• הירשמו לערוץ יוטיוב  שלנו, ותוכלו לקבל עדכונים והתראות, לצפות בין היתר בהרצאות מוקלטות, מצגות, ראיונות לתקשורת ועוד ...

  להצטרפות והרשמה  לחץ כאן

   

   

 • סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true
דף הביתמדורים מקצועייםדיני עבודההסכמי עובד-מעבידהפסקה לשם שימוש בחדר שירותים

הפסקה לשם שימוש בחדר שירותים

07.10.2013

הפסקה לשם שימוש בחדר שירותים

הילה פורת, עו"ד

 

עפ"י סעיף 20א לחוק שעות עבודה ומנוחה, החל מיום 1.1.2010, עובד זכאי, במהלך יום עבודתו, להפסיק את עבודתו לשם שימוש בחדר שירותים, בהתאם לצרכיו.

 

עפ"י סעיף זה החל מיום 1.7.2010 ואילך, על המעביד לוודא כי יש חדר שירותים תקין וראוי לשימוש העובדים, במקום העבודה או בקרבתו. שר התעשייה המסחר והתעסוקה רשאי, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, לפטור בתקנות מתחולת הוראה זו סוגי מעבידים, סוגי עבודות או סוגי מקומות עבודה, או לקבוע כללים ותנאים לתחולת ההוראות האמורות עליהם. אין בהוראות אלו כדי לגרוע מחובות המוטלות לפי כל דין לעניין חדרי שירותים, אלא להוסיף עליהן.

הוראות סעיף זה יחולו, לעניין מעביד ועובד, גם על מעסיק בפועל ועל עובד של קבלן כוח אדם המועסק אצל מעסיק בפועל ועל מזמין שירות ועל עובד של קבלן שירות המועסק אצל מזמין השירות, ובלבד שלעניין תחולת ההוראה בדבר חדר שירותים תקין וראוי לשימוש העובדים, במקום העבודה או בקרבתו, העובד מועסק בחצרים שבהחזקתו של המעסיק בפועל או מזמין השירות, לפי העניין; בסעיף זה –

"מזמין שירות" – מי שמקבל אצלו שירות מקבלן שירות, במסגרת עסקו, משלח ידו או פעילותו הציבורית;

"מעסיק בפועל", "קבלן כוח אדם" – כהגדרתם בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996;

"קבלן שירות" – מי שעיסוקו במתן שירות, באמצעות עובדיו, אצל זולתו.

עוד נקבע, כי על הליכים בשל הפרת "הוראות לפי חוקי העבודה", יחולו הוראות סעיף 5א לחוק הזכות לעבודה בישיבה, התשס"ז-2007, בשינויים המחויבים. לעניין זה, "הוראות לפי חוקי העבודה" – כל אחד מאלה:

(1)  סעיף 20א לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951;

(2)  סעיף 22א לחוק עבודת הנוער, התשי"ג-1953, הקובע הוראה דומה, לפיה נער זכאי במהלך יום עבודתו, להפסיק את עבודתו לשם שימוש בחדר שירותים, בהתאם לצרכיו וכי על המעביד לוודא כי יש חדר שירותים תקין וראוי לשימוש העובדים, במקום העבודה או בקרבתו. 

לבית הדין לעבודה מוקנית סמכות ייחודית לדון בהליך אזרחי בשל הפרת הוראות לפי חוקי עבודה. בית הדין לעבודה מוסמך לחייב את המפר בפיצויים שאינם תלויים בנזק, בסכום שלא יעלה על 20,000 ₪, או ליתן צו מניעה או צו עשה לתיקון ההפרה. כמו כן, בית הדין לעבודה רשאי לפסוק פיצויים, בסכום שלא יעלה על 200,000 ₪, בהתחשב בחומרת ההפרה או בנסיבותיה.

 

בבואו לפסוק פיצויים לדוגמה, למעביד, למעסיק בפועל או למזמין שירות, לפי העניין, בשל הפרת הוראות לפי חוקי העבודה, רשאי בית הדין לעבודה להתחשב בכך שאותו אדם הורשע בשל אותו מעשה ובקנס שנגזר עליו.

כמו כן, בבואו להטיל קנס על מעביד, מעסיק בפועל או מזמין שירות, לפי העניין, שהורשע בעבירה בשל הפרת הוראות לפי חוקי העבודה, רשאי בית משפט או בית דין לעבודה להתחשב בכך שנפסקו נגד אותו אדם, בפסק דין סופי, פיצויים לדוגמה, בשל המעשה שבשלו הורשע כאמור.

אין בהוראות האמורות לעיל כדי לגרוע מזכותו של עובד לפיצויים או לכל סעד אחר לפי כל דין, בשל אותה הפרה; ואולם בית הדין לעבודה לא יפסוק פיצויים לדוגמה כאמור לעיל, בתובענה ייצוגית כמשמעותה בחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006.

 

תובענה בשל הפרת הוראות חוקי עבודה, יכול שתוגש על ידי העובד, על ידי ארגון העובדים היציג באותו מקום עבודה ובאין ארגון עובדים כאמור - ארגון העובדים היציג באותו ענף או ארגון עובדים שהעובד חבר בו, או על ידי ארגון העוסק בזכויות עובדים (ובלבד שהעובד הסכים לכך).

 

 

 

 

 

הוסף למועדפים

דרוגים

דרג

תגובות גולשים

שלח תגובה
הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש יוני
לא רשומים אירועים לחודש יולי
לא רשומים אירועים לחודש אוגוסט