ralc.co.il

true

מדריך למתמודדים בבחירות לרשויות המקומיות

13.11.2003

מדריך למתמודדים בבחירות לרשויות המקומיות

עו"ד רו"ח רמי אריה

בתאריך 28.10.2003 יתקיימו הבחירות לרשויות המקומיות בישראל. כדאי לזכור, כי הליך הבחירות, לבד מהיותו בעל מטען אידאולוגי וערכי, כרוך גם בחובת ציות לחקיקה ולהנחיות משרד הפנים ומבקר המדינה שהוצאו לפיה. פעמים רבות בעבר, מצאו עצמם מועמדים ויועציהם "מככבים" בדוחות מבקר המדינה כמי שהפרו את חוקי הבחירות וההנחיות שבנדון, נענשים בסנקציות של שלילה מלאה או חלקית של מימון הבחירות ואף ניקראים לחקירות פליליות ומואשמים בעברות על חוקי הבחירות. לאחרונה, אף הוטלה אחריות אישית בתשלום נזיקין על ראש רשות מקומית ומנכ"ל הרשות בשל העסקת עובד בשל הבטחת בחירות.

מטרת מדריך זה הינה לתת תמצית של הוראות הדין לעניין הבחירות לרשויות המקומיות. אין באמור בו כדי לפתור מעיון בהוראות החוקים הרלבנטיים ולהנחיות משרד הפנים ומבקר המדינה לעניין הבחירות.

א. הוראות כלליות

חוק הרשויות המקומיות (בחירות) תשכ"ה, 1965 הינו החוק המסדיר את הוראות הבחירות לרשויות המקומיות, לפי העקרונות הבאים:

1. סוגי סיעות ורשימות:

1.1 רשימה קבוצת בוחרים המתכוננת להגיש רשימת מועמדים חדשה למועצת הרשות.

1.2 רשימה בת–רשימה של סיעה אם שלא יוצגה במועצה היוצאת.

1.3 סיעה סיעה שהוכרזה במועצת הרשות המקומית.

1.4 סיעה בת סיעה מקומית שהינה בת סיעה ארצית המיוצגת בכנסת, לגביה המימון ניתן במרוכז לסיעת האם.

2. המועדים להכרזה ורישום:

2.1 פרק ג לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה –1965 עוסק בנושא הכנת הבחירות.

2.2 המועד להכרזה( מועד הזדהות הסיעות)- לא יאוחר מהיום ה - 65 שלפני יום הבחירות, תגיש כל סיעה לראש המועצה ולפקיד הבחירות את רשימת נציגיה בוועדת הבחירות (24.08.200).

2.3 המועד לרישום–לא יאוחר מהיום ה –33 שלפני יום הבחירות, תוגש רשימת המועמדים לפקיד הבחירות (25.09.2003).

2.4 לגבי הבחירות למועצות אזוריות שיתקיימו ביום 27.01.2004 נקבע היום הקובע (מועד ההזדהות) ליום 31.08.2003 והגשת רשימת מועמדים והצעות מועמד ליום 25.12.2003.

3. טופסי הבקשה לרישום:

3.1 הצעת מועמדים לבחירת ראש הרשות המקומית:

3.1.1 מטעם רשימה חדשה –טופס צהוב, שיפרט 750 תומכים או 3% מכלל הבוחרים באותה רשות מקומית.

3.1.2 מטעם סיעה יוצאת, סיעה בכנסת או מפלגה בכנסת –הטופס כתום.

3.2 רשימת מועמדים לבחירות:

3.2.1 מטעם רשימה חדשה –טופס ירוק, שיפרט 200 תומכים או 2% מכלל הבוחרים באותה רשות.

3.2.2 מטעם סיעה יוצאת, סיעה בכנסת או מפלגה בכנסת –טופס כחול.

3.3 טפסים כאמור ניתן לקבל מהממונה על הבחירות במחוז משרד הפנים, שאליו שייכת הרשות המקומית.

4. נציגי הרשימה הזכות להיבחר:

סעיף 7 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה –1965, מונה את הזכאים להיכלל ברשימת המועמדים ולהיבחר כחברי מועצה לפי הקריטריונים כדלקמן:

4.1 שמו רשום בפנקס הבוחרים לאותה מועצה.

4.2 מקום מגוריו הקבוע ביום הגשת הרשימה הוא בתחום אותה רשות מקומית (ניתן למצוא פסקי דין העוסקים בסוגיה זו בדבר מקום מגוריו הקבוע של נציג הרשימה, כך למשל בפס"ד ורבד נ' רגר ע"ב (ב"ש) 3/89, טענו העותרים כי מקום מגוריו הקבוע של מר רגר, המתמודד לתפקיד ראש העיר באר שבע, נמצא בישוב עומר המהווה רשות מוניציפלית עצמאית נפרדת, ולפיכך וע"פ הוראות החוק אינו רשאי להיכלל ברשימת המועדים לבחירות לרשות העיר. בפס"ד זה דחה בית המשפט את הערעור וקבע כי אמנם, הרישום במרשם האוכלוסין אין בו כדי להוות ראייה בדבר מקום מגורים קבוע, אך במקרה הנדון לא הרים המערער את נטל ההוכחה בדבר אי מגוריו של מר רגר בדירה ששכר בבאר שבע).

4.3 ביום הגשת הרשימה מלאו לו 21 שנים ומעלה.

4.4 אינו פסול לפי חוק הרשויות המקומיות (הגבלת הזכות להיבחר), תשכ"ד –1964.

4.5 אינו פסול לפי סעיף 19 לחוק השופטים, תשי"ג –1953, סעיף 18 לחוק הדיינים, תשט"ו –1955, סעיף 15 לחוק הקאדים, תשכ"א –1961 או סעיף לחוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, תשכ"ג –1962.

4.6 הוא לא הוכרז פסול דין לפי סעיף 8 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב –1962.

4.7 הוא לא הוכרז פושט רגל לפי פקודת פשיטת הרגל, 1936.

4.8 אינו זכאי להיכלל ברשימת המועמדים מי שנדון לעונש מאסר בפועל לתקופה העולה על 3 חודשים וטרם עברו 7 שנים מיום שגמר לשאת את עונש המאסר בפועל (אלא אם כן קבע יו"ר וועדת הבחירות כי אין עם העבירה בה הורשע משום קלון).

5. מינוי רואה חשבון

5.1 סעיף 17 חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), התשנ"ג –1993 דן במינוי רואה חשבון. לעניין זה נקבעו דרכי הפעילות של רואה החשבון ב"קווים מנחים לרואה חשבון", שפורסמו בק"ת, התשנ"ג, עמ' 1036).

5.2 סיעות רשימות ומועמד לראש מועצה אזורית ימנו להם רואה חשבון לביקורת חשבונותיהם ומתן חוות דעתו.

5.3 שמו ומענו של רואה החשבון, וכן הסכמתו בכתב לשמש בתפקידו, יועברו לוועדת הבחירות.

5.4 ברשות מקומית שמספר בעלי זכות הבחירה בה אינו עולה על 5,000 , מינויו של רואה החשבון ומימון שכר טרחתו ייעשה על ידי מבקר המדינה.

5.5 חוות דעתו של רואה החשבון תינתן לפי הנוסח המופיע בתוספת לקווים המנחים לרואה חשבון האמורים בסעיף 5.1 לעיל.

6. כינוי ואות רשימת המועמדים.

6.1 סעיף 39 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה –1965 דן בנושא כינוי ואות של רשימת מועמדים ומכתיב את הכללים לעניין זה.

6.2 כל רשימת מועמדים תישא כינוי עם אות או שתי אותיות עבריות שונות. למעט, כינוי או אות העלולים להטעות.

6.3 רשימת מועמדים שלא ניתנו לה כינוי או אות על ידי מגישיה, ינתנו לה אלו על-ידי פקיד הבחירות.

7. תעמולת בחירות

7.1 לעניין תעמולת בחירות יש לפנות לפרק ז' לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה - 1965 וכן לחוק הבחירות לכנסת (דרכי תעמולה), תשי"ט –1959. החוק מעמיד מספר הגבלות ואיסורים שיחולו בתקופת 90 הימים שלפני יום הבחירות וביום הבחירות.

7.2 תעמולת בחירות באמצעות שימוש באות הרשימה תהא מוגבלת לתקופת 42 ימים שלפני יום הבחירות.

7.3 קיים איסור על תעמולת בחירות באמצעות כלי שיט או טיס.

7.4 חל איסור על השימוש ברמקול (למעט הגברת קולו של הנואם באסיפה המתנהלת כדין).

7.5 התעמולה לא תהיה קשורה במתן מתנות או הגשת מאכלים ומשקאות.

7.6 החלה הגבלה על גודל המודעות המודפסות, כך שגודלן לא יעלה על 70*50 ס"מ למודעה.

7.6 הגבלה על פרסום בעיתונים (גודל המודעה לא יעלה על 40 אינצ', לא תתפרסם יותר ממודעה אחת באותו עיתון והגבלות נוספות).

ב. מימון הבחירות

על פי חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), התשנ"ג –1993, כל סיעה וכל רשימה זכאית למימון הוצאות הבחירות שלה מאוצר המדינה.

1. המועדים להגשת בקשות מימון:

חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), התשנ"ג –1993, בסעיפים 11, 12 דן בתנאים לתשלום לסיעה, לרשימה ולמועמד לראש מועצה אזורית.

1.1 סיעות האם וסיעות יוצאות במועצה נדרשות למסור לשר הפנים את ההודעות והתצהירים בדבר בקשות למימון עד לתאריך 31.08.03.

1.2 הרשימות והמועמדים לראש מועצה אזורית נדרשים למסור את התצהירים, ההודעות והמסמכים לשר הפנים בדבר בקשות מימון לא יאוחר מהיום ה –21 שלפני יום הבחירות, כלומר עד לתאריך 07.10.2003.

1.3 רשימה חדשה וכן סיעה במועצה היוצאת שלא תגיש את הבקשה למימון (התצהירים וההודעות) עד המועד האחרון הנקוב, לא תהיה זכאית למימון גם אם תזכה בבחירות במנדטים.

2. מקדמה על חשבון המימון:

2.1 בהתאם להוראות סעיף 10 לחוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), תשלום מקדמה לסיעה או רשימה, יתבצע רק לאחר שנמסר לשר הפנים כתב ערבות בנקאית שתוקפו עד 24.07.2004.

2.2 בכתב הערבות יתחייב הבנק לשלם לאוצר המדינה את סכום הערבות כולו או מקצתו על-פי דרישת שר הפנים.

2.3 סיעה רשאית לבקש מקדמה בגובה 60% מסכום המימון שהיה מגיע לה, אילו זכתה באותו מספר נציגיה כיום במועצה היוצאת.

2.4 רשימה זכאית לבקש מקדמה כאילו היה לה נציג אחד במועצה היוצאת.

3. שיטת חישוב יחידת מימון:

3.1 סעיפים 3,4 לחוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) דנים בערך יחידת החישוב ועדכונה בהתאם למדד.
3.2 יחידת החישוב - יחידת החישוב תהיה 49 שקלים חדשים לכל בעל זכות לבחור (בהתאם לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו- 2004), התשס"ג- 2003 (ס"ח תשס"ג, 494).
3.3 סכום מימון הבחירות יחושב לגבי כל רשות מקומית בנפרד והוא יהיה מכפלת יחידת החישוב במספר בעלי הזכות לבחור באותה רשות מקומית.

4. כתב הערבות הבנקאית.

4.1 סעיף 13לחוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) עוסק בנושא הערבות הבנקאית המהווה תנאי הכרחי לתשלום המקדמה.

4.2 מקדמה לסיעה, לרשימה או למועמד תשולם אם מסרו לשר כתב ערבות בנקאית שתקפו עד ליום 24.07.2004.

4.3 בכתב הערבות מתחייב הבנק לשלם לאוצר המדינה את סכום הערבות, כולו או מקצתו, על-פי דרישת השר.

4.4 סכום הערבות יהיה כסכום המקדמה שזכאים הסיעה, הרשימה או המועמד לראשות מועצה אזורית לקבל על-פי ס' 10, בתוספת 10%.

4.5 היה סכום הערבות קטן מהאמור, יוקטן סכום המקדמה בהתאם.

5. עירבון

5.1 סעיף 38א לחוק הרשויות המקומיות (בחירות) קובע כי עם הגשת רשימת מועמדים על-ידי קבוצת בוחרים יתן בא-כוח הרשימה או ממלא מקומו עירבון בידי פקיד הבחירות.

5.2 המועד האחרון למתן עירבון על-ידי רשימה חדשה הוא 07.10.2003.

5.3 עירבון יינתן לפקיד הבחירות בצ'ק בנקאי ויקבע לפי מספר התושבים ברשות מקומית כדלקמן:

סכום העירבון

מספר התושבים ברשות המקומית

3,450 ש"ח

עד 5,000

6,890 ש"ח

5,001 עד 25,000

17,240 ש"ח

25,001 עד 100,000

20,680 ש"ח

למעלה מ –100,000

5.3 רשימה שלא תפקיד עירבון תראה כאילו לא הוגשה לפקיד הבחירות

5.4 רשימת מועמדים שהוגשה על ידי קבוצת בוחרים ולא קיבלה מנדט אחד לפחות, יוחזר לקופת

המועצה העירבון שניתן עם הגשתה.

ג. ניהול ספרי החשבונות של הסיעה או הרשימה

ניהול ספרי חשבונות ייעשה לפי הנחיות מימון הבחירות (ניהול חשבונות) –התשנ"ג 1993, בכדי לאפשר לרואה החשבון לבקר את ספרי החשבונות של הסיעות ולהגיש את הדוחות הכספיים לאישור מבקר המדינה

1. הגבלה בהכנסות:

1.1 ינוהל רישום של כל מחזיקי פנקסי הקבלות שיכלול את שמותיהם ומענם.

1.2 תנוהל רשימה של טובין ושירותים שנתקבלו כתרומות ושתכלול את שמו ומענו של התורם.

1.3 יש להוציא שובר קבלה לכל תורם מתוך פנקס קבלות ממוספר מראש שבו יפורט סכום התרומה, שם התורם ומענו.

1.4 נתקבלה תרומה בצ'ק –יש להשאיר צילום של הצ'ק מצורף לקבלה.

1.5 פנקס שאזלו בו הקבלות יוחזר להנה"ח של הסיעה תוך שבוע.

1.6 בוטלה קבלה –יצורף המקור להעתק או לספח בפנקס.

1.7 תוצא קבלה גם לגבי תרומה שנתקבלה בדרך של העברה בנקאית.

2. תרומות

2.1אין לקבל תרומה, במישרין או בעקיפין, מתאגיד לרבות מחברות בע"מ ועמותות בארץ או בחו"ל.

2.2רשימה לא תקבל תרומה העולה על סך של 5,000 ש"ח מאדם אחד ובני ביתו הסמוכים על שולחנו.

2.3סיעה בשנת בחירות לא תקבל תרומה העולה על סך של 1,800 ₪ מאדם אחד ובני ביתו הסמוכים על שולחנו.

2.4הוראות אלו חלות גם לגבי המועמדים עצמם.

3. הוצאות

3.1תשלומים בצ'קים –כל ההוצאות ישולמו בצ'קים בלבד מחשבון הבנק עליו הצהירה הסיעה בעת רישומה, למעט הוצאה במזומנים עד 400 ש"ח וביום הבחירות 700 ש"ח.

3.2 הוצאות פרסום –להוצאות אלה יש לצרף את העתק הפרסום המתייחס.

4. הגבלה בהוצאות

נפח ההוצאות המותרות של סיעה או רשימה לא יעלה על הסכום הגדול מבין אלה:

4.1 200% מסכום המימון שהיה מגיע לסיעה אילו זכתה במספר מנדטים השווה למספר חברי הסיעה במועצה היוצאת.

4.2 200% מסכום המימון המגיע לסיעה או לרשימה לפי מספר המנדטים שזכתה בהם בבחירות.

4.3 150% מסכום המימון המגיע לסיעה או לרשימה אילו זכתה בבחירות בשלושה מנדטים.

5. החזר הוצאות

5.1 בהגדרת החזר הוצאות ייכלל כל תשלום ששולם עבור הסעת נוסעים או הובלה, כיסוי הוצאות רכב שהוצאו בשל הבחירות בתקופת הבחירות.

5.2 יש לבדוק כי הסכום הכולל בעד עבודה ובעד הסעה וההוצאות כאמור, לא יעלה על הסכום שקבעה הוועדה הציבורית.

5.3 נציגיה של סיעה, רשימה ימסרו למבקר המדינה את פירוט הוצאות הבחירות של הסיעה או הרשימה לתקופת שישה החודשים שקדמו ליום הקובע.

6. קופה קטנה

6.1 6.1 סיעה רשאית לשלם הוצאה במזומנים אם סכומה הכולל של כל הוצאה אינו עולה על 400 ש"ח, וביום הבחירות 700 ש"ח.

6.2 הסיעה תנהל רישום עזר של תשלומים כאמור, עם ציון מקבלי התשלום, מאשר התשלום ופרטי ההוצאה.

6.3 ניהול ספר הזמנות כל הזמנה או התקשרות בסכום העולה על 1,500 ש"ח תיעשה בכתב לרבות פרטים שיבהירו את מהות ההוצאה וסכומה.

6.4 שמירת חשבוניות ופרסומים - ספרי החשבונות והאסמכתאות של סיעה וכן עותק מכל פרסום שלה יישמרו בידי הסיעה במשך שלוש שנים מתום תקופת הבחירות או זמן ארוך מזה לפי דרישת מבקר המדינה.

7. תשלום לפעילים.

7.1 לקראת הבחירות ובמהלכן מבצעים המועמדים, סיעות האם, הסיעות, הרשימות , משרד הפנים והרשויות המקומיות תשלומים שונים עליהם חלה חובת ניכוי מס במקור או חובת תשלום מקדמה בשל הוצאות עודפות.

7.2 בחוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות, התשנ"ו –1996, ובתקנות מיסוי תשלומים ביום הבחירות, התשנ"ו –1996, נקבעו הוראות מיוחדות למיסוי תשלומים בתקופת הבחירות.

7.3 תקופת הבחירותכהגדרתה: תקופה של 30 ימים המסתיימת 3 ימים לאחר היום בו נערכות הבחירות למועצה ולראש הרשות המקומית.

7.4 לא יראו שכר עבודה זה כהכנסה לפי פקודת מס הכנסה בידי המקבל בתקופת הבחירות.

7.5 לא יראו תשלומים אלה כהכנסה לעניין חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), למעט לעניין ביטוח נפגעי עבודה.

7.6 והכל בתנאי שהתשלומים לא ניתנו במהלך עסקו, משלח ידו או עבודתו של המקבל.

8. דיווח על תשלום לפעילים היבטיי מס הכנסה.

8.1 ביום 2.9.2003 פרסמה נציבות מס הכנסה הוראות ביצוע הכוללת הנחיות לגבי תשלומים שחלות עליהן הוראות הדין המיוחד ולגבי תשלומים אחרים המשולמים בגין בחירות.

8.2 התשלום הוא בעד עבודה או שירות בשל הבחירות, שנעשו בתקופת הבחירות, בעד הסעת נוסעים או הובלה או החזר הוצאות בשל הבחירות.

8.3 המקבל שכר עבודה בבחירות יהיה חייב לגביו מס בשיעור 25%, ללא זכות לניכוי, קיזוז , פטור או הפחתה כלשהם.

8.4 פקיד השומה רשאי להתיר בכתב כי ניכוי המס לפי תקנה זו יוקטן.

8.5 הכנסה שהתקבלה שלא בתקופת הבחירות, על פי ההגדרה, תחויב במס מלא לפי פקודת מס הכנסה.

8.6 המשלם שכר עבודה בבחירות, ינכה ממנו בשעת התשלום את המס המיוחד וישלמו לפקיד השומה עד ה –15 בחודש, יוגש בטופס נפרד לגבי מקבלי תשלום כאמור.

8.7 המשלם יגיש תוך 90 יום מתום תקופת הבחירות דו"ח מרכז בטופס 0136 לגבי כל אחד ממקבלי השכר.

8.8 המשלם יעביר למקבל השכר לא יאוחר מיום 20 במרס, בשנת המס שלאחר תקופת הבחירות, אישור בטופס 0857 על התשלום ששילם ועל המס אשר ניכה לעובד.

9. דיווח על תשלום לפעילים היבטיי ביטוח לאומי.

9.1 לא יראו שכר עבודה בבחירות כהכנסה לעניין חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), למעט לעניין ביטוח נפגעי עבודה.

9.2 התשלום החייב בדמי ביטוח הינו עד 5,800 ש"ח. כל סכום מעל סכום זה פטור מתשלום דמי ביטוח.

9.3 עבור העובדים המועסקים בתקופת הבחירות ישולמו דמי ביטוח בשיעור 0.53% לענף נפגעי עבודה בלבד.

9.4 הכנסתו של אדם שלא עומדת בהגדרת "תקופת הבחירות" תחויב על-פי חוק הביטוח הלאומי.

9.5 המשלם שכר עבודה בבחירות, יעביר את דמי הביטוח למוסד, בצירוף רשימות כל המקבלים ושל הסכומים ששולם עבורם למוסד.

9.6 את דמי הביטוח יש לשלם ע"ג שובר תשלום (בל/ 730).

9.7 ובלבד שמקבל התשלום מועסק על ידי המשלם או נותן לו שרות בתקופת הבחירות בלבד, דהיינו אינו נמנה על עובדיו הקבועים של המשלם.

10. הגשת דוחות כספיים:

10.1 לא יאוחר מתום שלושה חודשים אחרי הבחירות, 28.01.2004, ימסרו נציגי סיעת אם, סיעה או רשימה, של רשות מקומית למבקר המדינה את חשבונותיהם לתקופת הבחירות ואת הדוחות הכספיים לאותה תקופה.

10.2 מועמדים לראשות מועצה אזורית מחויבים אף הם למסור לידי מבקר המדינה את חשבונותיהם לתקופת הבחירות ואת הדוחות הכספיים לאותה תקופה, לא יאוחר מתום שלושה חודשים אחרי הבחירות, 27.04.2004.

10.3 מבקר המדינה רשאי לקבל את החשבונות והדו"ח האמורים גם אם הוגשו באיחור אם הוא סבור כי מן הצדק לעשות כן.

11. הכנת דוחות כספיים

11.1 בהתאם לסעיף 13 להנחיות מימון הבחירות ברשויות המקומיות (ניהול חשבונות) מטעם מבקר המדינה, נקבע כי בתום תקופת הבחירות תערוך סיעה דין וחשבון כספי, חתום על ידי נציגיה, על כל הוצאות הבחירות שלה והכנסותיה בתקופת הבחירות.

11.2 הכנסות הסיעה יכללו בדוחות הכספיים על בסיס קבלתן במזומן בפועל, כולל הכנסות מימון הבחירות שנתקבלו עד ליום הבחירות.

11.3 הוצאות נרשמות על בסיס מצטבר לרבות הוצאה שטרם נפרעה עד ליום המאזן, או התחייבויות להוצאה שנוצרה בתקופת הבחירות.

12. ביקורת רואה החשבון

12.1 חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), התשנ"ג –1993, קווים מנחים לרואה חשבון, קובע את הכללים לדרכי פעולתו של רואה חשבון של רשימה או סיעה.

12.2 רואה החשבון ינקוט את כל כללי האמצעים הסבירים כדי להבטיח ביצוע בדיקותיו בזמן הקבוע ובהיקף הנראה לו דרוש.

12.3 רואה החשבון יבדוק את שלמות הרישומים של התקבולים ושל הוצאות הבחירות והתאמתם לתיעוד המשמש אסמכתא ליום הרישום

12.4רואה החשבון ימציא למבקר המדינה, בכל עת שיידרש לכך, פרטים על היקף הבדיקות שעשה.

12.5 חוות הדעת שיגיש רואה החשבון תכלול פרוט של הביקורת שערך לגבי כל אחד מסעיפי הדין וחשבון הכספי של הסיעה.

12.6 חוות הדעת תכלול את הסטיות המהותיות מהוראות החוק הנוגעות לניהול חשבונות או מהנחיות מימון הבחירות ברשויות מקומיות(ניהול חשבונות), התשנ"ג 1993.

12.7 חוות הדעת תכלול את הערותיו של רואה החשבון בדבר תקינותם ושלמותם של החשבונות והדו"ח הכספי של הסיעה.

13. סמכויות מבקר המדינה.

במקביל להגבלות המוטלות על הסיעות והרשימות בקשר להוצאותיהן והכנסותיהן, עומדים חשבונותיהן לביקורת מבקר המדינה. בדין וחשבון שעל מבקר המדינה למסור על פי חוק, עליו לקבוע:

13.1 אם המועמדים ניהלו מערכת חשבונות בהתאם להנחיות.

13.2 אם הוצאות הבחירות שלהם היו בגבולות התקרה שנקבעה בחוק.

13.3 אם ההכנסות שקיבלו עמדו במגבלות שנקבעו בחוק.

14. הטלת קנסות וסנקציות על ידי מבקר המדינה:

14.1 סעיפים 23(ג),(ד),(ה) לחוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), התשנ"ג –1993,מעגנים את נושא הסנקציות הכספיות שניתן לנקוט כנגד סיעה שלא עמדה בתנאים האמורים.

14.2 כאשר הדין וחשבון של מבקר המדינה אינו חיובי (מחמת אי עמידה בשלושת התנאים האמורים או בחלקם), קובע החוק סנקציה כספית על המועמד, המתבטאת בכך שעל שר הפנים להורות, כי 15% מסכום המימון הממלכתי לא ישולמו למועמד.

14.3 העובר על הוראות הגבלת הוצאות ו/או הכנסות דינו קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין.

14.4 איחור במסירת הדוחות לידיי מבקר המדינה יכול להוביל לנקיטת סנקציות כנגד הסיעות או הרשימות המאחרות בדיווח.

14.5 על-פי המלצת הוועדה המייעצת במשרד הפנים להטלת חיובים אישיים על נבחרי ועובדי ציבור, יכול שר הפנים להורות על חיוב אישי של בעל תפקיד, כלומר להטיל חיוב אישי על בגין הוצאה שלא כדין.

15. ליקויים עיקריים שנמצאו על ידי מבקר המדינה במערכות בחירות קודמות

15.1 איחור במסירת דוחות כספיים לתקופת הבחירות למשרד מבקר המדינה.

15.2 אי מסירה של דוחות כספיים וחשבונות תקופת הבחירות למשרד מבקר המדינה.

15.3 חשבונות בהם לא ניתן ביטוי לכל ההוצאות.

15.4 ניהול מערכת חשבונות לתקופת בחירות שלא בנפרד ממערכת חשבונות המנוהלת לפי חוק מימון מפלגות.

15.5 העלמת מידע ממבקר המדינה.

15.6 חריגה של הוצאות הבחירות מתקרת ההוצאות הקבועות בסעיף 26(ז).

15.7 שימוש ברכבים שבבעלות תאגידים, ללא תמורה, דינו כדין קבלת תרומות אסורות מתאגידים.

15.8 ביצוע תשלומים מחשבונות פרטיים, באמצעות כרטיסי אשראי.

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-169-מדריך-למתמודדים-בבחירות-לרשויות-המקומיות.aspx

© כל הזכויות שמורות