ralc.co.il

true

תקרות להפקדות המעסיק לקופות גמל לקצבה

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  19.01.2020

תקרות להפקדות המעסיק לקופות גמל לקצבה

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

בשנת 2017 קבע המחוקק, לראשונה, תקרות לצורכי מס, ביחס להפקדות מעסיק, על חשבון "מרכיב הפיצויים" בקופות גמל לקצבה. זאת בדומה לתקרות הקיימות בפקודה ביחס למוצרים פנסיונים נוספים, כגון הפקדות לתגמולים בקופות גמל לקצבה ולקרנות השתלמות.

ביום 31.12.2019 פורסם חוזר מס הכנסה 4/2019 בעקבות תיקון 232 לפקודת מס הכנסה מיום 4.1.2017, שהתקבל במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו- 2018).

במסגרת החוזר הובהרו עיקרי התיקון, תוך מתן דוגמאות והנחיות לפעולה:

(1)     "תקרת הפיצויים" - תהיה מחושבת ממשכורת העובד ביום ההפקדה או 34,000 ₪ (נכון לשנת 2019), לפי הנמוך ביניהם.

(2)     "תקרת השלמה לפיצויים" - תהיה הסכום המתקבל מהכפלת תקרת הפיצויים בשנות העבודה אצל אותו מעסיק, בניכוי סכומים צבורים החייבים במס אשר שולמו בידי כל מעסיקיו של העובד, בעד שנות העבודה כאמור.

(3)     "סכומים צבורים החייבים במס" - הסכומים אשר נצברו במרכיב הפיצויים של עובד בקופות גמל לקצבה, אף אם נמשכו בידי העובד, אשר רואים אותם כהכנסה של העובד, במועד שקיבל אותם.

הפקדה מעל התקרות, תחשב כהכנסה זקופה לעובד, ויראו אותה כהכנסת עבודה לעניין שיעורי המס, לרבות מס יסף. הכנסה זו תצטרף למשכורת הכוללת של העובד ויחולו עליה תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים.

בטופס 106 יש לציין לגבי כל קופה בנפרד את הפרטים הבאים: הפקדה שוטפת בקופות גמל לקצבה (בגין מרכיב הפיצויים), השלמת התחייבות לפיצויים בקופות גמל לקצבה.

לעניין התרת ההוצאה אצל המעסיק, סכום ההשלמה לפיצויים בקופות גמל לקצבהמתיר לנכות כהוצאה סכומים ששילם מעסיק, בתנאים ובשיעורים אשר נקבעו בתקנות קופות הגמל.

במסגרת התיקון התווספו פטורים מסוימים ממס על סכומים שהתקבלו כמענק הון עקב מוות, ומענק הון עקב פרישה.

 

 

 


הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5441-תקרות-להפקדות-המעסיק-לקופות-גמל-לקצבה.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú