ralc.co.il

true

הוראת ביצוע - רישום עסקאות תיווך/מכירת רכב משומש

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  21.05.2020

הוראת ביצוע בדבר רישום עסקאות תיווך/מכירת רכב משומש

רמי אריה, עו"ד רו"ח

ביום 18.5.2020 פרסמה רשות המסים את הוראת פרשנות מס' 1/2020 בנושא אופן הטיפול בעסקאות תיווך או מכירת רכב פרטי, אופנוע או טרקטורון משומש, אשר מטרתה, בין היתר, להבהיר את עמדת הרשות ביחס לקביעת שווי מחיר העסקה בעסקאות של מכירת רכבים משומשים בידי מתווך ברכב משומש או אצל עוסק אשר עסקו קניית רכב משומש ומכירתו.

סעיף 7 לחוק מע"מ קובע ככלל, כי מחיר עסקה הוא התמורה המוסכם, לרבות כל המסים וההוצאות הנלוות. אולם, סעיף 5(א) לחוק מע"מ קובע חריג לפיו בעסקאות של מכירת נכסים משומשים מסוימים, יהיה מחיר העסקה ההפרש בין מחיר המכירה לבין מחיר הרכישה. במסגרת התקנות קבע המחוקק את הנכסים והתנאים לגביהם יחול סעיף ההחרגה הנ"ל.

הוראת הביצוע מנחה בדבר אופן הטיפול בעסקאות תיווך ו/או מכירה של רכב משומש, כלדהלן:

1.       עסקת תיווך של רכב משומש :

1.1   על העוסק להוציא קבלה לכל תקבול, אשר יכלול את שם המשלם/הקונה, סכום התקבול ומהות התקבול. כמו כן, יצוין במפורש כי התמורה התקבלה עבור המוכר.

על העוסק לנהל את ספר התיווך בהתאם לתוספת י' להוראות ניהול ספרים.

1.2   במועד העברת הכספים למוכר – על העוסק להוציא חשבונית מס/עסקה ע"ש מוכר הרכב המשומש. מחיר העסקה הוא העמלה אשר הוסכמה בין העוסק לבין המוכר.

1.3   ככל שכספי פיקדון יוותרו בידי העוסק ולא יועברו למוכר בפרק הזמן הקבוע בתקנות, יראו בהם כחלק ממחיר העסקאות של העוסק החייבים במס בשיעור מלא.

 

2.       עסקת קנייה ומכירה של רכב משומש ע"י עוסק שעיסוקו מכירת רכבים משומשים:

2.1      מחיר העסקה החייב במס יהא ההפרש בין מחיר הרכב בעת המכירה לבין מכירו בעת הרכישה. על העוסק להוציא לקונה חשבונית בהתאם.

2.2     החישוב הנ"ל ייעשה ביחס לכל רכב משומש בנפרד.

2.3     במקרים בהם ההפרש בין מחיר הרכישה למחיר הרכישה יהיה שלילי, יש לראות את מחיר העסקה שווה לאפס. כלומר, לא תחול חבות במס מצד אחד, ולא תהיה אפשרות להקטין את מחיר העסקאות האחרות מצד שני.

2.4     הוראות סעיף 5 לחוק והתקנות לא יחולו במקרים בהם הרכש רכב משומש מעוסק אשר היה רשאי לנכות את מס התשומות ברכישתו/יבואו.

2.5     על העוסק לנהל את ספר הסחר בהתאם לתוספת י' להוראות ניהול ספרים.

 

לצפייה בהוראת הפרשנות – לחץ כאן

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5499-הוראת-ביצוע-רישום-עסקאות-תיווך-מכירת-רכב-משומש.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú