ralc.co.il

true

דגשים והיערכות של משרדי עו"ד לימי "קורונה"

דוד זלמנוביץ', עו"ד

 |  07.04.2020

דגשים והיערכות של משרדי עורכי דין

לימי "קורונה" - 20 מרץ 2020

דוד זלמנוביץ', עו"ד

 

היה לי "הכבוד" המפוקפק ללוות את סקטור עורכי הדין בשתי תקופות משבר קודמות. תוצאות המשבר בתחילת שנות האלפיים ומשבר 2008. לבקשת עיתון גלובס הצגתי במהלך השבוע, דגשים שונים ביחס למשבר הנוכחי ההולך ומתהווה לנגד עינינו.  במאמר זה, ונכון למועד כתיבתו  אציג את הנוסח המלא של הדברים ודגשים שלא צוטטו בעיתון, או נוספו מאז הפרסום, ב- 3 היבטים:

1.       התנהלותם/תגובתם של משרדי עורכי דין בעולם באותה עת ומאז המשבר.

2.       התנהלותם/תגובתם של משרדי עורכי דין בישראל באותה עת ומאז המשבר.

3.   מבט אל המשבר הנוכחי בישראל ואל המשך שנת 2020. במסגרת כך דגשים, תובנות והמלצות כלכליות ואחרות, להיערכות ופעולה של משרדי עורכי דין. זאת על סמך הלקחים אשר למדנו משני המשברים האחרונים והשוני ביחס למשבר זה וככל שידוע כיום.

אקדים ואומר שבשל האופי המיוחד של משבר זה, אין לנו את מלוא הוודאות, לאן אנו הולכים ולאן ייקח אותנו משבר זה כשכל יום אנו חוזים בשינויים. מאפשרות שהוא יסתיים תוך מספר חודשים, דרך שהות ארוכה יותר והשפעה כלכלית נרחבת.

לכן מאמר זה יתרכז בדגשים והמלצות ביחס לנסיבות השוררות ביום כתיבתו 20.3.2020 .

נדגיש כי הפרמטרים המאקרו כלכליים בשנת 2020 שונים ואיתנים יותר מהללו ששררו במשברים הקודמים, כך שברמת המאקרו של המשק לפחות "תנאי הפתיחה" של משבר זה טובים יותר. באשר למשרדי עורכי דין וכפי שאנו כותבים רבות במהלך השנים, השונות מאוד גדולה. בעוד אין ספק לגבי חוסנם מבעבר של המשרדים הגדולים/בינוניים והבוטיקים היוקרתיים, מצבם של המשרדים הקטנים ובעיקר אלו העוסקים במשקי הבית, אינו גדול (להרחבה ראה חומר רב באתר הבית שלנו).

 

לצפייה במאמר המלא – לחץ כאן

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5484-דגשים-והיערכות-של-משרדי-עו-ד-לימי-קורונה.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú