עמדות. זאת, לאחר שהתווספו עוד 7 עמדות חדשות בשנת 2018, בנוסף לעמדות אשר פורסמו בשנים 2016-2017. ניתן לעיין ב רשימת העמדות וההסבר להן באתר רשות המסים .

העמדות החדשות כוללות את פרשנות רשות המיסים, בין היתר, בעניין: שווי רכב צמוד, דיווח על הכנסות מחברות LLC , יתרת זכות שקוזזה מעלות דירה שהועברה לבעל מניות החברה, הכנסת עבודה המתקבלת בידי תושב חוץ בגין עבודתו בישראל, הפסד שמקורו בחוץ לארץ שנוצר לתושב חוזר ותיק או עולה חדש בתקופת ההטבות ועוד ועוד.

בהתאם לפקודה, אדם החייב בהגשת דו"ח לפי סעיפים 131 ו- 166 לפקודה, יפרט במסגרת הדו"ח האם נקט ב-"עמדה החייבת בדיווח". טופס מס' 1346 יוגש במועד הגשת הדו"ח או בתוך 60 ימים ממועד זה.

אדם אשר לא דיווח על "עמדה חייבת בדיווח" כאמור בסעיף 131ה' לפקודה, יראו אותו כאילו לא הגיש את הדו"ח, ותחול עליו הוראת סעיף 191(ג1) לפקודה (קנס גרעון).

נציין, כי ה-"עמדות החייבות בדיווח" משקפות את עמדת רשות המסים, לאור פרשנויות נוגדות הניתנות על ידי מומחי המס לאותם עניינים. כמובן שההכרעה הסופית בין שתי הפרשנויות הנוגדות נתונה לבית המשפט, ככל שהעניין יגיע לפתחו.

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5325-דיווח-בגין-נקיטת-עמדה-חייבת-בדיווח-לשנת-2018.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú