• הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

    לצפייה - לחץ כאן

  • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

    לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true
דף הביתקטגוריותתקלה משמעותית בחישוב מס שבח בפריסה

תקלה משמעותית בחישוב מס שבח בפריסה

יוסי גסנר, רו"ח

 |  03.09.2018

תקלה משמעותית בחישוב מס שבח בפריסה

יוסי גסנר, רו"ח

תקציר

במס שבח ישנו טופס 7003 - בקשה לפריסת מס שבח. בטופס יש לפרט את ההכנסות ואת נקודות הזיכוי שלא נוצלו. בטופס ישנן 9 שורות המפרטות את נקודות הזיכוי שיש לרשום, כגון: תושב ישראל, ילדים, מזונות עולה חדש וכו'. מתברר שמחשבי מס הכנסה ושבח מקרקעין אינם מביאים בחשבון את מדרגות המס הנמוכות המגיעות לאלה שהגיעו לגיל 60 לגבי השנים של שנות הפריסה. על מנת לתקן את החישוב יש לחשב זאת באופן ידני.

הסכום מוגדר במחשבי מס הכנסה -"זיכוי גיל 60" שעשוי להגיע לסך 26,600 ₪ לכל שנה - לאלה שאין להם הכנסות בשנות הפריסה, כלומר הפרש מס ל-3 שנים בסך של כ- 80,000 ₪ (לגבי השנה השוטפת המחשב מביא זאת בחשבון). לגבי אלה שיש להם הכנסות סכום הזיכוי שונה, ולכן נדרש חישוב פרטני לגבי כל מקרה.

לא ברור מדוע לא מצוין בטופס 7007 של מס שבח שיש לחשב ולרשום את סכום הזיכוי של גיל 60 (מונח מקצועי שאינו רשום בפקודה אלא בא לתקן את חישוב המס).

בהגשת הדו"ח המקוון למס הכנסה נדרש מגיש הדו"ח לרשום את ההכנסות ואת נקודות הזיכוי שלא נוצלו. גם כאן לא מודגש שיש לחשב והוסיף את הסכום שמחשב מס הכנסה אינו מסוגל לחשב את המס של מדרגות המס הנמוכות – "זיכוי גיל 60" בלשון הפרקטיקה של מס הכנסה.

הערה: בהוראת ביצוע 6/2007 מיום 25/03/2007 מצוין כיצד יש לחשב את זיכוי גיל 60, בתקצור הדו"ח למס הכנסה - לפי השיטה שקדמה לתקצור הדו"ח במערכת החדשה של מס הכנסה.

טענתנו העיקרית היא מדוע בטופס 7003 טופס הפריסה של מס שבח, וכן בדו"ח המקוון של מס הכנסה לא מודגש שמגיש הדו"ח צריך לחשב בעצמו את החישוב המסובך שמחשב מס הכנסה אינו יודע לחשב-הפחתת המס בשל מדרגות המס הנמוכות – "זיכוי גיל 60".  

המאמר

קבלת ייעוץ מס במכירת מקרקעין חשובה ביותר מאחר שבד"כ מדובר בסכומים משמעותיים וכל תקלה בתכנון המס עלולה לגרום לתשלום מס שבח בסכומים משמעותיים.

מתברר שגם מס הכנסה ומס שבח אינם מנגישים לנו (בלשון המעטה) את האפשרות לחישוב המס הנכון המגיע לנו בהתאם להוראות החוק. כתוצאה מכך עלול המוכר לשלם מס העולה באופן משמעותי על סכום המס שהוא חייב בו.

מהו שיעור המס על שבח מקרקעין ריאלי החל על יחידים? התשובה לכך היא לא פשוטה. על חלק מהשבח הריאלי (המתייחס לתקופה מיום הרכישה עד 6/11/2001) יחול מס בשיעור של 31% עד לשיעור של 51% על חלק מהשבח הריאלי (המתייחס לתקופה מיום 7/11/2001 ועד ליום 31/12/2011) יחול מס בשיעור של 20% ועל חלק מהשבח הריאלי (המתייחס לתקופה מיום 01/01/2012 יחול מס בשיעור של 25%).

נציין כאן שלגבי מכירת דירה מזכה החייבת במס שבח כמוגדר בחוק יש לחלק את השבח הריאלי לשתי תקופות בלבד: עד ליום 31/12/2014 יחול פטור ממס ומ-01/01/2015 יחול שיעור מס של 25%.

שיעורי מס אלו חלים לגבי מכירת מקרקעין שנרכשו לאחר 1/4/1961 ועל יחידים שטרם מלאו להם 60 שנה. הטבת מס משמעותית ניתנת לאלה שמלאו להם 60 שנה בשנת המכירה. שיעורי המס שנרשמו לעיל יהיו (לתקופה מיום הרכישה עד 6/11/2001) מ 10% (במקום 31%) עד 50%, ובהתאמה עד ל 20% או עד 25%, כלומר על השבח הריאלי יחולו שיעורי המס ההתחלתיים בהתאם לשיעור מס החלים על משכורת, כלומר על הכנסה מיגיעה אישית.

תכנון מס חשוב ופשוט הינו בקשה לפיצול השבח בין שני בני הזוג, וכן לבקש ממס שבח לחשב את המס בדרך של פריסת מס.

לפי סעיף 48 א (ה) לחוק מס שבח מקרקעין ניתן לבקש שחישוב המס על שבח ריאלי במקרקעין יחושב בדרך של פריסת השבח הריאלי עד לארבע שנים (כלומר ניתן לבקש לשנתיים או לשלוש שנים), הכוללת את שנת המכירה כאשר לכל שנת מס משנות הפריסה ייוחס חלק מהשבח הריאלי. לדוגמא שבח ריאלי בסך 1,000,000 ₪ החייב במס שנוצר ממכירת מקרקעין בשנת 2017 ייחשב כאילו נוצר בכל שנה משנת המס 2014.

כלומר :

המס על שבח בסך 250,000 ₪ יצורף להכנסות בשנת 2014 ותוספת המס תחול על השבח.

המס על שבח בסך 250,000 ₪ יצורף להכנסות בשנת 2015 ותוספת המס תחול על השבח.

המס על שבח בסך 250,000 ₪ יצורף להכנסות בשנת 2016 ותוספת המס תחול על השבח.

המס על שבח בסך 250,000 ₪ יצורף להכנסות בשנת 2017 ותוספת המס תחול על השבח.

לפי הוראות החוק בקשה לפריסת מס מחייבת את המוכר להגיש דוחות למס הכנסה על ההכנסות בשנות הפריסה. חישוב המס ייעשה בשני שלבים: שלב ראשון במס שבח ובשלב השני במס הכנסה כאשר תשלום המקדמה למס שבח מהווה מקדמה לצורך החישוב במס הכנסה.

לפי הוראות החוק החישוב צריך להיות זהה בשתי המערכות כאשר יתכן שבמס שבח יחושב המס (במקרים מסוימים) לגבי שנת המכירה באופן משוער.

בקשה לפריסת השבח רלוונטית במיוחד לאלה שבשנים קודמות היו להם הכנסות נמוכות, לאלה שלא ניצלו את כל הנקודות זיכוי שהיו להם, ובמיוחד לאלה שגילם עולה על גיל 60 והיו להם הכנסות נמוכות או שלא היו להם הכנסות כלל.

החיסכון במס שניתן למי שמלאו לו 60 שנה, ולא היו לו הכנסות אחרות חייבות במס בהשוואה למי שטרם מלאו לו 60 שנה, הינו 26,630 ₪ בשנת 2016, 26,878 ₪ בשנת 2015, 26,902 ₪ בשנת 2014. במחשב מס הכנסה נתונים אלה מופיע במונח זיכוי גיל 60. מונח מקצועי של מס הכנסה - יש לציין שבפקודת מס הכנסה אין משג של נקודות זיכוי לגיל 60.

מבדיקה שערכנו במשרדי עולה שמחשבי מס הכנסה לא מביאים בחשבון את מדרגות המס הנמוכות על השבח המיוחס לשנים שקדמו לשנת המכירה, כלומר לגבי שנת המכירה המחשב יודע לחשב את המס לפי מדרגות המס הנמוכות, אך לגבי שנים קודמות הוא מחשב את המס לפי שיעורי המס (הגבוהים) החלים על אלה שטרם מלאו להם 60 שנה .

בתשובה לשאלתי מדוע הם לא מביאים זאת בחשבון נאמר לי שמגיש הדוח צריך לחשב בעצמו (חישוב לא פשוט, בלשון המעטה) את הפרש המס שבין שיעורי המס ההתחלתיים לבין שיעורי המס הגבוהים החלים על אלה שטרם מלאו להם 60 שנה.

במקרה שלא היו הכנסות לנישום הזיכוי הוא כמפורט לעיל לגבי השנים 2014-2016. כל שנה הסכום משתנה. כאשר נוצלו חלק ממדרגות המס הנמוכות יש לערוך חישוב מיוחד לחישוב הסכום שלא נוצל.

כיום כידוע יש לשדר את הדו"ח באופן מקוון כך שמגיש הדו"ח צריך למעשה לרשום את הפרש המס בדו"ח המקוון.

בתשובה לשאלתי מהו המקום שבו יש לרשום בדו"ח המס המקוון את הפרש המס נאמר לי שיש לרשום זאת בסעיף שבו מצוין שיש לרשום את נקודות הזיכוי שלא נוצלו .

כלומר נאמר בדו"ח המקוון שיש לרשום את נקודות הזיכוי שלא נוצלו ולא נאמר גם ברמז או בדברי ההסבר של מערכת הדו"ח המקוון שיש לכלול גם את הפרש המס שלא נוצל או את זיכוי גיל 60 לפי המונחים של מס הכנסה. זהו סכום מאד משמעותי בהשוואה לנקודות זיכוי שלא נוצלו. נציין שהפרש המס למי שמלאו לו 60 שנה ולא היו לו הכנסות הינו כאמור לעיל כ-28,000 ₪ לכל שנה, כלומר מגיש דו"ח עלול לטעות בהגשת הדו"ח למס הכנסה בסך של עד  כ-80,410  ₪ כפי שקרה ללקוחתנו בת 92 שקיבלה דו"ח לתשלום נוסף למס הכנסה בסך 26,000 ₪ (בנוסף לתשלום ששילמה למס שבח) ורק ולאחר מכתבים ששלחנו למס הכנסה הלקוחה קיבלה החזר בסך כ- 54,000 ₪.

 יש לציין כי לקוחתנו הגישה בקשה לפריסת מס שבח לרשויות מס שבח – לאותה לקוחה לא היו הכנסות אחרות החייבות במס, כלומר מס שבח חייב אותה בתשלום מקדמה בסכום העולה על המס הנכון בסך 54,000 ₪.

יש לציין שלאחר תיקון 42 לחוק מס שבח ובהתאם ל הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מספר 2011/4  מיום 15/02/2011 חישוב המס שבמס שבח צריך להיות זהה לחלוטין למחשבי מס הכנסה, במיוחד כאשר הפריסה נערכת לאחר תום השנה.

במקרה של לקוחתי הוצאה שומה עם פריסה ביוני 2018 לגבי מכירה בשנת 2017 ובכל זאת התקבל החזר בסך 54,000 ₪, כלומר מס שבח דרש לשלם סכום הגבוה ב 54,000 ₪ מסכום המס הנכון.

להערכתי גם מס שבח אינו מביא בחשבון את הפרש המס, זאת מאחר שהוא מתבסס כנראה על מחשב מס הכנסה. כפי שאמרנו את הבקשה לפריסת שבח המקרקעין יש להגיש בטופס 7003.

בהתאם להוראות בטופס יש לפרט את ההכנסות בשנות הפריסה, וכן יש לרשום את נקודות הזיכוי שלא נוצלו המגיעות לנישום.

נדגיש, בטופס יש תשע שורות שבו יש לרשום את נקודות הזיכוי שלא נוצלו בשל: תושב, בן זוג, עולה חדש, משפחה חד-הורית, ילדים וכו'.

התקלה החמורה לדעתנו היא שבטופס לא נאמר שיש לרשום את החיסכון במס שלא נוצל לאלה שמלאו להם 60 שנה.

בטופס חסרה שורה משמעותית ביותר והיא זיכוי בשל גיל 60 לפי המונח של מס הכנסה. נתון שסכומו גבוה מאד כאמור לעיל במיוחד בהשוואה לנקודות זיכוי המצוינות בטופס...

להערכתנו, ישנם מקרים רבים שאנשים קיבלו חיובים לתשלום מס בסכום העולה על הסכום המתחייב.

לדעתנו, יש לתקן את חישוב המס במחשב מס הכנסה, לבנות מחשבון באתר האינטרנט לחישוב הפרש המס ובוודאי לתת גילוי נאות שיש לכלול את הפרש המס בדו"ח למס הכנסה ובבקשה לפריסת מס שבח.  

 

יוסי גסנר, רואה חשבון

Startbusiness.co.il

 

 

הוסף למועדפים

דרוגים

דרג

תגובות גולשים

שלח תגובה
  • רונן גיאת עו"ד  (04/10/2018 17:15)
    חישוב מס בפריסת שבח ממכירת נכס נדלן, תודה רבה על העדכון