• הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

מאמרים מע מ

 • ביום 25.9.2017 פורסם רענון ההנחיות בנושא ביקורת חשבונות על ידי מבקרי החשבונות של מע"מ, כך שהביקורת תהיה ממוקדת יותר למניעת עינויי דין לעוסקים במע"מ. במסגרת רענון ההנחיות נכלל בין היתר, מיצוי הליכי ביקורת ותיקון שומה ביוזמת מנהל מע"מ רק בנסי...

  רמי אריה, עו"ד רו"ח


 • מסתבר שישנה הנחיה המחייבת את מפקחי המס בפקידי השומה לערוך תרשומות מסודרות ומפורטות מדיוני שומות עם מייצגים ונישומים, ותמיד למסור את עותק התרשומות למיצג. אך ראוי היה כי תצא הוראת ביצוע מפורטת בנושא.

  רמי אריה, עו"ד רו"ח


 • הרשעת עו"ד שגב בגין דיווח על הכנסה בשיעור מע"מ אפס מלקוח בחו"ל, כשהלקוח היה תושב ישראל, ודחיית ההגנה מן הצדק עליה הסתמך עקב קבלת חוות דעת שלא הכילה את מלוא העובדות, יוצרת מבחן חדש וגבוה יותר מבעבר

  רמי אריה, עו"ד רו"ח


 • סוגיית תחולת חוק מע"מ על מסחר בניירות ערך המתבצע בהון העצמי (נוסטרו) של הסוחר, הגיעה לפתחו של בית המשפט המחוזי בעניין אקוויטס, שהינה חברה אשר רוב פעילותה במסחר בניירות ערך מההון העצמי שלה ושל בעלי מניותיה בלבד

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • מתן שירות בישראל לתושב חוץ אינו חייב במע"מ, אלא אם השירות ניתן גם לתושב ישראל. האיפיון של השירות וסוגי הפעילות הנעשים בישראל, ישליכו על חבות המע"מ, וכדאי לבחון אותם לפי המבחנים שנקבעו בפסיקה כדלהלן

  רמי אריה עו"ד רו"ח


 • מנהל רשות המיסים הודיע על ארכה לדיווח התקופתי למע"מ, בגין חודש אוגוסט - עד ליום 27.9.2017 - זאת רק לחייבים בדיווח מפורט במע"מ שאינם חייבים מדווחים באופן מקוון

  רמי אריה עו"ד רו"ח


 • נותני שירותים חייבים לדווח למע"מ על בסיס מזומן בעת קבלת התמורה. אולם, שיטה זו מקשה עליהם כאשר הם מקבלים חלק מהתמורה מראש כפיקדון להבטחת התשלום בעתיד. חוק מע"מ מאפשר גמישות מסויימת בקביעת מועד הדיווח למע"מ

  רמי אריה עו"ד רו"ח


 • עוסק או מלכ"ר או מוסד כספי חייבים בניכוי מע"מ מנותן שירותים שעיקר הכנסתו ממשכורת, קצבה או גמלה. אולם, עוסק פטור פטור ממע"מ, כך שלעיתים נוצרה סתירה בין שתי ההוראות, אותה באה החלטת המיסוי החדשה לפתור

  רמי אריה עו"ד רו"ח


 • לאחר שנים רבות של אי ודאות לגבי חיובי מע"מ בגין מכר כרטיסי טיסה ומכר שירותי קרקע בחו"ל, נחתם ביום 15.6.2017 הסכם פשרה הקובע כללים ברורים להסדרי חיוב מע"מ אשר יחולו בגין תקבולים משירותי תיירות יוצאת

  רמי אריה עו"ד רו"ח


 • בהחלטת מיסוי חדשה קובעת רשות המיסים עקרונות מקלים לגבי מועד החיוב במע"מ בגין תשלומים של קוני דירות המשולמים ישירות לחשבון ליווי בנקאי

  רמי אריה עו"ד רו"ח - חנן כהן עו"ד


 «   ‹   ..  3  |  4  |  5  |  6  |  7  ..   ›   »