ralc.co.il

true

הבהרה להוראת ביצוע בנושא השמדת מלאי

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  01.09.2019

הבהרה להוראת ביצוע בנושא השמדת מלאי

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

ביום 18.8.2019 פרסמה רשות המסים הבהרה להוראת הביצוע בנושא " השמדת מלאי " בעסק.

הבהרה זו מתייחסת להוראת ביצוע מס הכנסה מס' 14/2018, אשר פורסמה ביום 21.10.2018, בה פורטו הכללים לפיהם על הנישום לפעול ולהודיע לפקיד השומה בטרם השמדת מלאי בעסקו. זאת, בין היתר, כתנאי להכרה בהפחתת שווי המלאי המושמד לצורכי מס.

במסגרת הודעת ההבהרה הודגש, כי בעסקים בהם נעשית השמדת מלאי באופן שוטף ושגרתי, כגון בתחומי המזון והפארמה, אין צורך בהודעה של 30 יום מראש לפקיד השומה על ההשמדה.

התנאים לאי ההודעה מראש לפקיד השומה, הם כדלקמן:

        1.       לדוח השנתי המוגש בכל שנה, תצורף הודעה בדבר שיגרת השמדת המלאי כאמור.

       2.      ייערך פרוטוקול בגין השמדת המלאי, או לחלופין במקום הפרוטוקול, ייערך תיעוד                 פנימי אחר הכולל את הפרטים המאפשרים את זיהוי המלאי אשר הושמד ואת שוויו.

 

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5352-הבהרה-להוראת-ביצוע-בנושא-השמדת-מלאי.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú