סיכום פס"ד באתיקה מקצועית

 

1.     מעשה שאינו הולם את המקצוע...................................................................................... 1

2.     עו"ד והלקוח-טובת הנאה וניגוד עניינים............................................................................ 1

3.     עיסוקים שיוחדו לעו"ד - עיסוקים שנאסרו על עו"ד............................................................. 2

4.     עו"ד והלקוח-טיפול והפסקתו - אחריות מקצועית............................................................... 2

5.     פרסום - פרסומת ושידול לקוחות.................................................................................... 3

6.     ענייני שכר טרחה ועניינים כספיים.................................................................................. 3

7.     חסינויות.................................................................................................................... 3

8.     דילמות סביב סוגיית הלקוח המשקר................................................................................ 4

9.     משרד עורכי דין.......................................................................................................... 4

10.   ההליך המשמעתי......................................................................................................... 4

11.   עו"ד וחברו למקצוע - עו"ד והצד שכנגד........................................................................... 5

12.   עו"ד ועדים במשפט - עו"ד ובית המשפט........................................................................... 5

 

 

 1. 1.       מעשה שאינו הולם את המקצוע

חוק לשכת עו"ד ס' 61 (3) – עמ' 18 בספר החוק.

 

על"ע פלוני נ' הוועד המחוזי –עו"ד שבאו אליו מוכר וקונה מקרקעין בשעה שהטאבו היה סגור נערך בניהם חוזה אח"כ גילו כי הנכס היה ממושכן והשאלה הייתה האם הייתה רשלנות?  בעליון נחלקו הדעות הרוב קבע כי חובת עו"ד לבדוק הנכס ולראות הזכויות בו בטרם נעשה חוזה, והמיעוט חשב היות והייתה שעת צהריים והיה סגור ועסקאות כאלה נעשות בעודן חמות אזי לא רשלן, המרצה חושב כי היה צריך להעמיד את הקונה על הסיכון הטמון בעסקה ללא בדיקת זכויות או לפחות היה רושם בחוזה תנאי מפסיק במידה והנכס לא נקי מזכויות צד ג' ואז היה ניתן לבטל את העסקה.

 

על"ע פלוני נ' פרקליט המדינה –עו"ד שנכנס ללשכת שופט אפילו ללא כוונת זדון או למטרה טובה ולגיטימית ללא קבלת אישור ורשות מהשופט ובהעדרו עובר עבירה של התנהגות שאינה הולמת מסקנה זו עמדה ביסוד קביעתו של בית הדין כי המערער עשה מעשה שאינו הולם את כבוד המקצוע כמשמעו בס' 61 (3) ס' זה מהווה מסגרת נורמטיבית כללית וגורפת המיועדת ללכוד ברשתה כל מעשה או מחדל אשר יש בו משום סטייה מנורמת ההתנהגות המקובלת והמצופה מעורכי דין .

 

 1. 2.       עו"ד והלקוח-טובת הנאה וניגוד עניינים

חוק לשכת עו"ד ס' 53(א) –עמ' 16 בספר החוק.

כללי הלשכה(אתיקה מקצועית) ס' 30, 9-18 –עמ' 33 בספר החוק.

כללי הלשכה(ייצוג בעסקאות בדירות)- עמ' 42 בספר החוק.

כללי הלשכה(דירקטורים בחברה ציבורית)- עמ' 39 בספר החוק.

כללי הלשכה(חברי גופים נבחרים או ממונים)- עמ' 41 בספר החוק.

 

על"ע קובלר נ' הוועד המחוזי-עו"ד שבוחר לייצג את עצמו הוא מבצע גם פעולות אשר במקרה רגיל מבצע אותן עו"ד עבור לקוח ואין הוא יכול להתנער מחובות כללי האתיקה בנוגע להתנהגותו המקצועית לפיכך אל לו לפנות לצד שכנגד מאחורי גבו של עורך דינו בעוד שעל צד להתדיינות שאינו עו"ד לא יחול איסור כזה . 

 

 1. 3.       עיסוקים שיוחדו לעו"ד - עיסוקים שנאסרו על עו"ד

חוק יסוד: חופש העיסוק- עמ' 1 בספר החוק.

חוק לשכת עו"ד ס' 20, 21, 60, 96 – עמ' 2 בספר החוק.

כללי הלשכה(עיסוקים שאינם הולמים את כבוד המקצוע)- עמ' 55 בספר החוק.

כללי הלשכה(איסור עיסוק בתיווך)- עמ' 31 בספר החוק.

 

בג"צ ווליס נ' הוועד המחוזי – עו"ד זכאי להיות בעל מניות בחברות שונות ואפילו מסחריות ולקבל חלק מהרווחים, בתנאי שאינו לוקח כל חלק בניהול אותן חברות או משתתף בקבלת החלטות מסחריות כלומר, האיסור חל על עיסוק בפועל בעסקי מסחר, בעלות במניות שאין עמה "עיסוק" איננה אסורה.

 

בג"צ מרגליות נ' שר המשפטים – נקבע שאסור לעו"ד לעסוק בשמאות מנגד טענו לחופש העיסוק עוד בטרם חקיקת חו"י נטען כי ס' 60 (3) לחוק מסמיך את הלשכה לקבוע עיסוקים שאינם הולמים את כבוד המקצוע ועסק שאינו הולם אינו בהכרח שלילי אך לא ביחד עם עריכת דין הדבר יוצר ערבוב תחומים.

 

 1. 4.       עו"ד והלקוח-טיפול והפסקתו - אחריות מקצועית

חוק לשכת עו"ד ס' 22 54 59ה' 59ו' 61(1)- עמ' 18 בספר החוק.

כללי הלשכה(אתיקה מקצועית) ס' 12, 13 – עמ' 33 בספר החוק.

חוק סד"פ ס' 17, 18 – בתרגיל.

תקנות  סד"א תקנה 472 473  - בתרגיל.

פקודת הנזיקין ס' 35 36 – בתרגיל.

 

ע"א לוי נ' שרמן – במקרה של עסקה משותפת חייב הפרקליט חובת מיומנות ונאמנות כלפי שני לקוחותיו, חובותיו של עו"ד אינן כלפי מרשהו בלבד הוא חב חובות גם כלפי יריבו וגם כלפי הציבור, עו"ד אשר מטפל בעניינים משותפים ושאין אחד הצדדים בהם מיוצג ע"י פרקליט צריך לשמור על האינטרסים של הצד אשר מאמין כי ענייניו ייעשו כהלכה.

 

ע"א היינוביץ נ' גלעדי – כאשר עו"ד מייצג לקוח ואילו הצד האחר אינו מיוצג כלל נדרשות ממנו מיומנות וזהירות רבה יותר בהצגת העניין לבל יכשיל במודע או  בהיסח דעת נמהר את הצד האחר כשהוא יכול להניח שזה סומך על אמינותו יושרו ומיומנותו, שעו"ד מייצג צד אחד לעסקה בעוד הצד שכנגד אינו מיוצג יפנה עו"ד את תשומת לבו של הצד השני באופן ברור לכך שייטיב לעשות אם יהיה גם הוא מיוצג ע"י עו"ד.

בג"צ אבי יצחקי נ' השופט צמח – טען שיש לו ייפוי כח מוגבל לחלק הראשון של המשפט לעניין הפסקת טיפולו בתיק הרוב קבע כי גם במקרה של ייפוי כוח מוגבל עדיין צריך את רשות בימ"ש כדי להתפטר והמיעוט שדרך אגב המרצה תומך בדעה זו טוען אין לעו"ד אלא מה שניתן לו בייפוי הכוח ואיך אפשר לתת לאדם לייצג אדם שלא רוצה שייצג אותו לעניין מסוים כלומר ההלכה היא שגם אם ייפוי הכוח מוגבל יש צורך ברשות בימ"ש כדי להתפטר מהתיק .

 

 1. 5.       פרסום - פרסומת ושידול לקוחות

חוק לשכת עו"ד ס' 55, 56, 57- עמ' 17 בספר החוק.

כללי הלשכה(אתיקה מקצועית) ס' 11 ב'- עמ' 33 בספר החוק.

כללי הלשכה(פרסומת)- עמ' 56 בספר החוק.

 

על"ע ישראל נ' הוועד המחוזי – אם פרסמה הכתבת את המאמר ללא הגשתו לאישור עו"ד לא יהיה בכך כדי להוות עבירת משמעת צריך שיהיה קיים אצל הנאשם הלך רוח של אי אכפתיות אם הדברים יפורסמו, המבחן הוא האם המידע האסור בפרסום שנמסר לעיתונאי היה חיוני לכתיבתה של הכתבה .

 

רע"א פרופורציה נ' מדינת ישראל- ההבחנה בין פרסום אסור למותר אינה חדה ולכן יש מקרי גבול .

 

 1. 6.       ענייני שכר טרחה ועניינים כספיים

חוק לשכת עו"ד ס' 81-89 – עמ' 22 בספר החוק.

כללי הלשכה (אתיקה מקצועית) 9-11 13 29 39-44 – עמ' 32 בספר החוק.

תקנות סד"א תקנה 512  -בתרגיל.

כללי הלשכה(תעריף מינימלי)- עמ' 63 בספר החוק.

כללי הלשכה(תעריף מקסימלי)- עמ' 71 בספר החוק.

חוק ניירות ערך ס' 54 ח'- בתרגיל.

חוק הגנת הצרכן ס' 35 ח'- בקלסר.

 

על"ע הוועד המחוזי נ' שמואלי – ניתן להבין כי יתכן וניתן למצוא פגם אסתטי בקביעת השכר בדרך של 50% אך עדיין אין המעשה מהווה עבירה ואין להרשיע עו"ד בעבירות משמעת במקרה מסוג זה.

 

 1. 7.       חסינויות

פקודת הראיות ס' ,1 2 48-52- עמ' 92 בספר החוק.

חוק לשכת עו"ד ס' 90 – עמ' 24 בספר החוק.

כללי הלשכה(אתיקה מקצועית) ס' 19-22 – עמ' 34 בספר החוק.

פקודת ביזיון בימ"ש ס' 5 – בקלסר.

 

ע"א מוסקונה נ' מאור- לגבי יחסי עו"ד לקוח ההיקף רחב יותר אפילו למסמכים ודברים שיש להם קשר ענייני לשירות המקצועי כשהפסיקה כוללת בזה גם חומר משפטי וגם חומר עובדתי שנערך או נאסף ע"י עו"ד, השירות שנותן מתחיל בשלב מוקדם יותר כל ההתייעצויות ועבודות ההכנה הן בגדר שירות מקצועי חסוי.

 

על"ע פלונית נ' לשכת עו"ד-

עו"ד אמור להגן על פשע שנעשה בעבר אבל לא העלמת מס עליה לא חל חיסיון ואי אפשר להסתתר מאחורי חסינות כדי למנוע מעו"ד לקבל את שכרו.

 

רע"א הסתדרות מדיצינית הדסה נ' גלעד- כאשר מתבצעת פניה לעו"ד ההסתברות שהפנייה היא על רקע צפייה למשפט גבוהה יחסית וכל חומר שיוכן עבור הלקוח יהא חסוי הואיל ובדר"כ מטרת הכנתו העיקרית היא לקראת משפט.

 

 

 1. 8.       דילמות סביב סוגיית הלקוח המשקר

חוק לשכת עו"ד ס' 54 61 (1)- עמ' 16 בספר החוק.

כללי הלשכה(אתיקה מקצועית) ס' 2, 34 –עמ' 32 בספר החוק.

 

 1. 9.       משרד עורכי דין

חוק לשכת עו"ד ס' 58, 59- 59 ד' 89 א'-89 ח'-עמ' 17 בספר החוק.

כללי הלשכה(אתיקה מקצועית) ס' 3-5 – עמ' 32 בספר החוק.

כללי הלשכה(העסקת טוען רבני)- עמ' 40 בספר החוק.

כללי הלשכה(שמירת חומר ארכיוני במשרדי עו"ד)- עמ' 62 בספר החוק.

 

 1. 10.   ההליך המשמעתי

חוק לשכת עו"ד ס' 61-80 – עמ' 18 בספר החוק.

על"ע פלוני נ' הוועד המחוזי – עבירות שמצביעות על כך שנפל בנאשם פגם מוסרי חמור ייחשבו כעבירות שיש עימן קלון.

 

על"ע הוועד המחוזי נ' פלוני- במקרה שמדובר בעבירות אחריות מוחלטת הנמשכות לאורך זמן והמעידות על זלזול מתמשך בחוק עשוי בימ"ש לקבוע שיש בכך עבירה שיש עמה קלון.

 

על"ע הוועד המחוזי נ' פלונית- בית הדין רשאי לקבל ראיות לא קבילות קל וחומר שיוכל לקבל ראיה הקבילה בהליך פלילי.

 

 

 

 1. 11.   עו"ד וחברו למקצוע - עו"ד והצד שכנגד

כללי הלשכה(אתיקה מקצועית) – עמ' 32 בספר החוק.

 

על"ע שמש נ' הוועד המחוזי- הואשמה ביחס בלתי חברי בכך שכתבה "יש בדבריך התעמרות" בימ"ש קבע כי זו אינה לשון בוטה וזה לא גידוף אסור.

 

על"ע פלוני נ' הוועד המחוזי- מכתב בוטה לחברי הוועד הרשיע את העו"ד .

 

על"ע הוועד המחוזי נ' בניאל- מתמחה שפעל בניגוד לסמכותו, מתייחס לס' 20 לחוק ייחוד פעולות המקצוע – רק עו"ד רשאי לעסוק וקבע כי מתמחה רשאי לנהל מו"מ.

בג"צ גאנם נ' לשכת עו"ד

 

 1. 12.   עו"ד ועדים במשפט - עו"ד ובית המשפט

 

כללי הלשכה(אתיקה מקצועית) ס' 32-38 – עמ' 36 בספר החוק.

ע"פ אלופי נ' חי"מ

ע"פ גבריאלי נ' מדינת ישראל

ע"פ איזמן נ' מדינת ישראל- עו"ד אינו רשאי להציג ביודעין מסמך כוזב כמסמך אמת ואינו רשאי להציג עדות שקר בבימ"ש.

על"ע לשכת עו"ד נ' מזרה- אדם המגיש תצהיר מטעם בעל דין חשוף לאפשרות שיידרש להחקר על תצהירו ולכן הוא בחזקת אדם העומד להעיד.