ralc.co.il

true

ביטוח רשות של חפצים ביתיים בפני נזקי מלחמה

14.07.2006
רשות המיסים בישראל
ביטוח רשות של חפצים ביתיים בפני נזקי מלחמה


על פי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, מבוטחים חפציו הביתיים של כל תושב, המצויים בדירת מגוריו בפני נזקי מלחמה.
חפצי הבית מסווגים לפי קבוצות: רהיטים, ביגוד, מכשירי חשמל ואלקטרוניקה וחפצי בית אחרים.

חפצי הבית הנ"ל, מכוסים ללא תשלום פרמיה מצידו של התושב - עד תקרה כמפורט להלן: נכון ל-1.1.2006

למבוגר הגר
עם זוג או יחיד
לכל ילד
(עד גיל ‎18)
לזוג נשוי או
להורה יחיד
ליחיד סוג חפצים ביתיים
‎8,588 ש"ח ‎5,872 ש"ח ‎29,046 ש"ח ‎16,796 ש"ח רהיטים
‎4,124 ש"ח ‎1,237 ש"ח ‎8,249 ש"ח ‎4,124 ש"ח בגדים
‎5,244 ש"ח ‎670 ש"ח ‎39,957 ש"ח 32,964ש"ח מכשירי חשמל
ואלקטרוניקה
‎3,202 ש"ח ‎1,601 ש"ח ‎17,468 ש"ח ‎7,279ש"ח חפץ ביתי אחר

החוק אינו מכסה חפצי אומנות, תכשיטים, עתיקות ומזומנים.

תושב המעונין לבטח את חפציו הביתיים בערך הגבוה מהערך הנקוב בתקנות, רשאי לפנות למשרד מיסוי מקרקעין :באר שבע, חיפה,ירושלים, תל אביב , למלא טופס "הצהרה לצורך ביטוח חפצים ביתיים", לערוך חישוב השווי הנוסף של נכסיו שברצונו לבטח ולשלם פרמיה בשיעור של ‎0.3% מהשווי הנוסף. השווי הנוסף לא יעלה, בסך הכל על ‎704,483 ש"ח.


את טפסי הבטוח ניתן להשיג במשרדי מיסוי מקרקעין בירושלים, תל אביב, חיפה ובאר שבע.
לטופס ההצהרה יש לצרף את שובר התשלום המאשר תשלום הפרמיה. את התשלום ניתן לבצע בבנק הדואר, במזומן. הביטוח ייכנס לתוקפו לאחר תשלום הפרמיה ואישור קבלת ההצהרה.

הביטוח תקף מיום התשלום עד ‎31 בדצמבר באותה שנה.

בהוצאת תחום הסברה ושיפור השירות
הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-713-ביטוח-רשות-של-חפצים-ביתיים-בפני-נזקי-מלחמה.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú