• סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

קיזוז הפסדים

 • פעם נוספת קובע בית המשפט העליון, בעניין דמארי והירשזון כי במקרים מסוימים ניתן לקזז הפסדים שנוצרו בשנים מאוחרות, באופן רטרואקטיבי כנגד רווחים שנוצרו בשנים קודמות. זאת לאחר שקבע כי כספי מעילה וגניבה הם הכנסה חייבת במס כהכנסה ממשלח יד. אולם, ח...

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • במקרים מסויימים נקבע כי כאשר קיימת חוסר בהירות בדבר היקף תחולת דיני קיזוז הפסדים, יש להעדיף, בדרך כלל גישה שתוצאתה הרחבת זכות קיזוז ההפסדים, על פני גישה שתוצאתה צמצום זכות הקיזוז. ובמקרים אחרים הפוך.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • תכנון מס לניצול מיטבי של קיזוז הפסדים לאור הטלת מס שבח במכירת דירות מגורים החל מיום 1.1.2014, קביעת רכיב פטור בנוסחה הליניארית החדשה מאפשרת הפחתת הפסדים רק כנגד רכיב מס השבח החייב אשר יוטל במכירת דירת המגורים.
  זיו שרון, עו"ד וניר הורנשטיין...

 • להלן הבהרה בדבר נוהל גילוי מרצון על נכסים והכנסות מחו"ל לישראל (הוראת שעה)- קיזוז הפסדים מחו"ל, שפורסמה ביום 02.12.2012 על ידי רשות המיסים בישראל.
  רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 • ביום 28.10.2012 פורסמה הבהרה בהמשך לנוהל מיום 15.11.2011, להארכת המועד מיום 26.6.2012 ולמכתב ההבהרות מיום 27.8.2012, בנושא "קיזוז הפסדים מחו"ל" במסגרת נוהל הגילוי מרצון.
  רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 • הפסדים נצברים למס על פי פקודת מס הכנסה הם "נכסים" בעלי ערך כלכלי לנישום, כך נקבע כבר בעבר בעניין מודול בטון וכך נקבע שוב כעת בעניין גזית החזקות. לפיכך, החלטה לא לאפשר את קיזוז ההפסד למס שנצבר כמוה לכאורה כשלילת אותו נכס. ויודגש, תפיסת ההפסד...

 • בחודש פברואר 2010, דחה בית המשפט העליון את ערעור רשות המיסים בעניין פסק דין מודול בטון אשר קבע, כדלהלן: (א) אין חובה לקזז הפסדים כנגד הכנסות פטורות על פי חוק עידוד השקעות הון, ו- (ב) רווח הון ממכירת מניות בחברה בת ניתן לקיזוז כנגד הפסד עסקי...

 • ניכוי הוצאות "פרטיות", ירידת ערך מלאי (קרקע, ניירות ערך), הוצאות רכב לאור הרפורמה, הפרשות והתחייבויות תלויות, חובות אבודים ומסופקים, התרת הוצאות רעיוניות, מכר מוניטין והפחתתו, עודפות, רכישת חברה בהפסדים, העמדת ערבויות ובטחונות כהוצאות מוכרו...

 • אהרון אליהו, סמנכ"ל בכיר לשומה וביקורת ברשות המיסים הנחה את פקידי השומה לתת אישור פטור מניכוי במקור בשל תשלום דיבידנדים כאשר מוכח כי למקבל הדיבידנדים היו הפסדים משוק ההון הניתנים לקיזוז מהדיבידנדים לפי הוראות פקודת מס הכנסה.
  מערכת מיסים וע...

 • לאור המשבר בשוקי ההון ברחבי העולם, להלן תזכורת על כללי קיזוז הפסדי הון מניירות ערך בשנת המס 2008.
  טובה הילמן, רו"ח