ralc.co.il

true

עדכון רטרואקטיבי משנת 2014 של תקרת עוסק פטור

דולב חסיד, רו"ח

 |  10.01.2016

עדכון רטרואקטיבי משנת 2014 של תקרת עוסק פטור

דולב חסיד, רו"ח

בשנת 2009 פורסם בספר החוקים "חוק ההתייעלות הכלכלית" ובו עודכנה תקרת עוסק פטור מסכום של  79,482 ₪  לסכום של 100,000 ₪. התיקון הוא רטרואקטיבית החל מ - 1/1/2014.

בפועל, מסיבות טכניות, למרות שהחוק אושר ופורסם לא בוצע התיקון בחוק מע"מ, כך שבפועל הסכום נשאר בשיעורו הקודם.

במכתב שנשלח ללשכות המקצועיות ביום 3/1/2016 וכותרתו: הרישום כעוסק מורשה/עוסק פטור עפ"י חוק מע"מ לשנים 2014 - 2016 נאמר כי עוסקים אשר, בעקבות הטעות, שילמו מע"מ שלא לצורך – זכאים להחזר המע"מ ששולם, בתנאים שיפורטו להלן:

  1. העוסק יוציא הודעות זיכוי כדין בשל כל חשבוניות המס שהוציא בעבר.
  2. הגשת דוח מתקן בשל כל דוח תקופתי שהוגש.
  3. במידה וקוזזו תשומות, על הדוח המתקן לאפס גם אותן – כך שהתוצאה היא החזר כספי נטו (בניכוי התשומות שנתבעו).

בנוסף, נאמר כי עוסקים מורשים שיקבלו החזרי מע"מ כאמור לעיל, ישונה רישומם חזרה לעוסק פטור (בהנחה שמחזורם נמוך מהתקרה החדשה).

המכתב מציין כי עוסקים אשר שינו את סיווגם, על פי בקשתם – לא זכאים להחזר.

לטעמי וככל שמדובר על שינוי סיווג שנעשה בעקבות צפי לגידול במחזור, שמתבסס על התקרה הישנה. ולא על שינוי שנעשה כתוצאה משינוי סיווג לאוכלוסייה החייבת ברישום כעוסק מורשה, יש מקום לפנות בבקשה פרטנית לרשות המסים לקבל את ההחזר.

למרות שכבר באמצע שנת 2015 נתגלתה הטעות ותוקנה במאגרי המידע של הרשויות, חבל שהמכתב (המהווה פרסום יזום רשמי ראשון לתיקון) יצא רק בתחילת השנה, לאחר סיום השנה, התקופה החשובה, שבה ציבור העוסקים הפטורים מכלכל ומחשב צעדיו בזהירות.

אך זה גם המקום לברך את רשות המסים על הצעד הזה שמאפשר, ככל שניתן, למזער את הפגיעה באוכלוסייה שנפגעה כתוצאה מהטעות.

אני מקווה כי רשות מסים תצא בהודעה פומבית, כולל באמצעי התקשורת, על מנת להביא את המידע לכלל ציבור העוסקים ולא רק לאלו המיוצגים על ידי הלשכות המקצועיות.

נעדכן כי תקרת עוסק פטור לשנת 2016 עומדת על 99,006 ₪ (בעקבות לשינוי שחל במדד).

במעמד זה אציין כי ככל הנראה והטעות הזו, שייתכן ואינה היחידה, נובעת מעצם השימוש ב"חוק ההתייעלות הכלכלית". חוק, אשר על חקיקתו נמתחת ביקורת ציבורית נרחבת, ובאמצעותו מתקן המחוקק עשרות של חוקים ואינסוף סעיפים, אשר חלקם משפיעים, בצורה מהותית, על ציבור גדול של אנשים. וכל זאת ללא דיון רציני, בלחץ של זמן ובלחצים אחרים. ולטעמי מן הראוי שהמחוקק יפסיק את השימוש "בטכניקה" זו.

 

הכותב הינו רואה חשבון במשרד קבקוב בלאס ושות' www.kabkh.co.il

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-4301-עדכון-רטרואקטיבי-משנת-2014-של-תקרת-עוסק-פטור.aspx

© כל הזכויות שמורות