ralc.co.il

true

מעשיות הליסינג של פקידי המיסים

12.03.2007

מעשיות הליסינג של פקידי המיסים

יוסי סינמן, רו"ח שמעון ארליכמן, רו"ח

רשות המיסים לא מפסידה מדי שנה 1-1.5 מיליארד שקל בשל שווי שימוש נמוך כביכול לליסינג. הנתונים התייחסו אך ורק לצד גביית המס מהעובד, אבל מאחר והמעביד משלם מס על רווחים, והמס יקטן בעקבות "הכשרת ההוצאה" יוצא שההר הוליד עכבר, ותוספת גביית המס, תהייה מזערית ולעיתים תביא למטרה ההפוכה.

ברשות המסים מתלבטים כיצד לעצור את היצף מכוניות הליסינג, אשר הפכו להיות יותר ויותר פופולאריות, ככל שהמצב הכלכלי הולך ומשתפר.

נראה, כי ברשות המיסים זיהו בליסינג התפעולי "פרה חולבת" חדשה לגביית מיסים. עובדה שהביאה לפרסום בעיתונות אין סוף "תחקירים" וכתבות, אשר קבעו, שרשות המסים "מפסידה" גביית מס בסך של כ-1 ל- 1.5 מיליארד ש"ח, עקב שווי שימוש ברכב "הנמוך" בו מחויבים העובדים בגין רכבי הליסינג אותו קיבלו מהמעבידים.

אותם תחקירים, אינם אלא ראיה צרה של הנתונים, אשר רואים רק את ה"הפסד" מגביית המס מהעובדים, אך לא רואים את הצד האחר – גביית המס מהמעבידים. בדיקת הנתונים תגלה שההפסד קטן בהרבה, ולעיתים עליית שווי השימוש ברכב תביא דווקא למטרה ההפוכה – הקטנת גביית המס.

"עוגת" הליסינג מורכבת מצד אחד מנתונים די קשיחים ומוכרים: עלות הליסינג והדלק, וקבוצת הרכב (2 לרוב). העוגה היא למעשה משולש בו נמצאת רשות המיסים, העובד והמעביד והאיזון ביניהם קובע כמה מס תקבל הרשות. העובד משלם לרשות מס – שהוא סכום קבוע הנגזר מקבוצת הרכב שקיבל מהמעביד. המעביד משלם לרשות מס – הבנוי מההפרש בין סך עלויות הליסינג והדלק השנתיות תוך הפחתת הוצאות שאינן מוכרות (תקנות הרכב) ושווי השימוש שמשלם העובד. כל שינוי באחד המרכיבים עלול לשנות באופן משמעותי את התמורה של רשות המיסים.

המספרים שנזרקו לחלל בדמות הגדלת הכנסות ב-1-1.5 מיליארד שקל הן עורבא פרח ולצורך המחשת האבסורד נבחן את קבוצת הרכב 2, הנפוצה ביותר בשוק הליסינג.

סיכום התשלום השנתי לחברת הליסינג בגין רכב טיפוסי מתבטא בכ-40 אלף ש"ח. סכום זה כולל דמי שכירות חודשיים, עלות אחזקה, שרות נהגים, ביטוחים ואגרת רישוי. על סכום זה יש להוסיף אך ורק את עלות הדלק, כדי לקבל את סך "ההטבה שניתנה לעובד". עלות הדלק ברכב טיפוסי הנוסע 20 אלף ק"מ לשנה, מסתכמת ב-10 אלף ש"ח לשנה, כלומר סך "ההטבה" מסתכם בכ-50 אלף ש"ח לשנה.

שווי השימוש ברכב הנוכחי (רכב מקבוצת מחיר 2), עומד היום על 1,330 ש"ח לחודש = כ-16,000 ש"ח לשנה. אם ניקח את עלות הליסינג לרכב טיפוסי הנוסע 20,000 ק"מ בשנה ונפחית הוצאות לא מוכרות ("תקנות הרכב") ואת שווי השימוש ששילם העובד נקבל שכל מעביד סופג כ-9,000 ש"ח בשנה הוצאה שאינה מוכרת, החייבת במס.

זאת לפי החישוב הבא:

עלויות/הוצאות

ש"ח

עלות הליסינג + דלק

50,000

הסכום הלא מוכר למעביד עפ"י התקנות (כ-50%) (*)

25,000

בניכוי - שווי שימוש ברכב שחויב העובד

(16,000)

הוצאה בלתי מוכרת למעביד

9,000

(*) – בהתאם סעיף 2 (1) ל- תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב), התשנ"ה – 1995: סיכום הוצאות החזקת הרכב מחולק במספר הקילומטרים שהרכב נסע (20,000 ק"מ) ומוכפל ב-9,900 ק"מ.

במקרה של עובדים אשר משכורתם השנתית היא בין 91,200 ל-136,920 ש"ח, המשלמים מס שולי בשיעור 29% בלבד, עלייה בשווי השימוש לא תניב לרשות המסים שום תוספת הכנסה, זאת מאחר ומס החברות עומד עתה על אותו שיעור (29%).

אז מה קורה עם עובד שמשכורתו השנתית עולה על 136,920 ש"ח?

המס השולי של אותו עובד עומד השנה על 35%. מכאן, שרשות המסים "תוסיף" להכנסותיה 6% בלבד (הפער בין מס החברות למס השולי אותו משלם העובד) מ"התוספת בשווי השימוש ברכב" ולא 35% כפי שקבעו "התחקירים" השונים שפורסמו.

לשם המחשה, נניח מצב קיצוני של עליית שווי השימוש ברכב מ-1,330 ש"ח לחודש (כ-16,000 ש"ח לשנה ), ל-2,100 ש"ח לחודש (כ-25,000 ש"ח לשנה) = תוספת שנתית של 9,000 ש"ח:

  1. אפשרות א': עובד בשכר של עד 136,920 ש"ח

ש"ח

תוספת גביה לעובד במס שולי 29% X9,000

2,610

קיטון בגביה עקב הקטנת ההוצאה הלא מוכרת למעביד (29% מס חברות X9,000)

2,610

הפסד גביה

אפס

  1. אפשרות ב': עובד עם שכר מעל 136,920 ש"ח

ש"ח

תוספת גביה לעובד במס שולי 35% X9,000

3,150

קיטון בגביה עקב הקטנת ההוצאה הלא מוכרת למעביד (29% מס חברות X9,000)

2,610

תוספת גביה (6% מ-9,000 ש"ח)

540 בלבד

מאחר והמעביד משלם מס על רווחיו, ומאחר והמס שהמעביד משלם יקטן בעקבות "הכשרת ההוצאה" (החלק הלא מוכר בהוצאה קטן בגובה העלייה בשווי השימוש ברכב – 9,000 ש"ח בשנה) יוצא שההר הוליד עכבר, ותוספת גביית המס, תהייה מזערית ביותר וכל הרעש סביבה היה מיותר.

ובנוסף, הגדלת שווי השימוש תביא לתוצאה הפוכה, כי העובד ישלם תוספת מס והמעביד יחסוך מס.

האם זה תואם את כל התוכניות לצמצום הפערים?

רו"ח סינמן ורו"ח ארליכמן הם שותפים בכירים במשרד רואי החשבון "ארליכמן, סינמן ושות",
המתמחה בייעוץ ותכנון מס לחברות וארגונים

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-908-מעשיות-הליסינג-של-פקידי-המיסים.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú