• הירשמו לערוץ יוטיוב  שלנו, ותוכלו לקבל עדכונים והתראות, לצפות בין היתר בהרצאות מוקלטות, מצגות, ראיונות לתקשורת ועוד ...

  להצטרפות והרשמה  לחץ כאן

   

   

 • סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true
דף הביתמדורים מקצועייםפיצויים ממס רכוש ונזקי מלחמהפרטי ההסדר לפיצוי עצמאים מעסיקים ותשלום שכר לעובדים בצפון

פרטי ההסדר לפיצוי עצמאים, מעסיקים ותשלום שכר לעובדים בצפון

31.07.2006

פרטי ההסדר לפיצוי העובדים והמעסיקים בצפון

בגין נזקי המלחמה העקיפים

הילה פורת, עו"ד *

בהמשך להודעת שר האוצר, על ההסדר לפיצוי בשל נזק עקיף באזור שהושפע מהלחימה בצפון, הנמצא תחת מתקפת טילים רחבה ומתמשכת, שבעקבותיו הוכרז מצב מיוחד בעורף וניתנו הנחיות לתושבים על ידי כוחות הביטחון (להלן- המצב הביטחוני), הגיעו הממשלה, לשכת התיאום של הארגונים הכלכלים והסתדרות העובדים החדשה להסכמות, כפי שנחתם בהסדר מיום 27.7.06.

לתשומת ליבכם:

 • תקופת ההסדר - מיום 12 ביולי 2006 ועד יום 31 ביולי 2006.
 • ההסדר יכנס לתוקפו בהתקיים שני תנאים: אישורן של תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)(נזק מלחמה ונזק עקיף)(הוראת שעה), התשס"ו-2006, בידי ועדת הכספים של הכנסת וחתימתן בידי שר האוצר, וכניסתו לתוקף של חוק המחיל את ההוראות של ההסכם הקיבוצי בין המדינה ולשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות, על כלל המשק.

להלן עיקרי ההסכמות:

1. כל מעביד ישלם לעובד, במועד, את מלוא השכר, לרבות תנאים סוציאליים, בשל התקופה שבה לא עבד העובד עקב המצב הביטחוני ששרר במקום עבודתו או במקום מגוריו, בהתאם לתנאים אלה: לגבי כל יום ויום שבתקופת הסיכום, ועפ"י אזורי הגבלה, ויישובי הספר שנקבעו לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961, כל העובדים שלא באו לעבודה בימים הנזכרים לעיל בשל המצב הביטחוני, למעט היעדרות בשל מחלה, תאונה, חופשה או מילואים, יהיו זכאים לקבל את השכר מאת המעביד.

2. מעביד לעניין סעיף 1, כולל גם קבלן כוח אדם וקבלן שירותים (להלן – הקבלן), בהתאם למקום עבודתם של עובדיהם במקום העבודה של המעסיק בפועל, או למקום מגוריו של העובד.

 1. השכר שישלם המעביד לעובד בשל התקופה שבה לא עבד עקב המצב הביטחוני, יהיה השכר הרגיל ברוטו על כל רכיביו למעט התשלומים הבאים: תשלומים חד- פעמיים, תשלומים שנתיים, שעות נוספות מדווחות, כוננויות, החזרי הוצאות וגילום מס בגינם (בסיכום זה - השכר). למען הסר ספק מובהר, כי השכר הרגיל ברוטו כולל את כל הרכיבים, למעט התוספות המפורטות לעיל בלבד.
  • חישוב השכר לפי סעיף זה, למי ששכרו מחושב כשכר יומי, כשכר שעה או לפי תפוקות, ייעשה כממוצע של השכר, כהגדרתו לעיל, ששולם בחודשים אפריל מאי ויוני.
  • חישוב השכר לעובד במשכורת חודשית ייעשה לפי המשכורת המלאה האחרונה לה זכאי העובד בעד חודש עבודה מלא.
 2. המעביד יהא רשאי להגיש תביעה לפי תקנות הוראת שעה מכוח חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961, שיותקנו כמפורט בסעיף 9 להלן, ואולם חובת המעביד לשלם לעובד את השכר במועד תהיה בין אם הגיש המעביד תביעה לפיצוי לפי תקנות כאמור, ובין אם לא.
 3. העובד יפעל על פי הנחיות כוחות הביטחון בכל הנוגע ליציאה לעבודה.
 4. תרומת העובדים שלא הגיעו לעבודה – תהיה בדרך של השתתפות בגובה 20% בלבד מהשכר, שתינתן בדרך של הפחתת ימי חופשה (ללא עיגול).
  השתתפות העובד לא תגרור הפחתה כלשהי בשכרו, ותבוא לידי ביטוי רק בדרך של הפחתה ביתרת החופשה שמעבר לימי החופשה שקיימת חובה לעובד לממשם לפי חוק.
  עובד שלא עומדת לזכותו יתרה כאמור בשיעור הנדרש, תחויב מכסת ימי החופשה השנתית שלו לשנת 2007 בימי החופשה הנותרים, ובמידת הצורך – בשנים שלאחר מכן.
 5. ההסתדרות, הממשלה ולשכת התיאום הודיעו כי ההסכמות המפורטות לעיל עוגנו בהסכם קיבוצי. הממשלה הודיעה על כוונתה להגיש הצעת חוק להחיל את הוראות ההסכם הקיבוצי על כלל המשק לרבות על גופים שהוחרגו כמפורט בסעיף 9(ו) להלן. (אך לא על מי שחל עליו הסכם קיבוצי שנחתם עם ארגון עובדים יציג אחר, ובלבד שכל עוד לא נחתם הסכם כאמור ישולם שכרם של העובדים במלואו ובמועדו, כאמור לעיל), סמוך לחתימתו.
 6. יובהר, כי אין בחתימת המדינה על סיכום דברים זה, כדי להטיל עליה חבות כלשהי בעניינים המוסדרים בסיכום זה, כלפי עובד שאינו מועסק על ידה.
 7. שר האוצר הודיע על כוונתו להגיש, לאישור ועדת הכספים של הכנסת, תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)(נזק מלחמה ונזק עקיף)(הוראת שעה), התשס"ו-2006 (להלן - תקנות הוראת שעה 2006), ובהן הוראות כדלקמן:
  א. הפיצוי בשל הנזק העקיף לניזוק, בענפי תעשייה מסחר ושירותים,
  הכולל גם את תשלום השכר לעובדים, שלא הגיעו למקום העבודה
  בשל המצב הביטחוני, בתקופת תחולת התקנות (12 ביולי ועד 31 ביולי
  2006), יבוצע על בסיס חישוב זה:
  1) סך הפיצוי בשל נזק עקיף יחשב כ-180% מהשכר הממוצע
  כמפורט בסעיף ד(1) להלן.
  2) משיעור זה תופחת השתתפות העובדים, בשיעור 20%, כאמור
  בסעיף 6 לעיל.
  3) השתתפות המעסיקים תהיה בשיעור של 27.5% מהשכר
  הממוצע.
  לפיכך, שווי הנזק העקיף, כפי שיוגדר בתקנות הוראת השעה 2006,
  יהא 132.5% מהשכר היומי הממוצע של עובד, המוגבל במכפלה של
  השכר הממוצע במשק ב-2.5, שהוא מוכפל בסך ימי ההיעדרות של
  העובדים שלא הגיעו למקום העבודה בשל המצב הביטחוני.

ב. מצורפות לטיוטת תקנות הוראת שעה 2006, מפות המציגות את
אזורי ההגבלה (שאינם כוללים יישובי ספר) ואת המועדים שכל מפה
כאמור חלה, והכל בתקופת תחולת התקנות, שבהם בשל המצב
הביטחוני יהיה הניזוק זכאי לפיצוי בשל נזק עקיף בעד עובדים שלא
הגיעו לעבודה בימים אלה בהתאם להוראות פיקוד העורף בשל המצב
הביטחוני, למעט היעדרות בשל, מחלה, תאונה, מילואים, חופשה,
שבתות וחגים או ימי שישי למעט מי שעובד באופן רגיל בימים אלה.

ג. על אזורי ישובי ספר בהגדרתם בחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-
1961, ימשיכו לחול ההוראות הנוגעות להם לפי החוק האמור לרבות
לפי תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)(נזק מלחמה ונזק
עקיף), התשל"ג-1973, ולא יחולו עליהם הוראות תקנות הוראת שעה
2006.

ד. הפיצוי העקיף שישולם לניזוק בענפי תעשיה, מסחר ושירותים, לרבות
בשל תשלום שכר, יהיה כלהלן:
1) 132.5% משכרו היומי הממוצע של עובד, כשהוא מוכפל בסך
ימי ההיעדרות של העובדים שלא הגיעו לעבודה בשל המצב
הביטחוני;
לענין זה, "שכרו היומי הממוצע של עובד" – סך תשלומי השכר
לכלל העובדים בשלושת החודשים האחרונים, כפי שדווחו
לרשויות המס, ובלבד שהשכר של עובד לצורך חישוב הממוצע
לא יעלה על פעמיים וחצי השכר הממוצע במשק, מחולק בסך
מספר העובדים בשלושת החודשים כאמור, כאשר
התוצאה מחולקת ב-66.
"ימי היעדרות" - למעט שבתות וחגים וימי שישי, למעט מי שעובד
באופן רגיל בימים אלה.
2) לניזוק שהוא עצמאי בענפי תעשיה, מסחר ושירותים -
לענין עצמאי שיש לו עובדים - 132.5% משכרו הממוצע של
עובד, המחושב כאמור לעיל, כשהוא מוכפל במספר העובדים
שלא הגיעו למקום העבודה בשל המצב הביטחוני, ועוד פעמיים
השכר היומי הממוצע של עובד, וזאת עד לתקרת סכום של
פעמיים וחצי השכר הממוצע במשק – כסכום המשקף את
שכרו של העצמאי.
לענין עצמאי שאין לו עובדים – 132.5% מהכנסתו החייבת.
לענין זה "הכנסתו החייבת" – הכנסתו החייבת בשנת המס
2005, כפי שדווחה לרשויות המס, אך לא פחות משכר
המינימום ולא יותר מפעמיים וחצי השכר הממוצע במשק.

ה. בהתייחס לעובדי קבלן, הפיצוי בשיעור 132.5% יחולק 32.5%
למעסיק בפועל ו-100% לקבלן.

ו. לא ישולמו פיצויים לניזוק שהוא המדינה או גוף מתוקצב (ובכלל זה –
רשות מקומית, חברה ממשלתית, חברה עירונית), או תאגיד בריאות,
מוסדות להשכלה גבוהה, קופות חולים וכל מוסד ציבורי כהגדרתו
בסעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

ז. פיצוי לפי האמור לעיל הינו פיצוי סופי ולא יחולו הוראות תקנות 11 עד
12א לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)(נזק מלחמה
ונזק עקיף), התשל"ג-1973.

ח. בקשה לפיצוי תוגש בצירוף הצהרות של המעביד ושל העובד בשלו
הוגשה התביעה, לפיה העובד לא עבד בשל המצב הביטחוני, ובכלל
זה לא עבד באתר אחר ממקום עבודתו הרגיל, וכי היעדרותו אינה
נובעת ממחלה, תאונה, מילואים, חופשה, שבתות וימי שישי (למעט
מי שעובד באופן רגיל בימים אלה).

ט. לבקשה בשל עובד של קבלן, תצורף בנוסף להצהרה של הקבלן
והעובד, גם הצהרה של המעסיק בפועל, לפיה העובד היה אמור
לעבוד אצל המעביד בפועל בימי הבקשה, וכי לא עבד אצל המעסיק
בפועל או אצל כל מעסיק אחר באותם הימים שבהם נעדר ובגינם
מוגשת הבקשה.

10. רשות המיסים תבצע את התשלום בעד חודש קלנדרי בין ה-20 ל-25
בחודש שאחריו, ובלבד שהבקשה וההצהרות הוגשו עד ל-5 בחודש.
הוגשו הבקשה וההצהרות במועד מאוחר יותר, יבוצע התשלום עד 20 יום
ממועד ההגשה.

11. תקופת הסיכום - מיום 12 ביולי 2006 ועד יום 31 ביולי 2006.

12. סיכום זה יכנס לתוקף בהתקיים שני אלה:

א. אישורן של תקנות הוראת שעה 2006 בידי ועדת הכספים של הכנסת,
וחתימתן בידי שר האוצר
ב. כניסתו לתוקף של חוק המחיל את ההוראות של ההסכם הקיבוצי בין
המדינה ולשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות, כאמור
בסעיף 7 לסיכום זה.

להלן רשימת האזורים על פי תאריכים (לא כולל יישובי ספר):

הגדרה

אזור

יישובים סמוכים לגדר, החל מתאריך 12 ביולי 2006 ועד 31 ביולי 2006.

אזור 1

צפונית לכביש עכו-עמיעד כולל כרמיאל ובהמשך צפונית לכביש 91, החל מתאריך 13 ביולי ועד 31 ביולי 2006.

אזור 2

מתחם חיפה, קריות, נשר, טירת הכרמל ועכו, החל מתאריך 13 ביולי 2006 בשעה 20:00 ועד 31 ביולי 2006.

אזור 3

טבריה וסובב כינרת (1 ק"מ היקפי לכינרת), החל מתאריך 15 ביולי 2006 ועד 31 ביולי 2006.

אזור 4

אזור תעשיה גליל תחתון, שטח שיפוט עיריית נצרת ונצרת עילית, החל מתאריך 16 ביולי 2006 ועד 31 ביולי 2006.

אזור 5

דרום רמת הגולן – בצפון כביש 91, בדרום צומת צמח, במזרח גבול סוריה ובמערב כביש 90 והחוף המזרחי של הכינרת, החל מתאריך 18 ביולי 2006 ועד 31 ביולי 2006 .

אזור 6

מהחותרים ועד צומת כינרת בדרום הכינרת, החל מתאריך 17 ביולי 2006 ועד 31 ביולי 2006.

אזור 7

אזור עפולה ועפולה עלית (שטח מוניציפאלי), מתאריך 19 ביולי 2006 ועד 20 ביולי 2006.

אזור 8

* הילה פורת, עו"ד – מומחית בדיני עבודה ועורכת אתר קול העבודה: www.hilaporat.co.il

הוסף למועדפים

דרוגים

דרג

תגובות גולשים

שלח תגובה
 • תמי סיבוני  (11/08/2006 15:17)
  שלום, שמי תמי סיבוני יש לי בת שעובדת אצל סבתא ג'מילה בע"מ השכר שהיא קיבלה בעיקבות המצב הוא 1890 ש"ח על פי חשדותיי זה לא חישוב נכון של השכר. יש לציין שהיא לקחה מפרעה של 900 ש"ח ולמרות זאת אני חושדת שיש טעות של 1000 ש"ח . יש לציין שהבת עובדת בשכר מינימום של 19.28 .בנוסף דיברנו עם המנהלת חשבונות של המפעל והיא טוענת "שהשכר מגיע רק למי שנשאר בביתו ולא התפנה למקום אחר" .אך שהבהרתי לה את סכויות העובד עפ"י מה שפרסם משרד האוצר אז היא אמרה שהיא תחזור אלי ובנתיים לא קיבלנו תשובה . אשמח לקבל תשובה מהירה . תודה פאלפון:0508860224
 • אבי חזאז  (08/08/2006 18:18)
  חתמתי חוזה עם חברה בחיפה לביצוע עבודות ניקוי חול וצבע באשקלון,אני גר בשלומי שבגליל המערבי ,מאחר ולא יכולתי לצאת מהישוב לעבודה ,החברה ביטלה את החוזה איתי ומסרה אותו לקבלן אחר ,האם זכותי לתבוע פיצוי עקב כך,במידה ואייתי מבצע את העבודה סך התשלום עבורה היה 120000 אלף ש"ח בתודה מראש0
 • רמי אריה  (02/08/2006 21:41)
  ואני רק שוב מבקש, כל השאלות נא לשאול בפורומים בבקשה.
 • udibenshimol  (02/08/2006 14:33)
  האם ניתן לדווח במדיה אלקטרונית. אני מעסיק מספר עובדים גדול . ואם כן, כיצד ?
הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש אוקטובר
לא רשומים אירועים לחודש נובמבר
לא רשומים אירועים לחודש דצמבר